Wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby projektów naukowo-badawczych realizowanych w jednostkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

POBIERZ PLIKI:

Zaproszenie do złożenia ofert
Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Specyfikacja asortymentowo-cenowa (załącznik nr 2)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3)

Protokół zdawczo-odbiorczy (załącznik nr 4)
Wzór umowy (załącznik nr 5)

 Wybór oferty