Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

ZKE-1
Oddział Kliniczny Kardiologii

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

41-800 Zabrze, ul. M.C. Skłodowskiej 9 Śląskie Centrum Chorób Serca
tel. 32/271 34 14 lub 32/373 36 82 fax 32/37 33 792
http://www.sccs.pl/
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis

TEMATYKA ZAJĘĆ

Oddział Kliniczny Kardiologii Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM

V rok

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

CHOROBY WEWNĘTRZNE

 

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

 1. Osłuchiwanie pacjentów z wadą mitralną i aortalną serca.
 2. Osłuchiwanie pacjentów z wadą trójdzielną i wadami wrodzonymi serca.
 3. Proces diagnostyczny i terapeutyczny w wadach serca oraz profilaktyka bakteryjnego zapalenia serca.
 4. Rozpoznanie, określenie stopnia zaawansowania niewydolności serca, diagnostyka laboratoryjna i ocena parametrów życiowych.
 5. Elektroterapia i ablacja w niewydolności serca.

 

Tematyka zajęć seminaryjnych

 • Najczęstsze wrodzone wady serca – rozpoznanie i leczenie. Wskazania do zabiegu kardiochirurgicznego – prof. B. Średniawa
 • Najczęstsze nabyte wady serca: zwężenie i niedomykalność aortalna, zwężenie i niedomykalność mitralna – rozpoznanie i leczenie. Infekcyjne zapalenie wsierdzia –
  dr P. Chodór
 • Ostry zator płucny, ostra tamponada serca – dr hab. T. Kukulski
 • Rozpoznawanie i leczenie zaawansowanych zaburzeń rytmu i przewodnictwa, burza elektryczna –
  prof. Z. Kalarus

 

Tematyka wykładów– e-learning

 1. Nadkomorowe zaburzenia rytmu – diagnostyka i leczenie
 2. Komorowe zaburzenia rytmu serca.

 

Literatura

 1. Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych. P. Gajewski, 2016, Medycyna Praktyczna, Kraków
 2. Elektrokardiografia dla lekarza praktyka. T. Tomasik, A. Windak, A. Skalska, J. Kulczycka-Życzkowska, J. Kocemba, Vesalius 1998
 3. Stany nagłe. T. Hryniewiecki, Medical Tribune Polska, 2010
 4. Wady serca u dorosłych. M. Olszowska, Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2011
 5. http://www.ptkardio.pl/Wytyczne-278

 

Literatura uzupełniająca

 1. Hampton JR: 150 problemów EKG wyd. polskie red. Salomon P.

Elsevier Urban& Partner, Wrocła


V rok

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

GERIATRIA

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

 • Postępowanie z chorym w wieku podeszłym z zawałem serca
 • Przygotowanie chorego w wieku podeszłym do diagnostyki inwazyjnej
 • Wszczepianie układów stymulujących i opieka nad chorym po zabiegu
 • Diagnostyka, rozpoznanie zaburzeń rytmu serca

 

Tematyka zajęć seminaryjnych

 • Zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa w wieku podeszłym – rozpoznawanie i terapia.
 • Diagnostyka i postępowanie w wadach niekwalifikujących się do zabiegu operacyjnego w wieku podeszłym.

 

Literatura

 1. Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych. P. Gajewski, 2016, Medycyna Praktyczna, Kraków
 2. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów. T. Grodzicki, J. Kocemba,
  A. Skalska. VM Media Sp z o.o., 2007

 

Literatura uzupełniająca

 

 1. Kardiologia u osób w wieku podeszłym – wybrane zagadnienia. T. Grodzicki , B. Gryglewska , J. Dubiel , ViaMedica 2003


VI rok

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

MEDYCYNA RODZINNA

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

 • Choroba niedokrwienna mięśnia serca – zasady diagnostyki, podział, zasady leczenia przeciwpłytkowego po implantacji stentów wieńcowych oraz po pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Wskazania do leczenia inwazyjnego choroby wieńcowej. Zalecenia dotyczące leczenia dietetycznego hyperlipidemii oraz zmiany stylu życia po incydentach wieńcowych.
 • Niewydolność serca – ocena stopnia zaawansowania CHF, zasady prowadzenia chorego
  z CHF, w tym nauka samokontroli chorego w zakresie zaostrzeń choroby (kontrola wagi ciała).
 • Zalecenia dla chorego z implantowanymi protezami zastawkowymi, w tym konieczność leczenia przeciwzakrzepowego, szczepienia przeciw grypie, unikanie ognisk zapalnych
  i zasady ich sanacji. Zasady zmian leczenia przeciwkrzepliwego przed interwencjami chirurgicznymi.
 • Zasady leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z migotaniem przedsionków,
  z uwzględnieniem interakcji lekowych. Możliwości samokontroli INR.
 • Rodzaje wszczepialnych urządzeń stymulujących, podstawowa wiedza o ich dysfunkcji oraz zasady systematycznej kontroli urządzeń.
 • Ambulatoryjna kontrola wszczepialnych urządzeń przy pomocy telemonitoringu.

 

III rok

Ratownictwo medyczne

MEDYCYNA RATUNKOWA

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

 1. Obsługa elektrokardiografu.
 2. Ocena elektrokardiograficzna czynności serca.
 • Stany nagłe w chorobach układu krążenia – prezentacja i omówienie przypadków klinicznych, postępowanie: bradykardia, bloki przedsionkowo-komorowe, obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny, zawał serca.
 • Zaliczenie + ocena 2 EKG.

 

Tematyka zajęć seminaryjnych

 1. Doraźne postępowanie w zaburzeniach rytmu serca zagrażających życiu.

 

Tematyka wykładów

 1. Ostre stany u chorego z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem lub stymulatorem serca.
 2. Wstrząs, obrzęk płuc, zaostrzenie niewydolności krążenia..

 

Literatura

 1. Elektrokardiografia dla lekarza praktyka. T. Tomasik, A. Windak, A. Skalska, J. Kulczycka-Życzkowska, J. Kocemba, Vesalius 1998
 2. Medycyna Ratunkowa. Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego. Pod redakcją J. Jakubaszka. Górnicki Wydawnictwo Medyczne. 2003
 3. Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych , PZWL. Warszawa 2011, wyd.2. pod redakcją A. Zawadzkiego
 4. Wytyczne resuscytacji 2015

 


II rok

Ratownictwo medyczne

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

 1. Wkłucia dożylne, powierzchowne i głębokie, kaniulacja żyły centralnej, żyły obwodowej, wstrzyknięcia dosercowe, podawanie dotchawicze
 2. Podstawy elektrokardiografii: prawidłowy elektrokardiogram. Podstawy EKG – niedokrwienie i uszkodzenie mięśnia sercowego, przerost lewej komory
 3. Samodzielna analiza EKG
 4. Zaliczenie

 

Tematyka wykładów

 1. Stany zagrożenia życia pochodzenia sercowego: ostry ból w klatce piersiowej, ostre zespoły wieńcowe.
 2. Stany zagrożenia życia pochodzenia sercowego: obrzęk płuc, tamponada serca, przełom nadciśnieniowy
 3. Stany zagrożenia życia pochodzenia sercowego: wstrząs kardiogenny, zaostrzenie przewlekłej niewydolności krążenia
 4. Stany zagrożenia życia pochodzenia sercowego: tachykardia, częstoskurcze, bradykardia.

Literatura

 • Elektrokardiografia dla lekarza praktyka. T. Tomasik, A. Windak, A. Skalska, J. Kulczycka-Życzkowska, J. Kocemba, Vesalius 1998
 • Medycyna Ratunkowa. Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego. Pod redakcją J. Jakubaszka. Górnicki Wydawnictwo Medyczne. 2003
 • Wytyczne resuscytacji 2015

 

Działalność kliniczna

Dominującym zakresem działania Kliniki Kardiologii jest inwazyjne postępowanie terapeutyczne w leczeniu chorych z ostrymi epizodami wieńcowymi, również z zawałem powikłanym wstrząsem kardiogennym.

Oprócz diagnostyki i leczenia wszystkich postaci choroby niedokrwiennej serca, w minionych latach wdrożono i rozszerzono program chorób mięśnia sercowego, niewydolności serca, zatorowości płucnej, interwencyjnego leczenia zaburzeń przewodnictwa i rytmu serca, angioplastyki tętnic obwodowych. 

Drugim z dominujących kierunków działania jest elektrofizjologia kliniczna. Nowocześnie diagnozujemy i leczymy pacjentów z zaburzeniami rytmu serca (tj. migotanie i trzepotanie przedsionków, ogniskowe ekstrasystolie, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu), wykonujemy zabiegi ablacji prądem o częstotliwości radiowej, ablacje systemem CARTO i LocaLisy oraz kioablacji balonowej. Wszczepiamy również układy stymulujące serca, a u chorych z udokumentowanym wysokim ryzykiem nagłego zgonu implantowane są automatyczne kardiowertery-defibrylatory (ICD). U chorych z zaawansowaną niewydolnością serca wszczepiane są stymulatory resynchonizujące BIV i BIV-ICD.

Klinika współpracuje z Oddziałem Klinicznym Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca i przewodnictwa u dzieci i młodzieży.

 

Działalność Koła Naukowego działającego przy Oddziale Klinicznym Kardiologii Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM

Jak wynika z posiadanych dokumentów już w roku 1991 działało przy ówczesnej I Katedrze i Klinice Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Studenckie Koło Naukowe. Założycielem koła był Kierownik Katedry prof. dr hab. med. Stanisław Pasyk. Opiekunem – dr med. Andrzej Rowiński.

Od roku 1994 do nadal opiekunem Koła jest dr hab. Beata Średniawa. Kierownikiem obecnego Oddziału Klinicznego Kardiologii Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM jest prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus.

Członkami Koła są studenci II-VI roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Opiekunem Koła w bieżącym roku akademickim jest student V roku Stanisław Morawski.

Celem pracy Koła jest przybliżenie wprowadzanych w kardiologii metod diagnostycznych i inwazyjnych leczenia chorób układu krążenia. Członkowie Koła przynależą do sekcji związanych z działalnością poszczególnych pracowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu: Pracowni Zaburzeń Rytmu Serca, Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca, Pracowni Echokardiografii i Elektrokardiografii Dorosłych. Pod kierunkiem opiekunów sekcji studenci przygotowują i opracowują materiał naukowy, prezentowany następnie w formie doniesień na konferencjach naukowych.

Działalność naukowa

Wdrożenia do praktyki klinicznej:

 • Wdrożenie opartych na wykorzystaniu systemu CARTO – systemu elektroanatomicznego mapowania jam serca – metod inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca (migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy, trzepotanie przedsionków, ogniskowe ekstrasystolie /2001/
 • Wdrożenie długoterminowych rejestracji holterowskich: 7-dniowe i holter zdarzeń /2001/
 • Stentowanie tętnic obwodowych /2001/
 • Wdrożenie metody leczenia niewydolności serca za pomocą implantacji kardiostymulatorów resynchronizujących BIV oraz BIV+ICD /2003/
 • Wdrożenie interwencji w zatoce wieńcowej u chorych poddawanych implantacji układów resynchronizujących /2003/
 • Wdrożenie nowego rodzaju stymulacji resynchronizującej komór – stymulacja dwulewokomorowa – u wybranych chorych z zaawansowaną niewydolnością serca /2004/
 • Diagnostyka inwazyjna z dostępu z tętnicy promieniowej /2004/
 • Wdrożenie do praktyki klinicznej stymulacji dwukomorowej u chorych 
  z kardiomiopatią przerostową w celu redukcji gradientu śródkomorowego /2005/
 • Nieoperacyjne leczenie tętniaków aorty piersiowej poprzez implantację stentgraftów /2005/
 • Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej TAVI /2008/ 
 • Przezskórna redukcja niedomykalności mitralnej za pomocą systemuMitraClip - /2010/
 • Wdrożenie zabiegów krioablacji balonowej w leczeniu chorych z napadowym migotaniem przedsionków /2011/
 • Wdrożenie implantacji Amplatzerów celem okluzji uszka lewego przedsionka 
  u chorych z migotaniem przedsionków z wysokim ryzykiem udaru mózgu 
  z przeciwwskazaniami do stosowania doustnych koagulantów /2011/
 • Wdrożenie hipotermii terapeutycznej u chorych kardiologicznych po nagłym zatrzymaniu krążenia /2013/

 

Najważniejsze publikacje z lat: 2013-2016:

 1. Boidol J., Średniawa B., Kowalski O., Szulik M., Mazurek M., Sokal A., Pruszkowska-Skrzep P., Kukulski T., Kalarus Z., Lenarczyk R.: Many response criteria are poor predictors of outcomes after cardiac resynchronization therapy: validation Rusing date from the randomized trial.

Eurpace 2013; 15:835-844.

 1. Souteyrand G., Wilczek K., Innorta A., Camilleri L., Chodór P., Lusson JR., Motreff P., Laborde JC., Chabrot P., Durel N.: Distortion of the CoreValve during transcatheter aortic valve-in-valve implantation due to valve dislocation.

Cardiovascular Revascularization Medicine 2013;14:294-298.

 1. Arbelo E, Brugada J, Hindricks G, Maggioni AP, Tavazzi L, Vardas P, Laroche C, Anselme F, Inama G, Jais P, Kalarus Z, Kautzner J, Lewalter T, Mairesse GH, Perez-Villacastin J, Riahi S, Taborsky M, Theodorakis G, Trines SA; on the behalf of the Atrial Fibrillation Ablation Pilot Study Investigators.

The Atrial Fibrillation Ablation Pilot Study: an European Survey on Methodology and Results of Catheter Ablation for Atrial Fibrillation: conducted by the European Heart Rhythm Association.

Eur Heart J . 2014 Jun 7;35(22):1466-78. doi: 10.1093/eurheartj/ehu001

 1. Lip GY, Laroche C, Dan GA, Santini M, Kalarus Z, Rasmussen LH, Ioachim PM, Tica O, Boriani G, Cimaglia P, Diemberger I, Hellum CF, Mortensen B, Maggioni AP.: 'Real-world' antithrombotic treatment in atrial fi brillation: the EURObservational Research Programme Atrial Fibrillation General Pilot survey.

Am J Med . 2014 Jun;127(6):519-29.e1. doi: 10.1016/j.amjmed.2013.12.022. Epub 2014 Jan 28.

 1. Lip GY, Laroche C, Dan GA, Santini M, Kalarus Z, Rasmussen LH, Oliveira MM, Mairesse G, Crijns HJ, Simantirakis E, Atar D, Kirchhof P, Vardas P, Tavazzi L, Maggioni AP.: A prospective survey in European Society of Cardiology member countries of atrial fibrillation management: baseline results of EURObservational Research Programme Atrial Fibrillation (EORP-AF) Pilot General Registry.

Europace . 2014 Mar;16(3):308-19. doi: 10.1093/europace/eut373. Epub 2013 Dec 17. Erratum in: Europace. 2014 Jun;16(6):941.

 1. Mitręga K., Kolczyńska A., Hanzel Joanna, Cebula S., Morawski S., Mencel G., Kowalczyk J., Kalarus Z., Średniawa B.: Impact of ventricular arrhythmias on survival in patients after myocardial infarction.

Inter. J Diagnostic Imaging 2014:1:1;21-27.

 1. Kowalczyk J., Lenarczyk R., Kowalski O., Podolecki T., Francuz P., Pruszkowska-Skrzep P., Szulik M., Mazurek M., Jędrzejczyk-Patej E., Średniawa B., Kalarus Z. for the Triple-Site Versus Standard Cardiac Resynchronization Trial (TRUST CRT) Investigators: Contrast-induced acute kidney injury In patients undergoing cardiac resynchronization therapy – incidence and prognostic importance. Sub-analysis of date from randomized TRUST CRT trial.

J Interv Card Electrophysiol 2014;40:1-8; doi 10.1007/s10840-014-9887-x.

 1. Kochman J., Huczek Z., Ścisło P., Dąbrowski M., Chmielak Z., Szymański P., Witkowski A., Parma R., Ochała A., Chodór P., Wilczek K., Rzeczuch K.W., Kubler P., Rymuza B., Kołtowski Ł., Ścibisz A., Wilimski L., Grube E., Opolski G.: Comparison of one- and 12-month outcomes of transcatheter aortic valve replacement in patients with severely stenotic bicuspid versus tricuspid aortic valves (Results from a Multicenter Registry).

Am.J.Cardiol. 2014; Vol.114, No.5, p.757-762, 10.1016/j.amjcard.2014.05.063

 • Jędrzejczyk-Patej E, Lenarczyk R, Pruszkowska P, Kowalski O, Mazurek M, Sokal A, Boidol J, Woźniak A, Pluta S, Szulik M, Liberska A, Kalarus Z. Long-term outcomes of cardiac resynchronization therapy are worse in patients who require atrioventricular junction ablation for atrial fibrillation than in those with sinus rhythm.

Cardiol J. 2014:21(3):309-15. doi: 10.5603/CJ.a2013.0110. [Epub 2013 Aug 30]

 1. Kowalczyk J, Mazurek M, Zielinska T, Lenarczyk R, Sedkowska A, Swiatkowski A, Sredniawa B, Mencel G, Francuz P, Kalarus Z.

Prognostic significance of HbA1c in patients with AMI treated invasively and newly detected glucose abnormalities.

Eur J Prev Cardiol. 2015; 22(6);798-806.

 1. Lip GY, Laroche C, Boriani G, Dan GA, Santini M, Kalarus Z, Rasmussen LH, Oliveira MM, Mairesse G, Crijns HJ, Simantirakis E, Atar D, Maggioni AP, Tavazzi L.: Regional differences in presentation and treatment of patients with atrial fibrillation in Europe: a report from the EURObservational Research Programme Atrial Fibrillation (EORP-AF) Pilot General Registry.

Europace . 2015 Feb;17(2):194-206. doi: 10.1093/europace/euu201. Epub 2014 Aug 21

 1. Lip GY, Laroche C, Boriani G, Cimaglia P, Dan GA, Santini M, Kalarus Z, Rasmussen LH, Popescu MI, Tica O, Hellum CF, Mortensen B, Tavazzi L, Maggioni AP: Sex-related differences in presentation, treatment, and outcome of patients with atrial fibrillation in Europe: a report from the Euro Observational Research Programme Pilot survey on Atrial Fibrillation.

Europace . 2015 Jan;17(1):24-31. doi: 10.1093/europace/euu155. Epub 2014 Jun 22

 1. Lenarczyk R., Jędrzejczyk-Patej E., Mazurek M., Szulik M., Kowalski O., Pruszkowska P., Sokal A., Średniawa B., Boidol J., Kowalczyk J., Podolecki T., Mencel G., Kalarus Z.: for the Triple-Site Versus Standard Cardiac Resynchronization Trial (TRUST CRT) Investigators: Quality of Life in cardiac resynchronization Recipietnts: Association with response and impact on outcome.

PACE 2015 Jan; 38(1):8-17 doi:10.1111/pace.12523.

 1. Kukulski T., She L., Racine N., Gradinac S., Panza J.A., Velazquez E.J., Chan K., Petrie M.C., Lee K.L., Pellikka P.A., Romanov A., Biernat J., Louleau J.L., Batlle C., Rogowski J., Ferrazzi P., Zembala M., Oh J.K., for the Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure Investigators.: Implication of right ventricular dysfunction on long-term outcome in patients with ischemic cardiomyopathy undergoing coronary artery bypass grafting with or without surgical ventricular reconstruction.

J Thorac Cardiovasc Surg 2015;149:1312-21)

 1. Szulik M., Śliwińska A., Lenarczyk R., Szymała M., Kalinowski M., Markowicz-Pawlus E., Kalarus Z., Kukulski T.: 3D and 2D left ventrcular systolic function imaging – from ejection fraction to deformation. Cardiac resynchronization therapy – substudy.

Acta Cardiol 2015;70(1):21-30.

 1. Lip GY, Laroche C, Popescu MI, Rasmussen LH, Vitali-Serdoz L, Dan GA, Kalarus Z, Crijns HJ, Oliveira MM, Tavazzi L, Maggioni AP, Boriani G. Heart failure in patients with atrial fibrillation in Europe: a report from the EURObservational Research Programme Pilot survey on Atrial Fibrillation.

Eur J Heart Fail. 2015 Jun;17(6):570-82.

 1. Podolecki T, Lenarczyk R, Kowalczyk J, Swierad M, Swiatkowski A, Jedrzejczyk E, Chodor P, Zielinska T, Kalarus Z. Stroke and death prediction with CHA2DS2-vasc score after myocardial infarction in patients without atrial fibrillation.

J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2015 Jul;16(7):497-502. (nie mamy wydruku)

 1. Lip GYH, Laroche C, Popescu MI, Rasmussen H, Vitali-Serdoz L, Dan GA, Kalarus Z,. Crijns HJGM, Oliveira MM, Tavazzi L, Maggioni AP, Boriani G.
  Improved outcomes with European Society of Cardiology guideline-adherent antithrombotic treatment in high-risk patients with atrial fibrillation: a report from the EORP-AF General Pilot Registry.
  Europace 2015; Vol.17, No.12, p.1777-1786. DOI: 10.1093/europace/euv269
 2. Banasik G, Segiet O, Elwart M, Szulik M, Lenarczyk R, Kalarus Z, Kukulski T. LV mechanical dispersion as a predictor of ventricular arrhythmia in patients with advanced systoli heart failure.

Herz 2016:doi 10.1007/s00059-015-4398-9.

 1. Stankovic I, Prinz C, Ciarka A, Daraban AM, Kotrc M, Aarones M, Szulik M, Winter S, Belmans A, Neskovic AN, Kukulski T, Aakhus S, Willems R, Fehske W, Penicka M, Faber L, Voigt JU.:

Relationship of visually assessed apical rocking and septal flash to response and long-term survival following cardiac resynchronization therapy (PREDICT-CRT).

Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2016 Mar;17(3):262-9.

Heart R hythm. 2016 May;(13):1088-1095.

 1. Jędrzejczyk-Patej E, Lenarczyk R, Mazurek M, Liberska A, Przybylska-Siedlecka K, Podolecki T, Kowalczyk J, Sokal A, Leopold-Jadczyk A, Kowalski O, Kalarus Z: Can we rely on machines? Device-detected atrial high rateS correspond well with atrial arrhythmias in cardiac resynchronization recipients.

Europace 2016;18:436-444.

 • Mencel G, Kowalczyk J, Lenarczyk R, Chodór P, Wąs T, Świerad M, Honisz G, Świątkowski A, Woźniak A, Kalarus Z, Średniawa B.: The impact of routine angiographic follow-up in a population of patients undergoing percutaneous coronary intervention within the left main coronary artery.

Angiology 2016;67(8):743-748.

 1. Kiełtucki J, Dobrakowski M, Pawlas N, Średniawa B, Boroń M, Kasperczyk S. The analysis of QT interval and repolarization morphology of the heart in chronic exposure to lead.

Hum Exp Toxicol . 2016 Nov 30 p.1-6; pii: 0960327116680277. [Epub ahead of print]

 1. Szulik M, Sredniawa B, Streb W, Lenarczyk R, Jarski P, Kalarus Z, Kukulski T. Sleep-disordered breathing and echocardiographic measures of function and dyssynchrony: a complex approach to cardiac resynchronization therapy.                              

Impact Factor ISI: 1.658
Punktacja ministerstwa: 20.000

J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2016 Dec;17(12):886-895.

 1. Stankovic I, Prinz C, Ciarka A, Daraban AM, Mo Y, Aarones M, Szulik M, Winter S, Neskovic AN, Kukulski T, Aakhus S, Willems R, Fehske W, Penicka M, Faber L, Voigt JU.

Long-Term Outcome After CRT in the Presence of Mechanical Dyssynchrony Seen With Chronic RV Pacing or Intrinsic LBBB.

Impact Factor ISI: 7.815
Punktacja ministerstwa: 50.000

JACC Cardiovasc Imaging. 2016 Dec 9. pii: S1936-878X(16)30806-3. doi: 10.1016/j.jcmg.2016.08.015. [Epub ahead of print]

 • Boriani G, Laroche C, Diemberger I, Fantecchi E, Popescu MI, Rasmussen LH, Dan GA, Kalarus Z, Tavazzi L, Maggioni AP, Lip GY.

'Real-world' management and outcomes of patients with paroxysmal vs. non-paroxysmal atrial fibrillation in Europe: the EURObservational Research Programme-Atrial Fibrillation (EORP-AF) General Pilot Registry.

Europace . 2016; vol. 18:5:648-657; pii: euv390. [Epub ahead of print]

 1. Kasperska-Zajac A, Grzanka A, Kowalczyk J, Wyszyńska-Chłap M, Lisowska G, Kasperski J, Jarząb J, Misiołek M, Kalarus Z

Refractory chronic spontaneous urticaria and permanent atrial fibrillation associated with dental infection: Mere coincidence or something more to it?

Int J Immunopathol Pharmacol . 2016 Mar;29(1):112-20. doi: 10.1177/0394632015617770. Epub 2015 Dec 3.

Int J Cardiol. 2016 Jun 23;221:81-89 DOI:  10.1016/j.ijcard.2016.06.075 .

IF – 4,638

 1. Szymański P, Hryniewiecki T, Dąbrowski M, Sorysz D, Kochman J, Jastrzębski J, Kukulski T, Zembala M.
  Mitral and aortic regurgitation following transcatheter aortic valve replacement.
  Heart 2016; Vol.102, No 9, p.701-706
  DOI: 10.1136/heartjnl-2015-308842 .
 2. Wilczek K, Reguła F, Bujak K, Chodór P, Długaszek M, Gąsior M. Conduction disturbances after transcatheter aortic valve implantation procedures – predictors and management

Adv Interv Cardiol 2016; 12, 3 (45): 203-21.

 

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.