Jednostka

KCT
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Król

Adres:    ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice (SPSK im. A. Mielęckiego)
Tel./fax:    + 48 32 255 50 52
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
spskm.katowice.pl/spskm_www/oddzialy/lkc/chirurgiaStronaWlasna/

Opis

 

Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Król Robert

Zespół Katedry i Kliniki:
Dr hab. n. med. Grzegorz Budziński – adiunkt habilitowany
Dr hab. n. med. Jacek Ziaja – adiunkt habilitowany
Dr n. med. Wojciech Wystrychowski – adiunkt
Dr n. med. Artur Caban – wykładowca
Dr n. med. Grzegorz Oczkowicz – wykładowca
Dr n.med. Lekstan Andrzej asystent
Dr n.med. Pawlicki Jacek asystent
lek. Piaszczyński Michał wykładowca
lek. Kurek Adam asystent

 

 

kct-zespol
Zespół Kliniki. Od lewej: dr hab. Jacek Ziaja, prof. dr hab. n. med. Robert Król, dr Wojciech Wystrychowski, prof. Lech Cierpka, dr hab. Grzegorz Budziński, dr Artur Caban, dr Grzegorz Oczkowicz.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Katedra prowadzi kształcenie studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz studentów anglojęzycznych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, transplantologii klinicznej, chirurgii endokrynologicznej i naczyniowej. Realizuje także zajęcia fakultatywne oraz szkolenie podyplomowe w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Kolegium Kształcenia Podyplomowego SUM, obligatoryjne do specjalizacji z chirurgii naczyniowej i transplantacyjnej w formie 2 kursów rocznie pt. „Podstawy chirurgii transplantacyjnej” oraz 1 kursu z angiologii nt. „Prewencja pierwotna i wtórna chorób naczyń”. W Klinice prowadzone są specjalizacje leka-rzy rezydentów w zakresie chirurgii ogólnej, transplantacyjnej, naczyniowej oraz angiologii. Zespół opracował i wydał podręcznik „Transplantacje narządowe” w formie e-booka oraz kilka rozdziałów w publikacji „Podstawy angiologii” dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Podstawą działalności naukowej Katedry jest wykorzystanie własnych obserwacji klinicznych w połączeniu z rozwiniętą działalnością w zakresie chirurgii eksperymentalnej, prowadzonej na modelach zwierzęcych. Badania realizowane są we współpracy z innymi jednostkami organiza-cyjnymi Wydzia-łu – Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM oraz Instytutem Zootechniki w Krakowie. Ich wiodącym tematem są zagadnienia dotyczące transplantacji narządów jamy brzusznej, w zakresie odpowiedniego doboru dawców narządów, optymalizacji procesu pobie-rania i przechowywania nerek i wątroby, minimalizacji następstw urazu niedokrwienno-reperfuzyjnego, techniki chirurgicznej przeszczepów, rozpoznawania i leczenia powikłań oraz analizy odległych wyników transplantacji i jakości życia pacjentów. Zadania te opierają się na własnych projektach i badaniach wieloośrodkowych prowadzonych w kraju oraz w zakresie współpracy międzynarodowej.
Opracowano m.in. własne modyfikacje skal kwalifikacji dawców narządów oraz oceny jakości życia po przeszczepie. Obecnie realizowane są całkowicie pionierskie projekty wieloośrodkowej oceny zaburzeń strukturalno-czynnościowych śródbłonka naczyń pacjentów po transplantacji trzustki, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, oraz program wprowadzenia własnego, opatentowanego płynu do perfuzji narządów przeszczepianych, we współpracy z Farmaceutycznym Zakładem Naukowo-Produkcyjnym „BIOCHEFA” w Sosnowcu oraz Wydziałem Farmaceutycznym SUM. W ramach tego badania opracowano wraz z Działem Biotechnologii Rozrodu Zwierząt Instytutu Zootechniki w Krakowie oryginalne zwierzęce modele auto- i alloprzeszczepu nerek u zwierząt blisko spokrewnionych. Katedra uczestniczy także w innowacyjnym projekcie mającym na celu uzyskanie transgenicznych świń – potencjalnych dawców narządów dla ludzi. Oryginalne w skali światowej doświadczenia w zakresie ksenotransplantacji zwarto m.in. w pierwszej na rynku krajowym książce z tego tematu („Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantologii”. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009, Wydanie II uaktualnione 2013 r.).

Wymienione badania naukowe są prowadzone w ramach następujących grantów finansowanych z zewnętrznych źródeł:
−    „Analiza dysfunkcji śródbłonka, zaburzeń krzepnięcia i markerów progresji miażdżycy u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu cukrzycy typu 1, poddanych prze-szczepowi nerki lub nerki i trzustki”. 2013/09/B/NZ5/00258;
−    Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA--POIG.01.0400-24.002/11-00, posiadająca patent nr 205012 w Urzędzie Patentowym RP na wynalazek pt. Płyn do perfuzji, prezerwacji i reperfuzji narządów i tkanek;
−    Umowa nr N R12 0036 zawarta pomiędzy Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Krakowie, wykonawcą projektu (Prof. Smorąg) rozwojowego pt. „Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka” a SUM w Katowicach – współwykonawcą projektu rozwojowego.
Katedra realizuje ponadto liczne dodatkowe badania kliniczne, np. w zakresie genetycznych aspektów chorób nadnerczy, zaburzeń układu krzepnięcia po splenektomii, wyników endowa-skularnego leczenia zwężenia tętnic szyjnych i nerkowych, opierając się na własnych bazach danych.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Klinika jest jedynym na Śląsku i jednym z nielicznych w kraju ośrodkiem, w którym wykonywane są zarówno transplantacje nerek od dawców zmarłych i żywych (od 1983 r.), trzustki z nerką (od 2004 r.) i samej trzustki (od 2013 r.), jak i wątroby (od 2005 r.). Bogate, wieloletnie doświadczenie kliniczne, uzyskiwane wyniki i największa w Polsce liczba wykonanych trans-plantacji (2012 r.) sytuują Klinikę w gronie wiodących ośrodków transplantacyjnych w kraju.
Do pionierskich osiągnięć zespołu należą m.in. udział w pierwszym w Polsce równoczasowym przeszczepie nerki i serca (2002 r.) oraz wprowadzenie laparoskopowego pobierania nerek z dostępu zaotrzewnowego od dawców żywych (2013 r.). Kierownik Kliniki, prof. Lech Cierpka, jest obecnie konsultantem krajowym w zakresie transplantologii klinicznej.

Katedra i Klinika prowadzi kompleksowe leczenie chirurgiczne w pełnym zakresie:
−    chirurgii ogólnej i onkologicznej narządów jamy brzusznej metodami klasycznymi, małoinwazyjnymi i endoskopowymi, w tym zabiegi resekcyjne przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby, nerek, rekonstrukcyjne dróg żółciowych, reoperacje złożonych powikłań chirurgicznych, operacje u pacjentów po przeszczepach narządowych leczonych immunosupresyjnie oraz obciążonych dodatkowo schorzeniami hematologicznymi, niewydolnością nerek i chorobami układu naczyniowego;
−    chirurgii naczyń – schorzeń naczyń obwodowych, aorty i naczyń trzewnych jamy brzusznej, tętnic szyjnych, przetok tętniczo-żylnych do dializ, zespoleń wrotno-systemowych w nadciśnieniu wrotnym; wykonywane są operacje klasyczne, endowaskularne (stentplastyki, stentgrafty aortalne, wewnątrznaczyniowe leczenie trombolityczne i chemoembolizacja naczyń wątrobowych) oraz hybrydowe;
−    chirurgii endokrynologicznej – tarczycy, przytarczyc, nadnerczy (w tym adrenalektomie lapa-roskopowe), hormonalnie czynnych guzów jamy brzusznej;
−    chirurgii onkologicznej gruczołu piersiowego, tkanek miękkich, narządów jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, limfadenektomie – w ramach leczenia skojarzonego, we współ-pracy z ośrodkami onkologicznymi;
−    chorób hematologicznych – chirurgia śledziony, wszczepianie portów naczyniowych.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Prowadzona od 2006 r. współpraca z firmą Cytograft Tissue Engineering (California, USA) przyniosła wielce obiecujące wyniki pierwszej fazy badań klinicznych prowadzonych w naszym ośrodku oraz w Argentynie i publikacje w czasopismach „Lancet”, „Biomaterials”, „Journal of Vascular Access” oraz  prezentację (na żywo przez Internet) w ramach prestiżowego Emerging Science Serwis (tylko 2 badania prezentowane rocznie), organizowanego przez American Heart Association. Badanie dotyczy pierwszego w skali światowej modelowego wykorzystania całko-wicie autologicznego i allogenicznego naczynia krwionośnego bedącego produktem inżynierii tkankowej jako przetoki tętniczo-żylnej do potrzeb hemodializ. Katedra współpracuje także ściśle z Kliniką Chirurgiczną w Ostrawie w zakresie chirurgii laparoskopowej wątroby i transplantologii.