Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zainteresowani składaniem wniosków finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych zobowiązani są do postępowania zgodnego z Zarządzeniem Nr 86/2013 z dnia 08.07.2013 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych niepodlegających zwrotowi". Osoby te mają obowiązek złożenia w Kancelarii „Zgłoszenia projektu” według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do ww. Regulaminu, wypełnionego i podpisanego przez Projektodawcę wraz z uwagami i podpisem Kierownika jednostki organizacyjnej i Dziekana.  

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi przygotowywania i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych w Zarządzeniu Nr 194/2020.

Formularz zgłoszenia projektu do pobrania

Informacje zawarte w powyższym formularzu służą dobremu zaplanowaniu projektu, zwłaszcza jego budżetu i przygotowania do realizacji pod względem formalno-prawnym. Pracownicy Działu ds. Programów Międzynarodowych pomagają pracownikom SUM w procedurach składania wniosków projektowych, w  tym także w wypełnianiu powyższego formularza.

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące poszczególnych punktów Zgłoszenia projektu, mając nadzieję, że w ten sposób staną się one bardziej zrozumiałe i nie będą sprawiały Państwu trudności.

Ogólne informacje o projekcie

W punktach 1 – 9 należy wpisać ogólne informacje o projekcie, tj. dokładny tytuł, nazwę konkursu, termin składania wniosków i dane o Projektodawcy, tj. osobie składającej wniosek w SUM. W przypadku projektów składanych w konsorcjach, w punkcie 4 należy określić rolę SUM (partner lub koordynator).

Kwestie finansowe w projekcie i czas trwania projektu

Punkty 10 – 16 dotyczą budżetu projektu. W punkcie 10 należy wpisać wartość całego projektu. W przypadku konsorcjum, o kwotę tę należy zapytać Koordynatora. W kolejnym punkcie podajemy już tylko wartość projektu dla SUM, z wyszczególnieniem wnioskowanej kwoty dofinansowania i ewentualnego wkładu własnego.

Zarówno wysokość dofinansowania projektu, jak również kosztów pośrednich (punkt 12) określone są w dokumentacji konkursowej, najczęściej w regulaminie konkursu. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości przy wypełnianiu tej części projektu, należy skontaktować się z pracownikami Działu ds. Programów Międzynarodowych.

Bardzo ważne informacje zawarte są w punkcie 13. Należy tu wyszczególnić planowane wydatki z podziałem na wynagrodzenia, inne koszty bezpośrednie (np. odczynniki, delegacje), podwykonawstwo (planowane usługi zlecane na zewnątrz). Jeśli projekt umożliwia zakup sprzętu, to należy go opisać w punkcie 14 wraz z podaniem miejsca docelowego posadowienia sprzętu, gdyż na etapie składania wniosku analizowane są możliwości i ewentualne koszty związane z rozmieszczeniem nowej aparatury.

Informacja o dodatkowych kosztach utrzymania projektu i kosztach niekwalifikowanych dotyczy niewielkiej liczby projektów, jeśli one nie występują, wystarczy wpisać „nie dotyczy”.

Punkt 17 i 18 określają planowany czas trwania projektu, jeśli projekt uzyska dofinansowanie.

Określenie udziału podmiotów leczniczych w projekcie

W związku z tym, że wiele uczelnianych projektów dotyczy badań klinicznych lub eksperymentów medycznych, niezbędnych do wykonania przy współpracy z podmiotem leczniczym, prosimy o dokładne wypełnianie punktów 19 – 23.

Streszczenie zadań projektu

Krótki opis projektu w punkcie 24 powinien obejmować całość zaplanowanych do wykonania zadań.

Podpisy

Powyższe informacje podpisuje Projektodawca (punkt 24), Kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być realizowany projekt (punkt 25) oraz Dziekan danego Wydziału (punkt 26). Tak wypełniony formularz Zgłoszenia projektu należy dostarczyć na miesiąc przed planowanym terminem składania wniosku do Kancelarii SUM przy ul. Poniatowskiego 15. Procedurą dalszego opiniowania zajmuje się Dział ds. Programów Międzynarodowych.

W celu uniknięcia dodatkowych wyjaśnień, a co się z tym wiąże, przedłużenia procedury opiniowania, proponujemy wcześniejszy kontakt z pracownikami Działu ds. Programów Międzynarodowych, którzy pomogą w wypełnianiu formularza.: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 208 36 92, 208 36 40.