Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KPP-2
Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz  

40-752 Katowice Ligota, ul. Medyków 18
tel. 25-26-09120-88-300 wew.501

Opis

Kierownik Zakładu:
Prof. dr n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prof. nadzw. SUM

Zespół Zakładu:
Dr n. med. Piotr Kocełak – adiunkt
Lek. Katarzyna Wyskida – asystent
Aniceta Brzozowska – pracownik techniczny
Grażyna Wrosz – dietetyk

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje kształcenie studentów kierunku lekarskiego w za-kresie patofizjologii (III rok) i promocji zdrowia (rok II i IV), studentów anglojęzycznych kie-runku lekarskiego (IV rok) z patofizjologii i propedeutyki onkologii oraz studentów fizjoterapii i pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie patologii.
Pracownicy prowadzą zajęcia fakultatywne i dydaktyczne w ramach studiów doktoranckich.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Katedry koncentruje się na realizacji prac naukowo-badawczych prowa-dzonych w ramach projektów badań własnych, statutowych oraz grantów finansowanych w ramach konkursów Ministerstwa Nauki i Informatyzacji/Narodowego Centrum Nauki.

kpp2-zespol
Zespół Katedry Patofizjologii – w pierwszym rzędzie: prof. Jerzy Chudek, prof. Magdalena Olszanecka--Glinianowicz; w drugim rzędzie od lewej: Aniceta Brzozowska, lek. Katarzyna Wyskida, dr hab. Joanna Janowska, Grażyna Wrosz, dr Joanna Ficek; w trzecim rzędzie od lewej: dr Barbara Pietrzyk, Krystyna Mizera, mgr Maria Bożentowicz-Wikarek, dr Piotr Kocełak.

Zakres tematyczny prowadzonych badań naukowych obejmuje głównie zagadnienia związane z dysfunkcją hormonalną tkanki tłuszczowej w otyłości i jej udziałem w rozwoju powikłań tej choroby, takich jak zespół policystycznych jajników, cukrzyca typu 2, miażdżyca i choroby układu sercowo--naczyniowego. Ponadto prowadzone są badania dotyczące patogenezy nadciśnienia tętniczego, przewlekłej choroby nerek, przewlekłej choroby żylnej oraz zagadnień epidemiologicznych związanych z procesami starzenia się.
Głównymi kierunkami badań naukowych są:

 • ocena wzajemnej zależności między markerami układowej reakcji zapalnej i adipokinami a insulinoopornością u chorych otyłych;
 • wpływ makroskładników pokarmowych na wydzielanie hormonów jelitowych regulujących pobór pokarmu;
 • udział hormonów tkanki tłuszczowej w patogenezie zespołu policystycznych jajników;
 • skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych;
 • jakość życia chorych na nadciśnienie tętnicze;
 • rola mikroflory jelitowej w patogenezie otyłości;
 • patogeneza zwapnień naczyń u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek;
 • zaburzenia związane z procesem starzenia się.

W Katedrze realizowane były liczne projekty badawcze w ramach współpracy naukowej z in-nymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału, które obejmowały zagadnienia dotyczące m.in.:

 • oceny roli cytokin w angiogenezie, toczniu układowym, chłoniakach, udarze mózgu;
 • określenia roli procesów zapalnych i udziału adipokin w patogenezie miażdżycy naczyń wieńcowych;
 • biomarkerów kalcyfikacji i miażdżycy u chorych z degeneracyjną stenozą zastawki mitralnej i chorobą wieńcową;
 • wpływu leczenia farmakologicznego na profil kardiometaboliczny u chorych z nadciśnie-niem tętniczym;
 • występowania mikro- i makroalbuminurii i przewlekłej choroby nerek u osób w wieku podeszłym;
 • genotypów układu renina–angiotensyna i stężeń adiponektyny u chorych po przeszczepie nerki;
 • zależności między grubością skrzepliny przyściennej a stężeniem pierwiastków śladowych w ścianie podnerkowych tętniaków aorty brzusznej;
 • roli hormonu antymuellerowskiego w patogenezie zespołu policystycznych jajników i jego wartości jako markera ryzyka rozwoju PCOS u córek matek z rozpoznaniem tego zespołu.

W pracach naukowych aktywnie uczestniczą studenci działający w Kołach STN przy Zakładzie Patofizjologii (opiekun: prof. Jerzy Chudek) i Zakładzie Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości (opiekun: prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz).
Katedra wyposażona jest w nowoczesną aparaturę laboratoryjną, umożliwiającą wykonywanie szerokiego zakresu badań do celów naukowo-badawczych.
Granty finansowane w ramach konkursów Ministerstwa Nauki i Informatyza-cji/Narodowego Centrum Nauki

 • „Ocena kinetyki opróżniania żołądka i pasażu żołądkowo-kątniczego oraz wewnątrzjelitowej aktywności lipolitycznej u osób otyłych poddanych terapii odchudzającej z zastosowaniem orlistatu” (2006–2008);
 • „Ocena wpływu wybranych parametrów apoptozy w surowicy krwi osób otyłych z cukrzycą typu 2” (2005–2007);
 • „Optymalizacja metod postępowania terapeutycznego u osób otyłych w oparciu o cechy fe-notypowe na podstawie badań metabolicznych, psychologicznych, antropometrycznych” (2004);
 • „Wpływ kuracji odchudzającej na metabolizm kości u otyłych kobiet w wieku okołomenopauzalnym” (2004);
 • „Ocena stężeń wybranych hormonów jelitowych regulujących łaknienie u osób otyłych pod-danych kuracji odchudzającej z zastosowaniem orlistatu” (2010–2011);
 • „Wpływ posiłków o różnym składzie na uczucie sytości i stężenie w surowicy wybranych hormonów jelitowych regulujących łaknienie” (2010–2012);
 • „Rola wisfatyny i białka wiążącego retinol-4 w patogenezie insulinooporności i hiperandro-genizmu u kobiet z zespołem policystycznych jajników” (2011–2012);
 • „Ocena jakości życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w zależności od prowadzonej farmakoterapii” (2011–2013);
 • „Ocena czynników ryzyka i zwapnień naczyniowych u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami” (2011–2013);
 • „Masa ciała a wybrane cechy osobowościowe i zaburzenia emocjonalne” (2011–2013);
 • „Związek między stężeniem wisfatyny w osoczu a występowaniem składowych zespołu me-tabolicznego oraz ocena czynników wpływających na jej stężenie w osoczu w populacji osób w wieku podeszłym” (2012–2014).

Granty wieloośrodkowe

 1. „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce”.
 2. „Porównanie stężeń czynnego i c-końcowego czynnika wzrostu fibroblastów 23 jako wczesnych markerów upośledzenia czynności wydalniczej nerek”.

Aktywność naukowa

Podsumowaniem aktywnej pracy naukowej są 2 tytuły profesora nadane pracownikom Katedry, 4 stopnie doktora habilitowanego oraz 6 stopni doktora nauk medycznych. W latach 2004–2013 opublikowano ponad 240 prac oryginalnych, w tym 82 w czasopismach z listy Filadelfijskiej. Pracownicy Katedry byli autorami ponad 400 komunikatów zjazdowych.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Katedra nie prowadzi działalności klinicznej.

INNE INFORMACJE

Katedra Patofizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach została powołana zarządzeniem Rektora ŚAM z dn. 01.12.1983 r. Pierwszą osobą pełniącą obowiązki kierownika Katedry został wybitny endokrynolog prof. dr hab. n. med. Franciszek Zych (1983–1996). Po jego odejściu na emerytu-rę funkcję tę objęła prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska-Markiewicz – twórczyni polskiej obesitologii, założycielka i wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Wio-dącym przedmiotem badań naukowych Pani Profesor była patogeneza zaburzeń funkcji hormonalnych tkanki tłuszczowej oraz ich rola w rozwoju powikłań otyłości, a także aspekty psychologiczne otyłości i farmakoterapia tej choroby. Od 2009 r. kierownikiem Katedry jest prof. Jerzy Chudek – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog kliniczny, hipertensjolog, angiolog.
Prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz pełni obecnie funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.