Jednostka

KBL
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Franek

Adres:    ul. Medyków 18, 40-752 Katowice (budynek C 2, II piętro)
Tel.:    +48 32 20 88 424; Fax: +48 32 25 28 422
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.biofizyka.sum.edu.pl

Opis

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Franek, prof. zw. SUM

Zespół Katedry:
Dr hab. n. med. Edward Błaszczak – adiunkt habilitowany
Dr n. med. Patrycja Dolibog – asystent
Dr n. med. Paweł Dolibog – specjalista
Dr n. fiz. Mariusz Niemiec – wykładowca
Dr n. biol. Krzysztof Pawlicki – wykładowca
Mgr Lidia Białek – wykładowca
Mgr Beata Wróbel – wykładowca
Irena Ciok – st. technik
Jacek Kramarczyk – st. technik
Do grona osób stale współpracujących z zespołem Katedry, w ramach pracy dydaktycznej oraz naukowo-badawczej, należą pracownicy (dawni doktoranci) z innych ośrodków:
Dr n. med. Dorota Duda
Dr n. med. Piotr Król
Dr n. fiz. Rafał Kuśka
Dr n. med. Anna Polak
Dr n. przyr. Stefania Rzymełka
Dr hab. Jakub Taradaj

kbl-zespol
Zespół Katedry – od lewej stoją: Jacek Kramarczyk, dr hab. Edward Błaszczak, prof. Andrzej Franek, dr Rafał Kuśka, dr hab. Jakub Taradaj; siedzą od lewej: dr Dorota Duda, dr Stefania Rzymełka, Irena Ciok, dr Patrycja Dolibog; na zakładce od góry: dr Krzysztof Pawlicki, dr Paweł Dolibog, mgr Lidia Białek.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W Katedrze Biofizyki Lekarskiej prowadzone są zajęcia z biofizyki, biofizyki lekarskiej, informatyki, technologii informacyjnych oraz statystyki medycznej (do roku 2013) dla studentów wielu kierunków studiów Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Nauk o Zdrowiu, a także zajęcia w języku angielskim dla studentów zagranicznych (anglojęzycznych) z przedmio-tów Biophysics i General Physics.
Głównymi celami nauczania biofizyki i biofizyki lekarskiej są:

 1. Poznanie roli fizycznych i biofizycznych czynników środowiskowych w powstaniu, rozwoju i kształtowaniu zjawiska życia. Poznanie mechanizmów i skutków oddziaływania fizycznych i biofizycznych czynników środowiskowych (naturalnych i sztucznie wytworzonych przez człowieka) na organizm ludzki w różnych fazach jego rozwoju i różnych okresach życia.
 2. Poznanie biofizycznych podstaw funkcjonowania narządów i układów narządów organizmu ludzkiego oraz innych organizmów żywych.
 3. Poznanie teoretycznych podstaw oraz praktyczne wykorzystanie praw i zjawisk fizycznych oraz biofizycznych prawidłowości w diagnostyce medycznej, profilaktyce i lecznictwie. Po-znanie zasad funkcjonowania aparatury diagnostycznej i leczniczej (na wybranych przykładach).
 4. Nabycie praktycznych umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów (wielkości biofi-zycznych) stosowanych w zawodowej praktyce lekarza; nabranie sprawności i biegłości w metodyce wybranych badań stosowanych w medycynie.

Głównymi celami nauczania informatyki medycznej oraz (ewentualnie) teorii błędów i podstaw statystyki medycznej są:

 1. Biegłe opanowanie obsługi edytora Word, arkusza Excel, programu Power Point. Obsługa wyszukiwarek i przeglądarek. Poznanie obsługi baz bibliografii naukowej. Poznanie obsługi portalu SUM, programów edukacyjnych i narzędziowych.
 2. Poznanie pojęć statystyki medycznej oraz zasad przygotowania i przeprowadzania kontrolowanego eksperymentu medycznego. Umiejętność analizy prawidłowego doboru grup porów-nawczych, kryteriów doboru i wykluczenia, statystycznego opracowania wyników (w zakre-sie deskryptywnym i wnioskowania statystycznego). Umiejętność krytycznej oceny oryginal-nych doświadczalnych prac badawczych i klinicznych z punktu widzenia wniosków wycią-ganych z opracowania statystycznego (analiza artykułów).

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Głównymi tematami naukowo-badawczymi realizowanymi w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Lekarskiej są:

 • badania przydatności leczniczej, optymalnych warunków stosowania i dobór najkorzystniejszych parametrów fizycznych oraz aplikacyjnych fizycznych i biofizycznych czynników leczniczych (prądu elektrycznego, promieniowania laserowego, ultradźwięków itd.) we wspomaganiu gojenia ubytków tkanek (z wykorzystaniem planimetrii cyfrowej z digitizerem itp.);
 • ocena i optymalizacja usprawniania ruchowego chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego oraz z leczonymi chirurgicznie stawami kolanowymi (w tym po endoprotezoplastyce), z wy-korzystaniem cyfrowych metod pomiarowych – testu wahadła, tensometrii itp.;
 • nowatorskie badania przydatności leczniczej zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej w terapii martwicy głowy kości udowej, łokcia tenisisty i golfisty, objawowej ostrogi piętowej oraz w niwelowaniu nadmiernego, utrwalonego napięcia mięśniowego w obszarze stawu skroniowo-żuchwowego;
 • badania biofizyczne w diagnostyce i terapii oraz tworzenie modeli biofizycznych.

W ciągu kilkunastu lat, w trakcie realizacji wymienionych tematów naukowo-badawczych, po-wstało w naszej Katedrze 9 rozpraw doktorskich, obronionych przed Radą Wydziału Lekarskie-go w Katowicach, oraz 3 prace habilitacyjne.
Prowadzone badania zostały częściowo dofinansowane z 20 umów statutowych. Działalność naukowa była i jest realizowana we współpracy z licznymi klinikami, oddziałami szpitalnymi i przychodniami, w tym z:

 • oddziałami Specjalistycznego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich,
 • Oddziałem Paraplegii i Oddziałem Rehabilitacji Narządu Ruchu Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty”,
 • Oddziałem Rehabilitacji Narządu Ruchu Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu,
 • Katedrą i Kliniką Dermatologii SUM w Katowicach,
 • Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SUM w Katowicach,
 • Katedrą i Zakładem Fizykoterapii AWF w Katowicach.

Wszystkie zrealizowane tematy badawcze zakończono publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym ze znaczącym współczynnikiem wpływu (IF).