Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KNN
Katedra Neurologii

Kontakt

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Krzystanek - p.o. kierownika

Adres:    ul. Medyków 14 40-752 Katowice (SPCSK im. prof. K. Gibińskiego)
Tel.:    +48 32 789 46 01; Fax: +48 32 789 45 55
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.csk.katowice.pl

W ramach Katedry Neurologii działają:
1.    Klinika Neurologii
2.    Klinika Neurorehabilitacji

Opis

Zespół Katedry:

Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek – adiunkt habilitowany
Dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska - adiunkt habilitowany
Dr n. med. Joanna Siuda – adiunkt
Dr n. med. Elżbieta Zych-Twardowska – adiunkt
Lek. Izabela Dymon – asystent
Lek. Justyna Gawryluk – asystent
Inż. Teresa Matuszna – sekretarka

knn-zespol
Zespół Katedry – w środku: prof. dr hab. Monika Rudzińska-Bar, od lewej: dr hab. Ewa Krzystanek, dr Maria Flak, dr Elżbieta Zych-Twardowska, dr Agnieszka Gorzkowska, inż. Teresa Matuszna.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Nauczyciele akademiccy prowadzą zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego z neurologii (rok IV i V) oraz neurobiologii (rok I i II), a także fakultety z diagnostyki i terapii w wieku po-deszłym. Ponadto kształcą młodzież w ramach programu Sokrates Erasmus oraz realizują zajęcia anglojęzyczne w ramach „electives” dla obcokrajowców. W jednostce odbywają się zajęcia w ramach studiów doktoranckich.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Katedry jest zdominowana przez programy badań dotyczące chorób neurodegeneracyjnych, przede wszystkim choroby Parkinsona i zespołów parkinsonowskich oraz zespołów otępiennych o etiologii zwyrodnieniowej. Wiodącym tematem prowadzonych badań są markery genetyczne i biochemiczne chorób neurozwyrodnieniowych oraz badania oceny ich progresji. Katedra prowadzi także działalność naukową i badawczą w zakresie udaru mózgu oraz chorób demielinizacyjnych w ramach własnych projektów, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału oraz ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Podsumowa-niem 10-letniej aktywności naukowej Katedry jest wykaz grantów:

Granty finansowane w ramach konkursów Ministerstwa Nauki

 • „Prospektywne badania nad naturalnym przebiegiem otępienia z uwzględnieniem danych etiologicznych”; grant KBN (NG/640/377) – kierownik prof. Grzegorz Opala;
 • „Optymalizacja farmakoterapii choroby Parkinsona w zależności od polimorfizmu enzymów COMT, MAO-B oraz receptora dopaminowego D2 i transportera dopaminy”; grant KBN 2005–2007, numer projektu 2PO5 F 023 28, numer umowy 0750/P05/2005/28 – kierownik prof. Grzegorz Opala;
 • „Znaczenie wybranych czynników genetycznych i metabolicznych modulujących stężenie homocysteiny w patogenezie choroby Parkinsona, ze szczególnym uwzględnieniem postaci przebiegających z otępieniem”; grant KBN 2007–2012, numer N402 016 32/0377 – kierow-nik prof. Jarosław Sławek, współbadacz dr n. med. Agnieszka Gorzkowska.

Prace statutowe

 • „Biochemiczne i genetyczne markery otępienia w chorobach zwyrodnieniowych ośrodkowe-go układu nerwowego”;
 • „Psychomotoryczna analiza otępienia w chorobach zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego”;
 • „Przydatność wybranych parametrów biochemicznych oraz strukturalnego i czynnościowego neuroobrazowania w diagnostyce różnicowej łagodnych zaburzeń poznawczych i wczesnego okresu choroby Alzheimera”;
 • „Kontynuacja badań nad markerami biochemicznymi i genetycznymi otępienia w chorobach zwyrodnieniowych”;
 • „Analiza komputerowa zapisów EEG u chorych z zespołami otępiennymi”;
 • „Ocena całkowitego poziomu homocysteiny, witaminy B12 i kwasu foliowego u chorych z chorobą Parkinsona, ze szczególnym uwzględnieniem postaci przebiegających z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych (PD-MCI) oraz z otępieniem (PDD)”;
 • „Przewidywanie przebiegu zaburzeń poznawczych występujących po udarze niedokrwiennym mózgu na podstawie przestrzennej dystrybucji uszkodzeń w badaniu dyfuzyjnym w to-mografii rezonansu magnetycznego (MRI-DWI)”;
 • „Amyloid β 40/42 w surowicy i polimorfizm genu APOE a ryzyko rozwoju otępienia u chorych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi”;
 • „Wybrane objawy pozaruchowe u chorych ze stwardnieniem rozsianym”;
 • „Rola genetycznych czynników etiologicznych we wczesnym (< 50 roku życia) oraz rodzinnym występowaniu choroby Parkinsona w populacji polskiej”;
 • „Ocena związku zmian stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w Katowicach i występowania ostrych incydentów naczyniowo-mózgowych”;
 • „Opracowanie i ocena użyteczności polskiej wersji językowej testów służących do wczesnej oceny zaburzeń mowy u chorych z ostrym udarem mózgu, stosowanych w ramach skali uda-rów mózgu Narodowego Instytutu Zdrowia USA (NIHSS)”;
 • „Ocena pomijania stronnego i anozognozji oraz stanu funkcjonalnego chorych po udarze niedokrwiennym mózgu w odniesieniu do zmian w dyfuzyjnym rezonansie magnetycznym”;
 • „BDNF jako biomarker z krwi obwodowej dla chorób neurozwyrodnieniowych przebiegających z otępieniem”.

Prace własne

 • „Oznaczanie aktywności fosfolipazy D w płytkach krwi z wybranymi schorzeniami neurologicznymi”.
 • „Nowe możliwości oceny zaburzeń przepływu mózgowego we wczesnej diagnostyce udaru mózgu z zastosowaniem perfuzyjnej tomografii komputerowej”.
 • „Ocena stężenia molekuł adhezyjnych soluble – VCAM-1 i Endoteliny-1 w surowicy pacjentów po przebytym ostrym incydencie naczyniowym mózgu, możliwości rokownicze zmiany stanu klinicznego”.
 • „Homocysteina a polimorfizm apolipoproteiny E u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych oraz z zaburzeniami pamięci w stopniu otępienia”.
 • „Wybrane czynniki ryzyka rozwoju otępienia u osób z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych”.
 • „Ocena funkcjonalna układu nigrostrialnego u pacjentów z chorobą Parkinsona”.
 • „Ocena polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych Hinf I genu reduktazy metyleno-tetrachydrofolianowej oraz stężenie hemocysteiny u chorych z udarem mózgu”.
 • „Ocena zależności nasilenia zmian miażdżycowych w obrębie tętnic szyjnych ocenionych w badaniu ultrasonograficznym od stężenia hemocysteiny u chorych z udarem mózgu”.
 • „Ocena zmian stężenia białka S-100 i polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych MN/I genu czynnika V krzepnięcia w grupie chorych z udarem mózgu”.
 • „Polimorfizm genu-5-HIT a poczucie autonomii i depresja po udarze mózgu”.
 • „Częstość występowania i obraz kliniczny zespołu Drżenie/Ataksja związanego z kruchym chromosomem X (Fragile, X-Associated Tremor/Ataxia Syndrome, FXTAS) w populacji nosicieli premutacji”.
 • „Genotyp APO E a fenotyp EEG u osób z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych”.
 • „Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego w ocenie ryzyka rozwoju otępienia u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi w powiązaniu z genotypem APOE”.
 • „Ocena zgodności pomiarów parametrów przepływu w tętnicach podstawy mózgu w badaniu przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej z obrazowaniem przepływu w kolorze”.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Działalność naukowa i dydaktyczna opiera się na działalności klinicznej. Katedra i Klinika Neu-rologii oraz Klinika Neurorehabilitacji realizują działalność kliniczną w Centralnym Szpitalu Klinicznym SUM w Katowicach na Oddziale Neurologicznym z Odcinkiem Jednodniowej Dia-gnostyki i Leczenia (21 łóżek), Oddziale Udarowym (20 łóżek) oraz Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej (16 łóżek) wraz ze współistniejącymi specjalistycznymi poradniami neurologicznymi. Kompleksowa diagnostyka i leczenie prowadzone są także w ramach utworzonego Centrum Leczenia Choroby Parkinsona oraz Śląskiego Centrum Leczenia Udarów Mózgu.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi i udział w grantach międzynarodowych:

 • Mayo Clinic, Jacksonville, Department of Neurology (prof. Zbigniew Wszołek MD) – grant kierowany przez prof. Zbigniewa Wszołka „Clinical and Genetic Studies of Neurodegenera-tive Syndromes, Dystonia and Restless Legs Syndrome”;
 • Rash University Chicago. Department of Neurological Sciences. Movement Disorders Center –„Badania nad czynnikami ryzyka oraz prognostycznymi wystąpienia objawów zespołu otę-piennego w przebiegu choroby Parkinsona oraz udział w opracowaniu i walidacji polskiej wersji klinimetrycznego testu DMS” – UPDRS (prof. Christopher Goetz MD, PhD);
 • University of Pennsylvania, Philadelphia, Department of Radiology – „Zastosowanie ultraso-nografii w badaniach nad przepływem mózgowym” (prof. Jarosław Krejza MD, PhD);
 • University of Chicago Pritzker School of Medicine, GEO-PD Consortium „Badania genetyczne w chorobie Parkinsona (Genetic Epidemiology of Parkinson’s Disease (GEO-PD)” oraz 20-letni program badań nad występowaniem zaburzeń ruchowych i poz-aruchowych w  przebiegu choroby Parkinsona (Longitudinal study of motor and cognitive (and other) outcomes in PD (LONG-PD Study) (prof. Demetrius Maraganore MD Medical Di-rector GEO-PD Consortium, Chairman, Department of Neurology, NorthShore University HealthSystem);
 • Johns Hopkins Medical Institutions (Parkinson’s Disease, Research Center, Johns Hopkins Baltimore, MD, USA) „Indukowalne pluripotencjalne komórki macierzyste w genetycznie uwarun-kowanych chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona” (prof. Ted M. Dawson, M.D., Ph.D. Główny badacz w Johns Hopkins Medical Institutions).

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.