Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KHT
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku

Kontakt

Kierownik: prof dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz

Adres:    ul. Dąbrowskiego 25, 40-032 Katowice
Tel.:    +48 32 256 28 58; Fax: +48 32 255 49 85
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.klinhem.pl

Opis

Zespół Kliniki i Katedry:
Zespół Kliniki tworzy 174 pracowników, m.in. 34 lekarzy, w tym 9 nauczycieli akademickich SUM i 6 rezydentów, 82 pielęgniarki, 14 sanitariuszy, 21 biologów i techników analityki me-dycznej, w tym 3 pracowników naukowo-technicznych SUM, 2 koordynatorów transplantacji, rehabilitanci, farmaceuci, dietetycy, 9 pracowników administracji i pracowników pomocniczych. Zespół lekarzy składa się z doświadczonych pracowników klinicznych, posiadających specjalizacje z chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej oraz immunologii klinicznej. Kierownikiem Kliniki od 2017 r. jest prof. Mirosław Markiewicz.

kht-zespol
Zespół Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W ramach działalności dydaktycznej prowadzone są zajęcia ze studentami III, V i VI roku Wy-działu Lekarskiego i Farmaceutycznego (wykłady i ćwiczenia z zakresu chorób wewnętrznych oraz diagnostyki laboratoryjnej), zajęcia dla studentów anglojęzycznych z zakresu hematologii w ramach programu Sokrates Erasmus. Organizowane są cykliczne Śląskie Spotkania Hematologiczne (o charakterze ponadregionalnym), kursy specjalizacyjne Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z hematologii i transplantologii klinicznej, staże specjalizacyjne z hematologii, transplantologii klinicznej i immunologii klinicznej w ramach szkolenia podyplomowego lekarzy, staże specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych w ramach podyplomowego szkolenia ustawicznego.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Klinika prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukową, uczestnicząc w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Znaczna część badań jest realizowana w ramach grantów przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także na zasadzie współpracy w ramach wieloośrodkowych grup roboczych. Zespół Klinki dokonał znaczących osiągnięć naukowych w transplantologii szpiku. Klinika, jako jedyny ośrodek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, brała udział w badaniach zróżnicowania fenotypów słabych antygenów zgodności tkankowej w światowych populacjach w ramach Warsztatów Słabych Antygenów, zorganizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Lejdzie. Wyniki analiz przed-stawiono w „Plos Genetics, Bone Marrow Transplantation” oraz w „Biology of Blood and Marrow Transplantation”.

Klinika w ramach międzynarodowej współpracy koordynuje w Polsce program transplantacji allogenicznej u osób powyżej 50 r.ż. lub z chorobami towarzyszącymi, dla których wdrożone zostały protokoły leczenia o zredukowanej toksyczności. Opracowano nowe sposoby leczenia powikłań poprzeszczepowych, np. wybiórczej aplazji linii czerwonokrwinkowej. W leczeniu najcięższych postaci choroby – przeszczep przeciwko gospodarzowi (graft versus host disease – GVHD) – wdrożono unikalne leczenie za pomocą przeszczepienia komórek mezenchymalnych pozyskiwanych z galarety Whartona ze sznura pępowinowego. Zespół lekarzy Kliniki udowodnił skuteczność bardzo małych dawek inhibitora kinaz tyrozynowych – imatinibu – w leczeniu chorych z przewlekłą białaczką eozynofilową. Badając dużą grupę pacjentów z zespołem hipereozynofilowym, wyselekcjonował spośród nich chorych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chłoniaka z linii T. Wyniki badań przedstawiono w „British Journal of Haematology” i „Haematologica”.
Zespół Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku, będący w wielu dziedzinach liderem, współpracuje z innymi ośrodkami w ramach grup badawczych, takich jak Polska Grupa ds. Leczenia Białaczek u dorosłych, Polska Grupa ds. Leczenia Chłoniaków oraz Polska Grupy Szpiczakowa, przyczyniając się w istotnym stopniu do opracowania nowych programów terapeutycznych i oceny ich skuteczności, m.in. u chorych z ostrymi białaczkami szpikowymi i limfoblastycznymi, z przewlekłą białaczką limfocytową i szpiczakiem plazmocytowym. Dzięki międzynarodowym badaniom klinicznym uzyskano dostęp do najnowocześniejszych osiągnięć w hematologii. W Klinice prowadzone są badania III fazy m.in. z zastosowaniem karfilzomibu u chorych z nawrotową postacią szpiczaka plazmocytowego, przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi CD30 u chorych z chłoniakiem Hodgkina, azacytydyny w leczeniu ostrych białaczek szpikowych. W ramach badań klinicznych I/II fazy stosuje się m.in. rekombinowany ludzki rozpuszczalny receptor płytek IIb u chorych z immunologiczną małopłytkowością.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Katedra i Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM w Katowicach prowadzi swoją działalność w ramach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego. Pracę tego ośrodka doceniono, przyznając mu w roku 2013 pierwsze miejsce w kon-kursie „Perły Medycyny”. Klinika/Oddział w znacznym stopniu przyczyniła się do zajęcia I miejsca przez SPSK im. A. Mielęckiego w rankingu „Ośrodek przyjazny pacjentom onkologicznym 2013/2014”, organizowanym przez portal www.onkomapa.pl, oraz do uzyskania akredytacji Centrum Monitorowania Jakości z wynikiem 91% standardów akredytacyjnych, co stawia szpital w pierwszej dziesiątce szpitali w Polsce.
W skład Kliniki/Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku wchodzą: 6 odcinków leczenia stacjonarnego, Pododdział Leczeń Dziennych, Poradnia Hematologiczna i Immunologiczna, Poradnia Transplantacji Szpiku, Pracownia Napromieniania Krwi, Pracownia Inżynierii Szpiku i Bank Komórek, Laboratorium Hematologii.

Główne kierunki medycznej działalności leczniczej
Działalność kliniczna obejmuje diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych układu krwio-twórczego: białaczek ostrych i przewlekłych, zespołów mieloproliferacyjnych i mielodysplastycznych, chłoniaków złośliwych, szpiczaka plazmocytowego i innych; diagnostykę i leczenie niedokrwistości, skaz krwotocznych, uszkodzeń szpiku i zaburzeń immunologicznych; pobiera-nie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej i ze szpiku dla ośrodków krajowych i zagranicznych.

W Klinice wykonuje się transplantacje:

 • komórek krwiotwórczych pozyskiwanych z krwi obwodowej i ze szpiku:
  • allogeniczne od dawców rodzinnych,
  • allogeniczne od dawców niespokrewnionych, zgodnych w układzie HLA,
  • allogeniczne od dawców niespokrewnionych, alternatywnych z niezgodnościami w układzie HLA,
  • autologiczne,
 • komórek mezenchymalnych pozyskiwanych z galarety Whartona ze sznura pępowinowego.

Transplantacje komórek krwiotwórczych
W Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku przeprowadza się największą w Polsce liczbę transplantacji komórek krwiotwórczych. Rekordową liczbę 230 zabiegów wykonano w roku 2014. Od 26.04.1991 r. do 28.02.2015 r. było to łącznie 3192 przeszczepień: 1874 autologicz-nych, 1321 allogenicznych, w tym 573 od dawców rodzinnych i 748 od niespokrewnionych. Pierwszą w Polsce transplantację szpiku od dawcy niespokrewnionego przeprowadzono w na-szym ośrodku 17.02.1997 r. W dniu 14 grudnia 1999 r. wykonano pierwsze przeszczepienie szpiku od polskiego dawcy niespokrewnionego polskiemu pacjentowi. Jako jedyny ośrodek w Polsce wykonuje transplantacje u chorych na twardzinę układową (od 2007) i stwardnienie roz-siane (od 2011). Zespół Kliniki dokonał również udanego przeszczepu komórek krwiotwór-czych u najstarszego pacjenta w wieku 81 lat.

Techniki badawcze i lecznicze

 1. Izolacja komórek macierzystych oraz frakcji limfocytów z krwi obwodowej i szpiku kostne-go na separatorach komórkowych Spectra Optia 10100 (4 stanowiska), Spectra Cobe (1 sta-nowisko), połączona z koncentracją komórek macierzystych do celów transplantacji.
 2. Selekcja pozytywna komórek CD133+ metodą immunomagnetyczną CliniMACS ze szpiku w chorobach niedokrwiennych serca, we współpracy z III Katedrą Kardiologii SUM.
 3. Metoda wielokolorowej immunofluorescencji przepływowej z wykorzystaniem dwóch 10-para-metrowych cytometrów przepływowych FACS Canto II.
 4. Badania kariotypu z wykorzystaniem metod cytogenetyki klasycznej (analiza prążków GTG) i techniki FISH.
 5. Techniki hybrydyzacji in situ pozwalające na wykrycie submikroskopowych aberracji chromosomowych i poszukiwanie nieprawidłowości o istotnym znaczeniu rokowniczym, z zasto-sowaniem celowanych sond molekularnych oraz sond malujących – wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia wielu chorób hematologicznych; techniki biomolekularne.
 6. Preparatyka, krioprezerwacja i przechowywanie krwiotwórczych komórek macierzystych do auto- i allotransplantacji.

Wyposażenie i procedury związane z przeszczepieniem szpiku

 1. Własne urządzenie do leczenia promieniami UVB reakcji przeszczep przeciwko gospodarzowi –GVH.
 2. Przenośny aparat rentgenowski i USG; Pracownia Endoskopii.
 3. Badanie fenotypów białaczek i chłoniaków, określanie stanu immunologicznego.
 4. Aparat do przygotowywania próbek cytometrycznych (LWA), cytometry przepływowe (FACS Canto II).
 5. Badanie choroby resztkowej oraz komórek macierzystych u chorych transplantowanych.
 6. Diagnostyka zaburzeń chromosomalnych – systemy do komputerowej detekcji i analizy cy-togenetycznej (Metasystem), inkubatory do hodowli komórek (Linea, Hereus), aparat do de-naturacji i hybrydyzacji (ThermoBite), aparat do przygotowywania próbek cytogenetycznych (ZenDropper).
 7. Określenie genotypu komórek nowotworowych w wybranych schorzeniach nowotworowych.
 8. Termocyklery do amplifikacji DNA (Biometra), do ilościowych reakcji PCR (Life Techno-logy), w tym z certyfikatem IVD, systemy dokumentacji żelowej (GeBox, Vilbert), komory laminarne typu Biohazard (Esco), aparaty do izolacji kwasów nukleinowych (Magna Pure, Magna Pure Compact).
 9. Badanie onkogenów oraz kwasów nukleinowych wirusów w stanach immunosupresji.
 10. Zamrażarki niskotemperaturowe (Innova) do przechowywania materiału genetycznego.
 11. Badanie chimeryzmu poprzeszczepowego, włącznie z chimeryzmem liniowym (sekwenatory DNA Genetic analyser 3130, Genetic analyser 3500).
 12. Badanie subpopulacji komórek z zastosowaniem sortera komórkowego (FACS Aria III u).
 13. Preparatyka, krioprezerwacja i przechowywanie krwiotwórczych komórek macierzystych.
 14. Zamrażarki do komputerowego zamrażania materiału biologicznego (Ice Cube 14 M, Ice Cube 15 M), zgrzewarki do jałowego zgrzewania drenów (Terumo), zbiorniki kriogeniczne (Taylor Wharton), zamrażarki niskotemperaturowe (Platinum), wirówka do preparatyki krwi (Sigma).
 15. Analizatory hematologiczne (Sysmex 2100, Sysmex 2100i), w tym z możliwością oznacza-nia komórek hematopoetycznych komórek progenitorowych (hematopoietic progenitor cells – HPC); ocena adhezji i agregacji płytek (agregometr Multiplate).
 16. Ocena hemostazy z zastosowaniem tromboelastometru (Rotem).
 17. Oczyszczanie komórek krwiotwórczych szpiku i komórek krwi obwodowej z komórek no-wotworowych metodą immunomagnetyczną: selekcja pozytywna i negatywna (CliniMACS). Skomputeryzowany system CliniMACS Prodigy do zautomatyzowanej izolacji komórek w systemie zamkniętym z komorą do wstępnego, krótkoterminowego ich namnażania.
 18. Hodowla komórek w systemie zamkniętym z wykorzystaniem bioreaktora Quantum.
 19. Aferezy: plazmafereza, leukafereza, trombafereza, izolowanie komórek progenitorowych z krwi do przeszczepienia.

INNE INFORMACJE

Od lat Klinika/Oddział Hematologii jest ośrodkiem referencyjnym. Dwukrotnie została uznana za najlepsze centrum hematologii i przeszczepiania szpiku w Polsce w rankingu Newsweek Po-land. Według raportu Europejskiej Grupy ds. Krwi i Transplantacji Szpiku (European Group for Blood and Marrow Transplantation – EBMT) z roku 2010 r., katowicka klinika stała się piątym europejskim ośrodkiem transplantacyjnym (po Marsylii, Heidelbergu, Lipsku  i Wurzburgu), wykonującym najwięcej przeszczepień w Europie.

Akredytacje Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku

 1. Akredytacja Ministerstwa Zdrowia na realizację procedur autologicznych i allogenicznych transplantacji komórek krwiotwórczych.
 2. Akredytacja Europejskiej Grupy ds. Transplantacji Krwi i Szpiku (EBMT, European Group of Blood and Marrow Transplantation) na wykonywanie transplantacji od dawców niespokrew-nionych (EBMT Accredited Unrelated Donor Bone Marrow Transplant and Harvest Centre No. 677).
 3. Akredytacja amerykańskiego Narodowego Programu Dawców Szpiku (NMDP, National Mar-row Donor Program) – NMDP Accredited Transplant Center 471. Rejestr NMDP powstał w 1986 r. z siedzibą w Minneapolis. Jest to obecnie największy na świecie rejestr, a w jego ba-zie znajduje się ponad 10,5 mln potencjalnych dawców. Pierwsze przeszczepienie szpiku od amerykańskiego dawcy z NMDP zostało pomyślnie przeprowadzone w Katowicach w 1999 r.
 4. Członkostwo IBMTR (International Bone Marrow Transplant Registry) – IBMTR Team Num-ber 283.
 5. Certyfikaty i zaświadczenia Laboratorium Hematologicznego:
  • Certyfikaty jakości cytometrii przepływowej i członkostwo w Europejskiej Grupie Robo-czej ds. Analiz Klinicznych Komórki (European Working Group on Clinical Cell Analysis – EWGCCA).
  • Międzylaboratoryjny Test Kontroli Jakości: Badania FISH w Hematoonkologii.
  • Międzynarodowa Kontrola Jakości Analizatorów Hematologicznych Sysmex, RIQAS.
  • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej: analizatory hematologiczne.
  • Standaryzacja oceny ilościowej ekspresji genu BCR/ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową metodą RQ-PCR.
  • QCMD – międzynarodowa kontrola wirusów EBV, CMV, HCV typ C, HCV typ B.
  • BD Flow Cytometry.
  • Certyfikat Jakości w diagnostyce przeciwciał przeciwjądrowych (Euroimmun)-DAkks.
  • Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek – pozwolenia Ministerstwa Zdrowia na „gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej do przeszczepiania w rozumieniu art. 26 ust. 1 ustawy o pobie-raniu, przechowywaniu przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów”.

 

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.