Rekomendacje dla wykładowców/studentów/doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczące wykorzystania opartych na sztucznej inteligencji generatorów tekstu, obrazu, dźwięku i wideo

50%
05 kwi 2024

obraz dekoracyjny


Szanowni Państwo,


Informuję, że Rada Dziedziny Naukowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Uchwałą z dnia 23 października 2023 r. przyjęła Rekomendacje dla wykładowców/studentów/doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczące wykorzystania opartych na sztucznej inteligencji generatorów tekstu, obrazu, dźwięku i wideo (poniżej). Uprzejmie proszę o zapoznanie się z niniejszymi Rekomendacjami  i ich stosowanie w pracy dydaktyczno-naukowej.

Z poważaniem,
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Rekomendacje dla wykładowców/studentów/doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczące wykorzystania opartych na sztucznej inteligencji generatorów tekstu, obrazu,
dźwięku i wideo

 


1. Zastosowanie sztucznej inteligencji w badaniach i publikacjach naukowych

Na obecnym etapie rozwoju systemów informatycznych wykorzystujących mechanizmy uczenia maszynowego, tzw. sztucznej inteligencji, jest nieuzasadnione i praktycznie niemożliwe zabranianie korzystania z pomocy tych systemów w celu przygotowania zarówno projektu badawczego, jak i publikacji naukowych. Uwzględniając jednak fakt, że systemy informatyczne, które są wykorzystywane do powyższych celów, mogą przedstawić informacje całkowicie błędne lub co najmniej nieadekwatne do przygotowanego projektu lub artykułu naukowego, rekomenduje się:

  • rzetelne sprawdzenie, czy informacje przedstawione przez systemy informatyczne wykorzystujące mechanizmy sztucznej inteligencji [np. ChatGPT 3,5; 4,0 i nowsze (Open AI, Microsoft), LaMDA (Google), a także inne, które pojawią się w przyszłości] są zgodne z aktualnym stanem wiedzy; należy pamiętać, że obecnie wskazane systemy nie są w stanie ocenić, które informacje są prawdziwe, a które fałszywe, ani wybrać najlepszej i najbardziej właściwej metody badawczej do przygotowywanego projektu lub opracowania naukowego;
  • sprawdzenie listy materiałów źródłowych, z których korzystano w systemie informatycznym do przygotowania projektu lub artykułu naukowego, gdyż materiały źródłowe mogą być tematycznie niezwiązane z przygotowywanym projektem lub artykułem naukowym;
  • sprawdzenie zgodności z treścią innych, już istniejących projektów lub artykułów naukowych, jakich dotyczy dokument opracowywany przez system informatyczny, w celu uniknięcia popełnienia plagiatu w sposób nieświadomy; zaleca się wykorzystanie programów antyplagiatowych w celu zmniejszenia ryzyka popełnienia plagiatu.

 

Ponadto:

  1. podczas przygotowania opracowania naukowego korzystanie z pomocy sztucznej inteligencji powinno ograniczać się do tworzenia struktury pracy, generowania treści, przeszukiwania piśmiennictwa, edycji i korekty tekstu, w tym korekty języka obcego, ale z uwzględnieniem zastrzeżeń podanych powyżej;
  2. rekomenduje się, aby osoba korzystająca z systemów informatycznych, o których mowa w niniejszym dokumencie, podała informację o korzystaniu z takiej pomocy na początku opracowanego dokumentu (projektu lub opracowania naukowego), a także określiła procentowo stopień wykorzystania sztucznej inteligencji w przygotowanym przez siebie dokumencie;
  3. odpowiedzialność za sposób korzystania z systemów informatycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję w przygotowaniu prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich) spoczywa również na opiekunie/promotorze przygotowywanej pracy;
  4. wprowadzanie danych do systemów informatycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję winno odbywać się zgodnie z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Korzystanie z pomocy sztucznej inteligencji powinno być zawsze oparte na uczciwości, rzetelności i transparentności.

 

2. Zastosowanie sztucznej inteligencji w działalności dydaktycznej 

W celu poprawy jakości kształcenia korzystanie z pomocy sztucznej inteligencji w procesie przygotowania materiałów dydaktycznych, np. skryptów, prezentacji multimedialnych itp., wydaje się uzasadnione z uwzględnieniem zasad określonych w punkcie 1. oraz poniższych zasad:

  1. materiały dydaktyczne powinny być systematycznie i często aktualizowane, ze względu na bardzo szybki rozwój wiedzy, a także postęp w usprawnianiu narzędzi sztucznej inteligencji;
  2. niedozwolone jest korzystanie z pomocy systemów informatycznych, o których mowa powyżej, do generowania odpowiedzi zarówno podczas egzaminów testowych, jak i prowadzonych przed komisją egzaminacyjną;
  3. zaleca się wprowadzenie tematyki dotyczącej korzystania z pomocy sztucznej inteligencji do programu studiów oraz programu szkolenia podyplomowego, a także zaleca się, aby studenci, doktoranci oraz wykładowcy uczestniczyli w szkoleniach, kursach, webinariach dotyczących odpowiedzialnego korzystania z pomocy sztucznej inteligencji.

Dane wysyłającego:
Patrycja Matusińska

Najnowsze wiadomości
© Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Portal SUM