Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usługi asysty technicznej na okres 2 lat funkcjonującego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oprogramowania AMMS firmy Asseco wykorzystywanego do celów dydaktycznych obejmującego następujące moduły: Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Rozliczenia, Gruper JGP, Symulator JGP), Przychodnia (Recepcja, Gabinet, Rozliczenia), Blok Operacyjny, Rehabilitacja, Punkt Pobrań, Dokumentacja Medyczna (Formularze), Zakażenia Szpitalne, Diagnostyka laboratoryjna, e-Recepta.

Termin składania ofert upływa 08.07.2020 o godz. 15.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie 1 lub faksem na nr (032) 2083696.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 309/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wybór oferty