ZASADY TRANSFERU

na wyższe lata studiów /dydaktyka w języku polskim/

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), przyjęcie na studia noże nastąpić w drodze przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
 2. Dokumentacja kandydatów ubiegających się o przeniesienie na Wydział Lekarski w Katowicach SUM przyjmowana jest w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia. W przypadku, gdy dokumentacja wpłynie po w/w terminie, podanie kandydata pozostanie bez rozpatrzenia, a dokumenty zostaną odesłane.
 3. Przeniesienie na Wydział Lekarski w Katowicach może odbyć się tylko i wyłącznie po zaliczeniu roku studiów oraz na ten sam kierunek i formę studiów, jakie zostały podjęte w uczelni macierzystej.
 4. Dokumentacja kandydata powinna zawierać:
 •       podanie do Dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie na Wydział Lekarski w Katowicach;
 •       zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta;
 •       kopia świadectwa maturalnego;
 •       przebieg studiów potwierdzający zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz odbycie praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów;
 •       w przypadku, gdy przebieg studiów nie zawiera informacji dotyczącej praktyk zawodowych konieczne jest dostarczenie zaświadczenie o odbyciu praktyk:
  • po I roku – 4 tygodnie praktyki z zakresu opieki nad chorym,
  • po II roku – 3 tygodnie praktyki z zakresu lecznictwa otwartego (lekarz rodzinny) i 1 tydzień praktyki z zakresu pomocy doraźnej,
  • po III roku – 4 tygodnie praktyki w placówkach lecznictwa zamkniętego na oddziale chorób wewnętrznych;
  • po IV roku - 2 tygodnie w zakresie intensywnej terapii, 2- tygodnie w zakresie pediatrii
 •       zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów;
 •       wypełniony i podpisany załącznik nr 1,2,3 lub 4
 •       zgoda Dziekana Wydziału macierzystego w przypadku przeniesienia z Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.
 1. Przyjmowane są wyłącznie oryginały dokumentów. Jeżeli dokumentacja została sporządzona w innym języku, niż język polski, konieczne jest załączenie tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4