Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KCM
Centrum Medycyny Doświadczalnej

Kontakt

 

Adres:    ul. Medyków 4, 40-752 Katowice
Tel.:    + 48 32 208 85 93; Fax: +48 32 252 42 75
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.cmd.sum.edu.pl

 

Opis

Kierownik Centrum:
Dr hab. n. med Jarosław-Jerzy Barski

Zespół Centrum:
Dr hab. n. med., lek. wet. Jerzy Stojko – adiunkt habilitowany
Dr n. biol. Dominika Chojnacka – st. technik
Dr n. med. Jan Wiaderkiewicz – st. stechnik
Dr n. med. Marta Nowacka – st. technik
Lek. wet. Leszek Dziubdziela – technik
Mgr Marta Głowacka – st. technik
Mgr Marta Grabowska – st. technik
Mgr inż. Aniela Grajoszek – specjalista
Mgr Anna Sługocka – st. technik
Jolanta Kolańczyk – st. technik
Grażyna Pęcek – st. technik
Grażyna Rzepecka – st. technik
Beata Pifko – samodz. referent
Rafał Gruszka – rzemieślnik
Agata Homan – st. magazynier
Andrzej Pifko – konserwator
Marceli Kudera – prac. gospodarczy
Jadwiga Nawrocka – prac. gospodarczy
Eugeniusz Pęcek – prac. gospodarczy
Regina Szafran – prac. gospodarczy
Janusz Wijas – prac. gospodarczy
Małgorzata Wijas – prac. gospodarczy

kcm-zespol
Zespół Centrum. Od lewej, od góry: Janusz Wijas, Rafał Gruszka, Marceli Kudera, Eugeniusz Pęcek,
Andrzej Pifko, Grażyna Rzepecka, Jolanta Kolańczyk, Beata Pifko, dr Marta Nowacka, Grażyna Pęcek,
mgr Anna Sługocka, Jadwiga Nawrocka, Agata Homan, mgr Marta Grabowska, Regina Szafran, Małgorzata Wijas,
mgr Marta Głowacka, mgr inż. Aniela Grajoszek, dr Jan Wiaderkiewicz, dr Dominika Chojnacka,
dr hab. Jarosław-Jerzy Barski.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Centrum Medycyny Doświadczalnej (CMD) prowadzi zajęcia dydaktyczne dla Katedry i Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Zajęcia na kierunku neurobiologia dotyczą nowoczesnych technik badawczych w neurobiologii eksperymentalnej. Ponadto w CMD odby-wają się zajęcia fakultatywne dla kierunku lekarskiego, których celem jest zapoznanie studentów z transgenicznymi modelami schorzeń występujących u ludzi.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

W działalności naukowej CMD można wyróżnić trzy aspekty. Pierwszy związany jest z projektami badawczymi realizowanymi w CMD przez inne jednostki naukowo-dydaktyczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum dysponuje odpowiednimi warunkami hodowlanymi oraz wyposażeniem pozwalającym na prowadzenie badań naukowych wymagających wykorzystania zwierząt laboratoryjnych, stąd też wszystkie projekty prowadzone z ich wykorzystaniem są realizowane w CMD. Tytuły przykładowych projektów w tej grupie to:
−    Transmisja wertykalna typowych chorób odkleszczowych.
−    Badania nad skutecznością płynów do przechowywania narządów, w tym nerek, na ich przyjęcie przez biorcę.
−    Neuroprotekcja komórek zwojowych siatkówki oraz regeneracja nerwu wzrokowego z użyciem zmodyfikowanych komórek Schwanna oraz lizosomalnej formy wyciągu z predegene-rowanych nerwów w mysim modelu neuropatii nerwu wzrokowego.

Drugim aspektem są eksperymenty wykonywane na zamówienie podmiotów zewnętrznych (spoza SUM), nieposiadających warunków do prowadzenia eksperymentów na zwierzętach. Możemy tutaj wymienić przede wszystkim projekty realizowane przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi, jak:
−    Ocena funkcjonalna w badaniach przedklinicznych prototypów pediatrycznej pozaustrojowej komory wspomagania serca polvad-ped, wyposażonych w oryginalne polskie zastawki mechaniczne.
−    Ocena funkcjonalna w badaniach przedklinicznych prototypu pediatrycznej pozaustrojowej komory wspomagania serca polvad-ped.

Trzeci aspekt to badania własne Centrum skupiające się na wykorzystaniu transgenicznych modeli mysich w badaniach dotyczących schorzeń ośrodkowego układu nerwowego i ich udziału w zaburzeniach behawioralnych. W grupie tej można wymienić dwa tematy:
−    Badania funkcji hamartyny i tuberyny (TSC1 i TSC2) w komórkach Purkiniego móżdżku myszy w aspekcie schorzeń spektrum autystycznego.
−    Analiza wokalizacji ultradźwiękowej myszy jako parametru behawioralnego w badaniach zwierząt modelowych schorzeń spektrum autystycznego (ASD).
W ramach badań nukowych CMD realizowane są także prace doktorskie, dotyczące roli białko-wych buforów wapniowych w fizjologii ośrodkowego układu nerwowego i tkanki kostnej.

WYPOSAŻENIE

Funkcjonowanie CMD jako jednostki doświadczalno-hodowlanej możliwe jest dzięki bogatemu wyposażeniu, które umożliwia nie tylko spełnienie wysokich standardów hodowlanych, ale również prowadzenie badań z wykorzystaniem sprzętu badawczego najwyższej klasy. Można tu wymienić:

 1. kompleks hodowlany dla zwierząt dużych i średnich, pozwalający na utrzymanie i hodowlę królików, owiec i świń,
 2. kompleks hodowlany dla myszy i szczurów, pozwalający na utrzymanie hodowli myszy i szczurów zarówno w warunkach hodowli otwartej, jak i zamkniętej w klatkach indywidualnie wentylowanych (IVC),
 3. salę zabiegową dla zwierząt średnich i dużych, wyposażoną w kolumnę anestezjologiczną „Primus” firmy Dräger, pozwalającą na prowadzenie zabiegów chirurgicznych na najwyższym poziomie weterynaryjnym i przy monitorowaniu wszelkich witalnych funkcji życiowych,
 4. Pracownię Badań Behawioralnych i Badań nad Autyzmem, posiadającą wyposażenie umoż-liwiające analizę behawioralną myszy i szczurów, w tym:
  • skomputeryzowany system do analizy chodu CatWalk XT firmy NOLDUS,
  • skomputeryzowany system do śledzenia i analizy zachowania myszy i szczurów Ethovi-sion firmy NOLDUS,
  • skomputeryzowany system do analizy zachowania myszy i szczurów w teście otwartego pola firmy Coulbourn,
  • baseny Morrisa do analizy zdolności uczenia się u myszy i szczurów w teście water maze,
  • skomputeryzowany system do rejestracji wokalizacji ultradźwiękowej gryzoni firmy Avi-soft,
  • system do pomiaru napięcia mięśniowego firmy Ugo Basile,
  • urządzenie do analizy koordynacji ruchowej u myszy „Rotorod” firmy Ugo Basile.
 5. Pracownię Biologii Molekularnej i Genetyki z kompletnym wyposażeniem koniecznym do analizy ekspresji genów oraz genotypizacji zwierząt hodowanych w zwierzętarni CMD.

W zwierzętarni Centrum utrzymywane są:

 1. owce;
 2. świnie;
 3. króliki: nowozelandzki biały, Szynszyl;
 4. szczury: Wistar, Spraque-Dawley, Spraque-Dawley (linia SD: SAM – zwierzęta z utrwalonym brakiem lewej tętnicy wieńcowej zstępującej i okalającej), szczury Ekera (linia z mutacją genu dla tuberyny – TSC2 – zwierzęta modelowe do badań stwardnienia guzowatego);
 5. myszy, linie standardowe: C57/Bl6, BALB C, 129SV, FVB;
 6. myszy linie transgeniczne:
  • Linia B6.129P2-Apoetm1Umc/Crl – zwierzęta pozbawione ekspresji apolipoproteiny E (ApoE). (Piedrahita JA et al., Proc. Nati. Acad. Sci. USA, 89: 4471–4475, 1992), możli-wości wykorzystania w badaniach: choroba Alzheimera, zaburzenia pamięci i uczenia się, neurodegeneracja, ateroskleroza, hipercholesterolemia;
  • Linia L7Cre – zwierzęta z tkankowo-specyficzną ekspresją rekombinazy Cre w komór-kach Purkiniego móżdżku (Barski JJ et al. Genesis 28: 93–98, 2000), możliwości wyko-rzystania w badaniach: generowanie tkankowo specyficznych knockoutów dowolnych genów w sytemie Cre/loxP;
  • Linia 129S1/SvImJ-Bcl2tm1Mpin/J – zwierzęta z wyłączoną ekspresją genu kodującego białko Bcl-2 (Michaelidis TM et al. Neuron 17: 75–89, 1996), możliwości wykorzystania w badaniach: badania procesów powiązanych z apoptozą;
  • Linia Tsc1tm1Djk/J – u zwierząt tych 17 i 18 egzon genu kodującego hamartynę (TSC1) wyznakowano sekwencjami loxP (Uhlmann EJ et al. Ann. Neurol. 52: 285–296, 2002), możliwości wykorzystania w badaniach: badania procesów powiązanych z zaburzeniem proliferacji komórkowej w procesach zależnych od mTOR, badania nad stwardnieniem guzowatym; Generowanie tkankowo specyficznych knockoutów genu TSC1 w sytemie Cre/loxP;
  • Linia Tsc2flox – u zwierząt tych 2-4 egzon genu kodującego tuberynę (TSC2) wyznako-wano sekwencjami loxP (Hernandez O et al. Genesis 45: 101–106, 2007), możliwości wykorzystania badania procesów powiązanych z zaburzeniem proliferacji komórkowej w procesach zależnych od mTOR, badania nad stwardnieniem guzowatym; generowanie tkankowo specyficznych knockoutów genu TSC2 w sytemie Cre/loxP;
  • Linia B6.129-Calb1tm1Mpin/J – zwierzęta z wyłączoną ekspresją genu kodującego kal-bindynę D-28k (Airaksinen MS et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 94: 1488–1493, 1997), możliwości wykorzystania badania wapniozależnych procesów komórkowych, zaburzenia koordynacji ruchowej;
  • Linia B6.129-Calb1tm2 – u zwierząt wyznakowano sekwencjami loxP 1. egzon kodujący genu kalbindynę D-28k (Barski JJ et al. Genesis 32: 165–168, 2002), możliwości wyko-rzystania w badaniach: badania wapniozależnych procesów komórkowych, zaburzenia koordynacji ruchowej; generowanie tkankowo specyficznych knockoutów genu kalbin-dynę D-28k w sytemie Cre/loxP;
  • Linia PVKO – zwierzęta z wyłączoną ekspresją genu kodującego parwalbuminę (Schwal-ler B et al. Am. J. Physiol., 276: C395–403, 1999), możliwości wykorzystania w bada-niach: badania wapniozależnych procesów komórkowych, zaburzenia koordynacji ruchowej;
  • Linia PV/CBKO – zwierzęta z wyłączoną ekspresją genów kodujących parwalbuminę i kalbindynę D-28k (Farré-Castany MA et al. Behav. Brain Res., 178: 250–261, 2007), możliwości wykorzystania w badaniach: badania wapniozależnych procesów komórkowych, zaburzenia koordynacji ruchowej.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Centrum Medycyny Doświadczalnej nie prowadzi działalności klinicznej.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W ramach działalności naukowo-badawczej Centrum Medycyny Doświadczalnej współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W ostatnim okresie są to: Institute of Physiology, Ludwig--Maximilians University Munich, University of Fribourg, Department of Medicine – Anatomy, Fribourg, The University of Texas, Medical School at Houston, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, University of Eastern Finland, School of Medicine, Kuopio.

INNE INFORMACJE

W 2012 r. Centrum Medycyny Doświadczalnej otrzymało dotację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 17 mln złotych przeznaczoną na kompleksową modernizację jed-nostki.

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.