FE PL UE baner

 


Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Numer Umowy: POWR.03.05.00-00-ZR13/18

Okres realizacji projektu: od: 2019-04-01 do: 2023-12-31

Wartość dofinansowania: 5 408 188,13 zł

Wartość Projektu: 5 575 451,70 zł


Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno- gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów/studentki Kierunku Farmacja, Biotechnologia, Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Kierunku Lekarskim, Kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Kierunku Fizjoterapia, Położnictwo, Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w praktyczne umiejętności, podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju oraz wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano m.in.

  • zakup Symulatora wirtualnej rzeczywistości Ratownictwo medyczne - LPR do wykorzystania w trakcie zajęć dla studentów, CEL EDUKACYJNY: Celem projektu jest symulacja działań realizowanych w miejscu katastrofy związanej z przyjęciem śmigłowca LPR.
  • zakup Symulatora wirtualnej rzeczywistości Pracownia chemiczna do wykorzystania w trakcie zajęć dla studentów, CEL EDUKACYJNY: Celem projektu jest dostarczenie narzędzi umożliwiających symulowanie działań realizowanych w pracowni chemicznej.
  • organizację: zajęć warsztatowych z obszaru kompetencji komunikacyjnych w relacji pielęgniarka - pacjent, pielęgniarka - rodzina / opiekunowie pacjenta, praca w zespole interdyscyplinarnym; zadań praktycznych z obszaru kompetencji zawodowych: udział pielęgniarki w Kompleksowej Ocenie Geriatrycznej realizowanych w formie projektowej; wizyt studyjnych studentek/studentów w placówkach opieki geriatrycznej
  • wdrożenie narzędzi umożliwiających przejrzystą, kompleksową obsługę rekrutacji, prowadzenia dokumentacji i rozliczania efektów szkoleń dla wszelkich odbiorców działań rozwojowych Uczelni (System Obsługi Szkoleń i Programów Rozwojowych SUM)
  • wprowadzenie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach skutecznych rozwiązań w zakresie bezpiecznego zarządzania dostępem do pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów, pomieszczeń aparaturowych, miejsc przetwarzania danych oraz pomieszczeń, w których znajdują się substancje chemiczne (System elektronicznych portierni)
  • wdrożenie narzędzi obiektywnej i przeprowadzanej w czasie rzeczywistym oceny odnoszącej się do jakości prowadzonych wykładów dydaktycznych oraz obsługi administracyjnej studenta. Wyniki pozyskiwane z systemu będą stanowić podstawę do analiz oraz poprawy jakości i sposobów kształcenia (Elektroniczna ocena satysfakcji studenta)


Grupy docelowe projektu w liczbach

* 160 studentów/ studentek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, Kierunków Lekarskiego oraz Ratownictwa Medycznego,
* 120 studentów/studentek na kierunku Farmacja, 40 studentów/studentek na kierunku Biotechnologia oraz 80 studentów/studentek z kierunku Analityka Medyczna,
* studenci/studentki kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, liczba studentów: 300 osób,
* 90 studentów/studentek studiów stacjonarnych na kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach

* Wszyscy pracownicy Uniwersytetu,

- Liczba pracowników korzystających z systemu: 500 osób,
- Liczba studentów, którzy skorzystają z systemu: 3000 osób.


 https://zpuregionalne.sum.edu.pl