Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KOL
Katedra i Klinika Laryngologii

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n.med. Jarosław Markowski

Adres:    ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice (SPSK im. A. Mielęckiego, budynek nr 2)
Tel.:    +48 32 256 43 09; Fax: +48 32 256 29 96
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis

Kierownik Katedry i Kliniki:
prof. dr hab. n.med. Jarosław Markowski

Zespół Katedry i Kliniki:
Prof. dr hab. n. med. Jan Pilch
Dr n. med. Jarosław Paluch – adiunkt
Dr n. med. Piotr Wardas – adiunkt
Dr n. med. Lucyna Klimczak-Gołąb – st. asystent
Dr n. med. Aleksandra Śląska-Kaspera – st. asystent
Lek. Katarzyna Kasperczyk – słuchacz Studium Doktoranckiego
Lek. Agnieszka Piotrowska-Seweryn – słuchacz Studium Doktoranckiego
Lek. Katarzyna Przytuła-Kandzia – słuchacz Studium Doktoranckiego
Lek. Monika Świderek-Kliszewska – słuchacz Studium Doktoranckiego
Lek. Olga Leśniewska – rezydent
Lek. Danuta Trybuś – rezydent

kol-zespol
Zespół Katedry – od lewej: dr Jarosław Paluch, dr Wojciech Smółka, prof. Jan Pilch,
dr hab. Jarosław Markowski, dr Piotr Wardas, dr Aleksandra Śląska-Kaspera,
dr Edyta Jura-Szołtys, lek. Katarzyna Przytuła-Kandzia, lek. Agnieszka Piotrowska-Seweryn.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje kształcenie studentów kierunku lekarskiego w za-kresie otolaryngologii oraz prowadzenie zajęć fakultatywnych, zajęć w ramach studiów dokto-ranckich i Koła Naukowego STN, a także prowadzenie specjalizacji i kursów specjalizacyjnych z otorynolaryngologii oraz audiologii i foniatrii.
Klinika jako jedyna na terenie Polski południowej posiada akredytację na prowadzenie specjali-zacji w dziedzinach audiologia i foniatria (obecnie 5 lekarzy jest w trakcie ich zdobywania). Klinika była organizatorem następujących konferencji i sympozjów:

  • 12–14.05.2005 r. – XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi;
  • 24–26.09.2009 r. – XIII Sympozjum „Onkologia w Laryngologii”;
  • 15–17.05.2014 r. w Katowicach – IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.

Klinika corocznie organizuje 6 kursów szkoleniowych obligatoryjnych dla lekarzy w trakcie specjalizacji z otolaryngologii.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Katedra realizuje działalność naukową w dziedzinach laryngologii, audiologii i foniatrii oraz onkologii regionu głowy i szyi.
Klinika współpracuje z Katedrą Biomateriałów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie w zakresie wytwarzania biopolimerów stosowanych następnie w Klinice w badaniach in vivo w rekonstrukcji krtani i tchawicy.
Jednostka wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach pro-wadzi w Banku Tkanek RCKK hodowle linii komórkowych izolowanych z tchawicy ludzkich chondrocytów w celu oceny genotoksyczności i cytotoksyczności biopolimerów stosowanych w rekonstrukcji krtani i tchawicy.
Katedra bada wraz z Zakładem Patologii Nowotworów Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz Kliniką Laryngologii Onkologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu i Kliniką Laryngologii w Lublinie rolę wirusa HPV w nowotworach głowy i szyi. Dotychczasowe wyniki zostały przedstawione na kongresach polskich i zagranicznych, m.in. 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery („HPV identification in the pathogenesis of precancerous conditions and malignant neoplasms of the head and neck area”).
Klinika zajmuje się pionierskimi badaniami nad leczeniem nagłej głuchoty odbiorczej i szumów usznych metodą hiperbarii tlenowej w komorze hiperbarycznej przy współpracy z Centrum Le-czenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
Pracownicy Katedry uczestniczyli w projekcie badawczym pt. „Epidemiologia nowotworów na obszarze Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem oceny poziomu dostępności do kompleksowego leczenia onkologicznego”, obejmującym dane nt. nowotworów złośliwych w latach 2012–2013. Patronat nad tym projektem objął JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
Współpracując z Katedrą i Zakładem Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowi-cach, Zakładem Badań Strukturalnych Skóry Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medy-cyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Instytutem Nauki o Materiałach i Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakładem Radioterapii Nowotworów Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach, Katedra i Klinika Laryngologii prowadzi badania nad morfologią nowotworów złośli-wych jako dziedziną nauk podstawowych.
W Klinice szczególną wagę przykłada się do badań naukowych z użyciem metod biologii mole-kularnej, np. mikromacierzy oligonukleotydowych w celu oceny profilu ekspresji genów w raku krtani, które wykonano we współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Gliwicach (kierownik prof. Barbara Jarząb). Obecnie trwa-ją prace nad hipermetylacją genu HIC 1 w raku krtani oraz ekspresją genów OPRG i RANKL w przewlekłym perlakowym zapaleniu ucha środkowego. W ramach prac statutowych analizuje się wpływ leków antykoncepcyjnych na narząd przedsionkowo-ślimakowy oraz przeprowadza się kompleksowe badania nad jego stanem w przewlekłej niewydolności nerek leczonej hemodializą i rhEPO.
Wspólnie z Zakładem Radiologii opracowano podstawy teoretyczne zastosowania pionierskiej metody diagnostyki z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w postaci traktografii w diagnostyce niedosłuchów odbiorczych (analiza drogi słuchowej).
W ramach konkursów Ministerstwa Nauki Klinika realizowała grant: „Aktywność transkrypcyj-na genów w raku krtani” – nr umowy 3 PO5B 112 25 (2003–2006).
Łączny Impact Factor Kliniki uzyskany w ciągu ostatnich 2 lat (2012–2013) za prace pełnotekstowe wynosi 22,8.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Klinika wdrożyła program leczenia całkowitej obustronnej głuchoty za pomocą wszczepów śli-makowych (jako jedyny ośrodek na terenie Polski Południowej) oraz niedosłuchów przewodze-niowych i mieszanych za pomocą wszczepów zakotwiczonych w kości skroniowej (systemy BAHA i PONTO). Klinika jest jednym z 4 ośrodków w kraju wszczepiających implanty ślima-kowe (dotychczas wykonano 86 takich operacji), a pod względem liczby wszczepionych im-plantów zakotwiczonych w kości skroniowej zajmuje trzecie miejsce w Polsce.
Jednostka prowadzi szeroko zakrojoną diagnostykę i leczenie chirurgiczne pacjentów z nowo-tworami głowy i szyi, zwłaszcza raka krtani. Jest jedynym na Śląsku ośrodkiem, w którym wszczepiane są protezy głosowe typu Provox 2 u pacjentów po całkowitym usunięciu krtani. W Klinice wykonuje się rozległe zabiegi rekonstrukcyjne krtani z wykorzystaniem materiałów autologicznych chrząstki nosa. Klinika jest także pionierem w zastosowaniu plazmy argonowej w chirurgii laryngologicznej w Polsce, wykorzystywaną m.in. w zabiegach rynologicznych (np. turbinektomia) czy foniatrycznych (usuwanie łagodnych guzów krtani).
Jednostka przeprowadza operacje endoskopowe nosa i zatok z użyciem nowoczesnego sprzętu medycznego. Dysponuje znakomicie wyposażonymi pracowniami, audiometryczną i foniatryczną, umożliwiającymi diagnozowanie oraz terapię chorób narządu słuchu i głosu.
Od 1997 r. Klinika współpracuje z Kliniką Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w aspekcie leczenia chirurgicznego zmian rozrostowych i zapalnych okolicy pogranicza oczodołu oraz przedniego dołu czaszki. Wspólne doświadczenia zostały przedstawione w rozdziale podręczni-ka Brain Tumors/Book 1, Edited by Dr. Terry Lichtor pt. „Interdisciplinary surgical management of orbital and maxillo-ethmoidal complex disorders” (ISBN 980-953-307-721-0).
Udział jednostki w badaniach klinicznych:

  1. 2013 – nadal: Badanie AM-101-CL-12-02, pt. „Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu AM-101 w leczeniu ostrych przypadków szumu usznego pochodzenia ślimakowe-go 3 (badanie TACTT3)”;
  2. 2000–2002: „7-dniowe leczenie ostrego infekcyjnego zapalenia jamy nosowej i gardła prepa-ratem Fusafungine w porównaniu z placebo, prowadzone w równoległych grupach z zastosowaniem podwójnej ślepej próby” (CL3-016136-010-POL).

INNE INFORMACJE

Na terenie Kliniki działa Śląski Oddział Rejonowy Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. Pracownicy aktywnie uczestniczą w spotkaniach, służąc wiedzą i doświadczeniem w le-czeniu osób po całkowitym usunięciu krtani (nauka mowy zastępczej).
Kierownik Katedry dr hab. Jarosław Markowski jest przewodniczącym Zarządu Oddziału Śląsko--Opolskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi (kadencja: 2012–2016). W związku z tym Klinika regularnie (7 razy w roku) organizuje zebrania naukowo--szkoleniowe w ramach tego Towarzystwa dla specjalistów i lekarzy specjalizujących się w dziedzinie otorynolaryngologii oraz audiologii i foniatrii na terenie województw śląskiego i opolskiego. Kierownik Katedry i Kliniki jest również konsultantem wojewódzkim w dziedzinie audiologii i foniatrii dla województwa śląskiego, członkiem Komitetu Naukowego czasopisma „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” oraz członkiem Rady Naukowej „Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego”. Jest członkiem Zarządu Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.