Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KKI
Katedra i Klinika Kardiochirurgii

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Deja  

Adres:    ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Tel.:    +48 32 359 88 77; Fax: +48 32 359 89 07
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gcm.pl

Opis

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. n. med. Marek Deja, prof. nadzw. SUM

Zespół Katedry:
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Bachowski – prof. nadzw. SUM
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek – prof. zw. SUM
Prof. dr hab. n. med. Marek Jasiński – prof. nadzw. SUM
Prof. dr hab. n. med. Michał Krejca – prof. nadzw. SUM
Dr n. med. Marcin Malinowski – asystent
Katarzyna Stolorz – sekretarka

kki-zespol
Na zdjęciu – od prawej: prof. Michał Krejca, prof. Ryszard Bachowski, prof. Andrzej Bochenek,
prof. Marek Deja, prof. Marek Jasiński, dr Marcin Malinowski, Katarzyna Stolorz.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje kształcenie studentów IV i VI roku kierunku lekar-skiego z przedmiotu chirurgia, prowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów III, IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach, prowadzenie zajęć dla studentów anglojęzycznych z przedmiotu Surgery (Introduction, Cardio- and thoracosurgery), realizowanie zajęć dydaktycz-nych w ramach programu Sokrates Erasmus, prowadzenie kursów podyplomowych w ramach specjalizacji z kardiochirurgii –  „Reconstructive Surgery of Aortic Valve, Aortic Root and Aor-tic Arch” oraz „Techniki małoinwazyjne w leczeniu choroby niedokrwiennej serca”.
W Katedrze działają dwa Koła STN pod kierunkiem dr. Marcina Malinowskiego i prof. Michała Krejcy.
Pracownicy Katedry opiekują się słuchaczami Studiów Doktoranckich SUM.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Katedra i Klinika Kardiochirurgii powstała w 2013 r. w wyniku połączenia istniejących uprzednio przez ponad 20 lat I Kliniki Kardiochirurgii kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Bochenka i II Kliniki Kardiochirurgii kierowanej przez prof. dr. hab. Stanisława Wosia. Doko-nania obecnie funkcjonującej jednostki są w dużej mierze następstwem osiągnięć obu tych Kli-nik.
Działalność naukowa Katedry jest realizowana w kilku obszarach, do których należą:

 • kliniczne sposoby protekcji mięśnia sercowego przed uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym w trakcie operacji kardiochirurgicznych;
 • program badań nad wynikami rekonstrukcji zastawki aortalnej;
 • ocena wydolności wysiłkowej pacjentów po zabiegach naprawczych i wymianie zastawki mitralnej;
 • praca nad remodelingiem, czyli przebudową pomostów naczyniowych i aortalno-wieńcowych; próba określenia statusu czynników prozapalnych, wzrostowych i wybranych białek regulatorowych w ścianie aorty objętej procesem miażdżycowym;
 • badania (prowadzone w Pracowni Narządów Izolowanych) oceniające funkcję izolowanych fragmentów naczyń, wykorzystywanych w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych; ukierun-kowanie tych badań na funkcję tkanki okołonaczyniowej tętnicy piersiowej wewnętrznej;
 • badania nad sposobami protekcji izolowanych fragmentów uszka prawego przedsionka przed uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym;
 • badania nad transgenicznymi świniami (współpraca z Instytutem Zootechniki w Krakowie).

Aktywność naukową Katedry w ostatnich latach podsumowuje wykaz grantów finansowanych z zewnętrznych źródeł.

Granty finansowane w ramach konkursów Ministerstwa Nauki

 • „Hartowanie na odległość ludzkiej mięśniówki serca” (2013–2015);
 • „Wpływ tkanki okołonaczyniowej na funkcję skurczową tętnicy piersiowej wewnętrznej w warunkach in vitro” (2008–2009);
 • „Prospektywna ocena efektów wczesnych i odległych chirurgicznego leczenia choroby wień-cowej z towarzyszącą umiarkowaną niedokrwienną niedomykalnością zastawki mitralnej. Próba określenia wskazań do naprawy umiarkowanie niewydolnej zastawki mitralnej” (2002–2004);
 • „Pomostowanie aortalno-wieńcowe w chorobie niedokrwiennej serca bez użycia krążenia pozaustrojowego” (2001–2004);
 • „Rola śródbłonka dla stanu czynnościowego tętnic i mięśniówki serca w określonych stanach patologii układu krążenia, z uwzględnieniem stosowanej terapii” (1998–2001);
 • „Ocena funkcjonalna ksenoprzeszczepu (serce) z wykorzystaniem układu pozaustrojowego krążenia in vitro z wykorzystaniem podwójnie i potrójnie transgenicznych świń” (PRO) (2009–2013);
 • „Ocena skuteczności zastosowania ablacji prądem o częstotliwości radiowej w chirurgicznym leczeniu pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków” (2007–2008);
 • „Zastosowanie nieinwazyjnych metod obrazowania serca – rezonansu magnetycznego oraz wielorzędowej tomografii komputerowej do oceny prognostycznych korzyści chirurgicznej rewaskularyzacji naczyń wieńcowych oraz wczesnego wykrycia zaburzeń drożności pomo-stów aortalno-wieńcowych” (2007–2012);
 • „Porównanie wpływu strategii leczenia reperfuzyjnego izolowanego zwężenia tętnicy mię-dzykomorowej przedniej metodą przezskórnej angioplastyki wieńcowej z użyciem stentu uwalniającego lek antymitotyczny lub małoinwazyjnej endoskopowej operacji pomostowania aortalno-wieńcowego na wskaźniki perfuzji wieńcowej i rokowanie kliniczne” (2007–2012);
 • „Ocena przydatności kontrastowej echokardiografii perfuzyjnej w badaniu mikrokrążenia myokardium, przed i po operacji CABG u chorych z OZW bez uniesienia odcinka ST, u któ-rych zastosowano bloker receptora płytkowego IIb/IIIa-eptifibatyd” (2006–2010);
 • „Wytworzenie z otrzewnej ssaków naczynia spełniającego funkcję pomostu aortalno-wieńcowego” (2006–2007);
 • „Prospektywna wczesna i odległa ocena wybranych funkcji poznawczych oraz jakości życia chorych po operacji pomostowania wieńcowego, z użyciem lub bez użycia krążenia pozau-strojowego. Badanie randomizowane” (2006–2010);
 • „Zastosowanie dwukomorowej stymulacji resynchronizującej z użyciem elektrod nasierdziowych u pacjentów” (2005–2007);
 • „Wdrożenie do praktyki klinicznej oraz ocena wpływu zastosowania stentu zewnętrznego na trwałość wykonanych pomostów żylnych” (2004–2006);
 • „Ocena wpływu kwasu acetylosalicylowego na utratę krwi po chirurgicznym pomostowaniu tętnic wieńcowych (CABG) w zależności od poliformizmu glikoproteiny płytkowej 3A (2003–2005).

Udział w międzynarodowych programach badawczych

 • BACE – „Ocena bezpieczeństwa i skuteczności implantu BACE (zewnętrzna annuloplastyka serca) w leczeniu funkcjonalnej niedomykalności zastawki”; 2014–2015;
 • STICHES (Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure Extension Study) – „Leczenie chirurgiczne choroby niedokrwiennej serca”; 2014 – nadal;
 • ART (Arterial Revasculation Trial) – „Randomizowane badanie porównujące przeżycie chorych, u których zastosowano jedną lub dwie tętnice piersiowe wewnętrzne (IMA) do rewa-skularyzacji wieńcowej” (ART – „A randomised trial to compare survival following bilateral versus single internal mammary (IMA) grafting in coronary revascularisation”); 2005 – nadal;
 • SYNTAX – „Wieloośrodkowe badanie kliniczne SYNergii między PCI z użyciem stentu uwalniającego paklitaksel TAXUS a zabiegiem chirurgicznym” („A Multicenter, Study SY-Nergy between PCI with TAXUS paclitaxel eluting stent and Cardiac Surgery”); 2005–2012;
 • CONSERV™ – 2 (Badanie skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa wpływu Ecallantide na zmniejszenie utraty krwi podczas operacji) – „Randomizowane, kontrolowane placebo bada-nie kliniczne fazy 2 u pacjentów operowanych w krążeniu pozaustrojowym, w trakcie zabie-gów chirurgicznych z dużym ryzykiem krwawienia”; 2009–2010;
 • CT-CP003 – INO 1001 (firma Cardiotech) – „Zastosowanie protezy naczyniowej CardioPass podczas pomostowania aortalno-wieńcowego u pacjentów z niewystarczającym zasobem naczyń autologicznych”; 2008–2010;
 • STICH (Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure) – „Ocena chirurgicznego leczenia niedokrwiennej niewydolności serca – STICH” – współpraca z USA; 2003–2008;
 • HA008 Nuvelo – „Wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie 3 fazy, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność alfimeprazy u pacjentów z niedrożnym centralnym cewnikiem żylnym (SONOMA – 3)”; 2006–2008;
 • IPC-05-2004 - INO – 1001 – „Randomizowane kontrolowane placebo, podwójnie ślepe, wie-loośrodkowe badanie fazy II, mające na celu określenie tolerancji, bezpieczeństwa farmako-kinetycznego i skuteczności podawanego dożylnie preparatu INO-1001 u pacjentów wyso-kiego ryzyka poddawanych operacji naczyń wieńcowych i/lub zastawki serca w krążeniu po-zaustrojowym; 2005–2007;
 • RSD 1235 – „A phase III study of the conversion efficacy and safety of repeated intrave-nous doses of RSD 1235 in subjects with arterial fibrillation or arterial flutter following val-vular and/or coronary artery bypass graft surgery”; 2004–2007;
 • ASSERT – „Randomizowane badanie echokardiograficzne bezstentowych i stentowych za-stawek aorty – współpraca z Wielką Brytanią”; 2003–2005;
 • FREEDOM – „Future REvascularization Evaluation in patients with Diabetes mellitus: Opti-mal management of Multivessel disease”;
 • FREESTYLE – Europejski Rejestr Wszczepiania Ksenograftów u pacjentów poniżej 65 r.ż. (2006––2008).

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Działalność kliniczna jest prowadzona na Oddziale Kardiochirurgii SPSK nr 7 w Katowicach-Ochoj-cu, który dysponuje: 6 nowoczesnymi salami operacyjnymi oraz salą hybrydową do za-biegów kardiochirurgiczno-kardiologicznych, 98 łóżkami, w tym 32 łóżkami intensywnej opieki medycznej, bogatym zapleczem diagnostyczno-leczniczym, nowoczesnym sprzętem do wyko-nywania operacji małoinwazyjnych, nowoczesną pracownią echokardiografii, sprzętem do hemofiltracji.
Na Oddziale wykonywane są wszystkie typy operacji kardiochirurgicznych:

 • zabiegi naprawcze zastawki mitralnej, w tym z zastosowaniem technik małoinwazyjnych,
 • zabiegi rekonstrukcyjne zastawki aortalnej,
 • operacje tętniaków aorty piersiowej, zabiegi reimplantacji zastawki aortalnej,
 • wymiana zastawek aortalnych na protezy bezstentowe,
 • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej, pomostowanie naczyń wieńcowych wykonywane przy użyciu technik małoinwazyjnych, bez użycia krążenia pozaustrojowego: OPCAB i MIDCAB,
 • operacyjne leczenie wad wrodzonych serca u dorosłych,
 • leczenie chirurgiczne zaburzeń rytmu,
 • chirurgiczne leczenie niewydolności lewej komory,
 • przezskórne wszczepianie zastawki aortalnej we współpracy z kardiologami,
 • zamykanie przecieków okołozastawkowych.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Oddział Kardiochirurgii współpracuje z ośrodkami zagranicznymi, w których asystenci Kliniki odbywają staże kliniczne:

 • Oddział Kardiotorakochirurgii w Leicester – Wielka Brytania,
 • Oddział Chirurgii Serca, Naczyń i Klatki Piersiowej Katolickiego Uniwersytetu Leuven Bruksela – Belgia,
 • Oddział Kardiotorakochirurgii w Leiden – Holandia,
 • Oddział Kardiotorakochirurgii w Cardiff – UK.

W 2009 r. ośrodek podjął współpracę z Państwowym Instytutem Badawczym Chorób Krążenia w Nowosybirsku (RESCUE – umowa o współpracy pomiędzy SUM a Państwowym Instytutem Badawczym Chorób Krążenia w Nowosybirsku, Federacja Rosyjska, 2009–2011) oraz z Naro-dowym Centrum Ratunkowym MZ Republiki Uzbekistanu (umowa o współpracy pomiędzy SUM a Narodowym Centrum Ratunkowym MZ Republiki Uzbekistanu, 2009–2011).

INNE INFORMACJE

Prof. Marek Jasiński jest konsultantem wojewódzkim w zakresie kardiochirurgii.
Prof. Michał Krejca pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzy-stwa Kardiologicznego.
Prof. Marek Deja był przewodniczącym Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towa-rzystwa Kardiologicznego. Obecnie jest członkiem Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki (panel NZ5). Prof. Marek Deja pełni funkcję przewodniczącego Komisjii Dyscyplinarnej SUM.
Prof. Michał Krejca i prof. Marek Deja są członkami Komitetu Naukowego Kongresów Polskie-go Towarzystwa Kardiologicznego.
Profesorowie Katedry Kardiochirurgii są członkami rad naukowych wielu czasopism, m.in. „Kardiologii Polskiej”, „Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej”.
Prof. Michał Krejca jest członkiem Komisji ds. Nauki Wydziału Lekarskiego SUM.
Prof. Marek Jasiński jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, przewodniczącym ds. szkoleń i edukacji, sekretarzem generalnym Stowarzyszenia „Klub Kardiochirurgów Polskich” oraz przewodniczącym Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.