Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego (z wymianą drenów) aparatu do automatyzacji blottingu W5 BlotCycler-Multi (s/n 394457), który jest użytkowany przez Katedrę i Zakład Chemii i Analizy Leków Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec. 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 354/2021
Formularz ofertowy

Wykonanie wzmocnienia ścian attyki w zakresie zamontowania ściągów stalowych w przestrzeni stropodachu budynku "Transformatora" SUM przy ul. Medyków 6 w Katowicach-Ligocie.

Termin składnia ofert upływa 24.06.2021r. O ważności oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I .

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 353/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Dokumentacja techniczna

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polskich książek drukowanych, dla potrzeb Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wyszczególnionych w Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 352/2021
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polskich książek drukowanych, dla potrzeb Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wyszczególnionych w Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 14.06.2021 o godzinie 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 351/2021
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy wytwornicy lodu w kostkach AS Biomedical Division ATS 40 Angeantoni (s/n: 26871/00), która jest użytkowana przez Katedrę i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej 4, 41-200 Sosnowiec.

Usługa winna objąć m.in.: wymianę uszkodzonego zbiornika wyrównawczego, regulację poziomu wody oraz przeprowadzenie testów poprawności pracy przedmiotowego urządzenia. 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 350/2021
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi czyszczenia oraz kalibracji 23 szt. pipet jednokanałowych oraz 1 szt. pipety 12-kanałowej, użytkowanych przez Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

Termin złożenia oferty: do 11.06.2021. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 349/2021
Formularz ofertowy

 

dotyczy: wykonania i dostarczenia zestawów okazjonalnych na potrzeby Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert upływa 15 czerwca 2021 r. do godz. 12.00. Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 348/2021
Wzór umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelowej oraz gastronomicznej w dniach 13 – 15 czerwca 2021 r. na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert upływa 11 czerwca 2021 r., o godzinie 11.00. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 346/2021
Wybór

 

Dostawa na rzecz Zamawiającego drobnych urządzeń laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki nr 2.1 – 2.3 i w ilościach określonych w specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 3.1-3.3 do niniejszego zapytania

Termin składania ofert upływa 16.06.2021 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 345/2021

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przeglądu technicznego oraz kalibracji cytometru przepływowego BD Facs Aria II.

W/w sprzęt jest użytkowany przez Katedrę i Zakład Genetyki Medycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.  

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 344/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy autoklawu laboratoryjnego Fedegari FVG2 
(s/n CLUVB241793), który jest użytkowany przez Zakład Cytofizjologii Katedry Histologii 
i Embriologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.
Usterka: wyciek wody z urządzenia (konieczność wymiany uszczelek czujnika poziomu wody 
w wytwornicy pary oraz pozostałych uszczelnień)
Oferta cenowa winna zawierać wyszczególnione:
koszty części/materiałów,
koszty robocizny,
koszty dojazdu.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 343/2021
Formularz ofertowy 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie przez native speakera korekty artykułów naukowych w j. angielskim publikowanych w czasopiśmie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pt. Annales Academiae Medicae Silesiensis.

Termin złożenia oferty upływa 10.06.2021 r. o godz. 12.00

Oferty należy złożyć drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 342/2021
Formularz ofertowy - osoba fizyczna
Formularz ofertowy - działalność gospodarcza
Specyfikacja ac - osoba fizyczna
Specyfikacja ac - działalność gospodarcza
Wzór umowy - osoba fizyczna
Wzór umowy - działalność gospodarcza
Klauzula informacyjna

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania operatów szacunkowych określających:

1. Wartość prawa własności całej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, położonej w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej, zapisanej w trzech księgach wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, obręb 0011, oznaczonej geodezyjnie jako działki gruntu nr:

4510/3 – KW nr KA1S/00100414/5
4510/2, 4509/2 – KW nr KA1S/00100413/8
5126/1 – KW nr KA1S/00100411/4 - dalej też „Nieruchomości”,

(tj. łącznej wartości wraz z wyszczególnieniem, odrębnie dla każdej z działek).

2. Wartość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci trzech odrębnych służebności przesyłu dla sieci kablowej 20kV oraz złącz kablowych 20kV, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (31-035) Podgórska 25A, które będą przebiegały przez działki o nr: 4510/3, 4510/2, 5126/1, Nieruchomości, (tj. łącznej wartości wynagrodzenia wraz z wyszczególnieniem dla każdej z działek przez które będzie przebiegała służebność przesyłu, zapisanych w odrębnych księgach wieczystych) wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wskazanych operatów.

Wymiary i przebieg budowy sieci oraz złącz kablowych jw., należy uzgodnić z Pełnomocnikiem TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (31-035) ul. Podgórska 25A, Panem Przemysławem Papierz przedstawicielem ELDRON Przemysław Papierz, adres do doręczeń:
51-504 Wrocław, ul. Marca Polo 37/3.

Celem wyceny jest ustanowienie trzech odrębnych służebności przesyłu na działkach gruntu wskazanych w ust. 1 pkt a powyżej, w tym, jeżeli przepisy prawa będą tego wymagały, uzyskanie zgody Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych.

Termin składania ofert 10.06.2021 r.

 


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 340/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Klauzula informacyjna

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polskiej książki drukowanej, dla potrzeb Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wyszczególnionych w Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 8.06.2021 o godzinie 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 339/2021
Formularz ofertowy
Wybór oferty

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy procesora tkankowego STP 120-3 (s/n 40272), który jest użytkowany przez Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

Termin złożenia oferty: do 09.06.2021. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (32) 208 35 58.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 338/2021
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostarczenie do Zamawiającego dzienników praktyk zgodnie z załączonymi wzorami.

Termin składania ofert: 08.06.2021 r.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 337/2021
Formularz ofertowy
Wzory

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy pilarki formatowej K3 Winner Hammer Felder użytkowanej przez stolarnię SUM w Katowicach mieszczącą się w Zabrzu przy ul. Jordana 19, 41-800 Zabrze.

Termin złożenia oferty: 08.06.2021r. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę cenową firmy Felder Group Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy Al. Jana Pawłą II 43 .

Cena netto:   1 496,89 zł

Cena brutto:  1 841,17 zł

 


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 336/2021
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 10.06.2021 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 335/2021
Formularz ofertowy
Protokół odbioru
Specyfikacja a-c
Specyfikacja techniczna
Wykaz miejsc dostaw
Wzór umowy

 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego/diagnostyki, celem ustalenia zakresu prac naprawczych wraz z wyceną kosztów naprawy cieplarki laboratoryjnej ST1 prod. POL-EKO (s/n: S01BF062823), która jest użytkowana przez Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowany przy ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.

Termin złożenia oferty: do 09.06.2021. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 334/2021
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w usług:

     Legalizacja:
     -   waga elektroniczna OHAUS model PA214CM/1
         nr fabr.: B231163396 (klasa dokładności I)
     -   waga elektroniczna OHAUS model PA114CM/1
         nr fabr.: B231163391 (klasa dokładności I)
     -   waga elektroniczna OHAUS model PA2102CM/1
         nr fabr.: B232194489 (klasa dokładności II)
     -   waga nieautomatyczna elektroniczna OHAUS model Discovery DVCDM
         nr fabr.: 1128221452, Klasa dokładności I
     -   waga elektroniczna RADWAG model WLC 6/A2 (klasa dokładności II)
         a)nr fabr.: 379256/12
         b)nr fabr.: 379257/12
         c)nr fabr.: 379218/12 

Wzorcowanie:
-   Waga nieautomatyczna elektronicza (wagosuszarka) OHAUS model MB 23

     nr fabr.: B202604512045 (klasa dokładności I)

 W/w urządzenia są użytkowane przez Katedrę Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom.

Termin złożenia oferty: do 08.06.2021. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 333/2021
Formularz ofertowy

 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej utworzenia laboratorium genetycznego dla Katedry i Zakładu Biochemii zlokalizowanej w Zakładzie Teorii Medycyny segment C2 piętro VI w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18,celem stworzenia wnętrz nowoczesnego uniwersyteckiego laboratorium diagnostycznego, oferującego usługi zaawansowanej diagnostyki molekularnej, prowadzenie na wysokim poziomie badań nad nowymi patogenami w sytuacjach kryzysowych takich jak epidemia COID-19.

Termin składania ofert upływa 09.06.2021r. do godz. 15.30. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub złożyć do Kancelarii Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (pokój nr11) przy ul. Poniatowskiego 15.

 


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 332/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Załączniki (zip)
Wybór

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pipety elektronicznej wraz z końcówkami na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 09.06.2021 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty tj. do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 331/2021
Specyfikacja a-c

 

Dostawa kosmetyków oraz akcesoriów kosmetycznych w ramach projektu pt. „Zintegrowane Programy Uczelni SUM” zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 2 na potrzeby Zakładu Kosmetologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie:

Pakietu nr 1 – Kosmetyki
Pakietu nr 2 – Akcesoria kosmetyczne
Pakietu nr 3 - Kapturki


Termin składania ofert upływa 5.07.2021 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty tj. do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 330/2021
Wzór umowy
Specyfikacja a-c
Protokół odbioru

 

Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa sprzętu przeciwpożarowego, znaków ostrzegawczych i ewakuacyjnych na rzecz Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 10.06.2021r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty tj. do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 329/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Specyfikacja a-c
Protokół odbioru

 

Dostawa na rzecz Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych.

Oferty należy składać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 09.06.2021

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 328/2021
Wzór umowy
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania c.d.

 

Usługa przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie obiektów SUM w Katowicach zlokalizowanych w ośrodkach w Katowicach, Katowicach-Ligocie, Sosnowcu, Zabrzu oraz w Bytomiu.

Termin składania ofert do 07.06.2021r.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 327/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykaz gaśnic w Katowicach
Wykaz hydrantów, węży i zaworów w Katowicach
Wykaz gaśnic w Katowicach - Ligocie
Wykaz hydrantów, węży i zaworów w Katowicach - Ligocie
Wykaz gaśnic w Sosnowcu
Wykaz hydrantów, węży i zaworów w Sosnowcu
Wykaz gaśnic w Zabrzu i Bytomiu
Wykaz hydrantów, węży i zaworów w Zabrzu i Bytomiu
Wybór oferty

 

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie 36-miesięcznej umowy serwisowej na usługi okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sterylizatora Cominox 24 BHD USB (s/n: 11X20408), który jest użytkowany jest przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach.

Termin złożenia oferty: do 08.06.2021 r. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 326/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy

 

W sprawie zakupu usługi serwisowej na okres 36 miesięcy dla dwóch serwerów Lenovo System x3550 M5 o numerach seryjnych: S40MVLL; S40MVLN będących własnością Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert upływa 08.06.2021 o godz. 15.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I lub też faksem 032 20 83 696. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 325/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja a-c
Specyfikacja techniczna
Wzór umowy

 

Dostawa na rzecz Zamawiającego stymulatorów dla małych myszy do systemu do badania gryzoni CELERIS firmy Diagnosys, będącego na stanie Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i w ilościach określonych w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert upływa 08.06.2021 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 324/2021
Wzór umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego analizatora Real Time PCR LightCycler 96 prod. Roche (nr fabryczny: 12504, nr inw.: ZWD-1-801-00006/16). W/w sprzęt użytkowany jest przez Katedrę i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Katedry Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, działającą na bazie SPSK nr 1 im. Stanisława Szyszko ul. 3-go Maja 13/15, 41-800 Zabrze.

Termin złożenia oferty: do 07.06.2021 r. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 323/2021
Formularz ofertowy

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.