Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KDP-2
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej

Kontakt

kierownik: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Krzystanek

sekretariat: mgr Maria Całka

adres:
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45-47
40-635 Katowice

tel/fax: 32 2059260
http://klin.rehab.psych.sum.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opis

Pracownicy Kliniki:

Prof. dr hab. n. med. Marek Krzystanek – kierownik kliniki, psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta CBT
Dr hab. n. med. Krzysztof Krysta - psychiatra
Dr n. med. Beata Trędzbor - psychiatra
Dr n. med. Anna Warchala - psychiatra
Dr n. o zdr. Ewa Martyniak – psycholog kliniczny


Opis Kliniki:

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej jest posadowiona w Górnośląskim Centrum Medycznym (GCM) im. prof. Leszka Gieca w Katowicach. Zajmujemy się psychiatrią środowiskową, realizujemy opiekę w formie dwóch oddziałów dziennych oraz rozbudowanego ambulatorium. Na oddziałach dziennych realizowane są autorskie i specjalistyczne programy psychorehabilitacyjne. Poradnie prowadzą leczenie różnymi metodami terapeutycznymi:

 •  Leczenie biologiczne – farmakoterapia i światłoterapia
 • Leczenie psychoterapeutyczne – psychoterapia poznawczo-behawioralna i psychoterapia psychodynamiczna

Zajmujemy się ponadto psychiatrią konsultacyjną na wszystkich oddziałach GCM.

Działalność naukowa

Najważniejsze kierunki badawcze:

 • Badania eksperymentalne mechanizmów działania leków psychotropowych,
 • Badania zmienności treści objawów wytwórczych w schizofrenii na przestrzeni lat
 • Badania klinicznej skuteczności leczenia zaburzeń schizofrenicznych i depresyjnych,
 • Badania możliwości klinicznego zastosowania światłoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych,
 • Możliwość wykorzystania nowych technologii w leczeniu i diagnostyce zaburzeń psychicznych oraz w leczeniu schorzeń psychosomatycznych,
 • Problematyka uzależnień behawioralnych,
 • Zaburzenia seksualne w zaburzeniach behawioralnych
 • Stosowanie nowoczesnej termowizji w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych
 • Rola hormonów seksualnych w powstawaniu zaburzeń psychicznych
 • Zaburzenia seksualne w rozrodzie wspomaganym i w ciąży
 • Rola czynników temperamentalnych w zaburzeniach psychicznych
 • Zaburzenia mikrobiomu w patologii zaburzeń psychicznych

 

Harmonogram ćwiczeń

Wszelkie informacje dotyczące aktualnego harmonogramu ćwiczeń oraz terminów egzaminów praktycznych znajdują się na platformie e-learningowej SUM:

Komunikaty i ogłoszenia

Koła naukowe

Koło Psychiatryczne
Kierownik: dr hab. n med. i n. o zdr. Krzysztof Krysta

Koło Psychoseksuologiczne
Kierownik: prof dr hab. n med. i n. o zdr. Marek Krzystanek

Regulamin dydaktyczny zajęć z PSYCHIATRII

§1

Sposób prowadzenia zajęć

 1. Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i ćwiczeń, w formie stacjonarnej lub zdalnej metodą e-learningu, zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć. Zajęcia zdalne mogą być realizowane w formie synchronicznej (łączność online studenta z prowadzącym zajęcia) oraz asynchronicznej. Zajęcia w formule asynchronicznej umieszczone są na platformie e-learningowej SUM. Prowadzący zajęcia dysponuje instrumentami oceny, czy student obejrzał i wysłuchał w całości seminarium prezentowane asynchronicznie. Dopuszcza się możliwość w trakcie lub na zakończenie seminarium przeprowadzenia sprawdzianu oceniającego przyswojenie informacji przekazywanych na zajęciach.
 2. W zależności od sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 formuła zajęć może być zmieniona, a zajęcia mogą się odbywać w formie stacjonarnej, e-learningowej lub hybrydowej zgodnie z zarządzeniami JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
 3. Tematy seminariów i ćwiczeń, informacja w jakiej formule prowadzone są zajęcia, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć są dostępne na platformie e-learningowej SUM, w sekretariacie jednostki oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej w Katedrze/Klinice.

§2

Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć

 1. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest punktualne przybycie na zajęcia, posiadanie fartucha lekarskiego, stetoskopu oraz obuwia zmiennego. Aby uniknąć nagromadzenia dużej liczby studentów podczas wchodzenia do szpitala, obowiązkowego pomiaru temperatury ciała oraz podczas korzystania z szatni, zostaną przydzielone poszczególnym grupom studenckim ramy czasowe dla tych czynności. Oprócz godziny rozpoczęcia zajęć student otrzyma również informację, o której godzinie winien zgłosić się do wejścia do szpitala. Studenci mają obowiązek zastosować się do zarządzeń dyrekcji szpitala, dotyczących środków bezpieczeństwa epidemicznego, w szczególności wypełniania lub udzielania wywiadu epidemicznego. W przypadku zajęć prowadzonych w e-learningu zaleca się punktualne zalogowanie się z własnego konta na platformę e-learningową/pojawienie się na liście uczestników spotkania oraz czynny udział w trakcie całego spotkania.
 2. W czasie zajęć obowiązuje zachowanie podstawowych zasad etyczno-moralnych, właściwego stosunku do chorego i personelu Katedry i Kliniki.
 3. W trakcie ćwiczeń student ma zapewnione środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji), tak jak zatrudniony personel medyczny.
 4. Od studenta wymagane jest przygotowanie teoretyczne według tematyki ćwiczeń i seminariów, w szczególności ukończenie wymaganych kursów eLearningowych. Brak przygotowania do zajęć może skutkować niezaliczeniem zajęć z koniecznością odrobienia lub zaliczenia w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia.
 5. Student zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarskiej i ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.
 6. Student zobowiązany jest do posiadania w trakcie zajęć legitymacji studenckiej i okazywania jej na polecenie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

§3

Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć na skutek nieobecności

 1. Wszystkie nieobecności wymagają odrobienia.
 2. Nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić uczestnictwem/zaliczeniem ustnym lub pisemnym po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem ćwiczeń, z inną grupą ćwiczeniową. Student zobowiązany jest odrobić ćwiczenia w takiej formie, w jakiej zajęcia opuścił, tj: jeśli opuścił ćwiczenia, które były realizowane online, odrabia je w formie online, analogicznie ćwiczenia stacjonarne odrabia metodą stacjonarną. Za zgodą Kierownika ćwiczeń możliwe są odstępstwa od tej zasady.
 3. Nieobecność na seminarium realizowanym w formie stacjonarnej należy zaliczyć u prowadzącego dane seminarium.
 4. Zajęcia seminaryjne realizowane metodą e-learningu student powinien zrealizować przed ćwiczeniami. Student, który nie uczestniczył w zajęciach seminaryjnych nie będzie dopuszczony do ćwiczeń.
 5. Opuszczenie zajęć wymaga formalnego usprawiedliwienia nieobecności. Student winien odrobić opuszczone zajęcia po uznaniu zasadności usprawiedliwienia przez Kierownika ćwiczeń.
 6. Nieobecność studenta na zajęciach wynikające z:
  a/ uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni,
  b/ oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz,
  c/ działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki,
  d/ uczestnictwa w egzaminie poprawkowym są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, zgodnie z §15 pkt 6 Regulaminu Studiów.
 7. W przypadku nałożenia/obowiązku kwarantanny oraz z powodu innych przyczyn uniemożliwiających odbycie zajęć stacjonarnych zgodnie z harmonogramem, ustalony zostanie nowy termin odrobienia zajęć.

§4

Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu

 1. Zaliczenia zajęć dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru, pisemnie lub ustnie. Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie (bez usprawiedliwienia) jest jednoznaczne z oceną niedostateczną.
 2. Student dodatkowo jest oceniany w trakcie trwania ćwiczeń oraz seminariów z bieżącej tematyki zajęć.
 3. Zakres wymaganego materiału na każdy dzień ćwiczeniowy ogłaszany jest w planie zająć danej jednostki dydaktycznej.
 4. Zaliczenie poprawkowe ma formę ustną lub pisemną w zależności od ustaleń jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia dydaktyczne i odbywa się do końca sesji egzaminacyjnej. Studentowi, który nie uzyskał zaliczenia w pierwszym terminie przysługują dwa zaliczenia poprawkowe.
 5. Brak zaliczenia w drugim terminie poprawkowym skutkuje oceną niedostateczną i w konsekwencji niedopuszczeniem do egzaminu końcowego.
 6. W sytuacjach szczególnych/losowych, za zgodą Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia, student może przystąpić do zaliczenia w terminie późniejszym – zgodnie z Regulaminem Studiów.

§5

Egzamin praktyczny

 1. Egzamin praktyczny jest nieodłączną częścią zaliczenia przedmiotu. Do egzaminu praktycznego dopuszczeni są studenci, którzy odrobili nieobecności (§3) i uzyskali zaliczenie z przedmiotu (§4).
 2. Otrzymanie oceny negatywnej z egzaminu praktycznego skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu testowego i oceną negatywną w danym terminie.
 3. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz posiadania/korzystania z urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość lub używania niedopuszczonych przez egzaminujących materiałów i pomocy dydaktycznych.
 4. W sytuacjach szczególnych/losowych, za zgodą Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia, student może przystąpić do egzaminu praktycznego w terminie późniejszym – zgodnie z Regulaminem Studiów.
 5. Egzamin praktyczny składa się z elementów oceniających praktycznie podejście do pacjenta, technikę badania, wnioskowanie kliniczne, diagnostykę różnicową, leczenie.
 6. Poszczególne elementy egzaminu to
  a) zebranie objawów psychopatologicznych z wywiadu z pacjentem,
  b) ocena w formie ustnej lub pisemnej umiejętności opisania stanu klinicznego pacjenta, podsumowania stanu klinicznego, postawienia proponowanej diagnozy z diagnozą różnicową oraz zaproponowania sposobu leczenia
  c) ocena wiedzy, dotyczącej symptomatologii psychiatrycznej w formie ustnej lub testowej.
 7. Przebieg egzaminu oraz zmiana formuły z egzaminu stacjonarnego na egzamin zdalny w części lub całkowicie może ulec modyfikacji w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 oraz zgodnie z zarządzeniem JM Rektora

§6

Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie (termin „0") i zasady jego przeprowadzania

 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do przedterminu/terminu „0" jest uzyskanie na egzaminie praktycznym oceny bardzo dobrej z adnotacją egzaminującego/Kierownika ćwiczeń/Kierownika jednostki – „zaproponowano przedtermin".
 2. O dopuszczeniu studenta do egzaminu w terminie „0" decyduje Koordynator przedmiotu uwzględniając w szczególności dotychczasowe postępy studenta.
 3. Egzamin w przedterminie/w terminie „0" ma charakter ustny i zdawany jest przed komisją. Skład komisji ustala Kierownik Kliniki lub Koordynator przedmiotu dla przedmiotów prowadzonych przez więcej niż jedną Katedrę. Termin egzaminu ustalany jest każdorazowo w porozumieniu ze zadającymi.

§7

Egzamin testowy

 1. Egzamin testowy składa się z 60 pytań jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi. W sytuacjach szczególnych (m.in. uwzględnienie stopnia trudności pytań, ilości zakwestionowanych pytań) Organizator egzaminu testowego i Dziekan mogą wyrazić zgodę na obniżenie progu do wartości określonych w regulaminie przeprowadzania egzaminów testowych w SUM.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu testowego jest zaliczenie egzaminu praktycznego. Brak oceny pozytywnej z egzaminu praktycznego skutkuje brakiem dopuszczenia i oceną niedostateczną z egzaminu testowego. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną ma dwa terminy poprawkowe, w formie ustnej lub testowej.
 3. W sytuacjach szczególnych/losowych, za zgodą Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia, student może przystąpić do egzaminu w terminie późniejszym – zgodnie z Regulaminem Studiów.
 4. Zasady przeprowadzania egzaminu komisyjnego określa Regulamin Studiów.
 5. Zakres materiału do egzaminu jest zgodny z sylabusem przedmiotu. W związku ze stałym postępem wiedzy studenci proszeni są o sprawdzenie obowiązującego rocznika wydania książek przed rozpoczęciem zajęć w danym roku akademickim.
 6. Aby zaliczyć przedmiot wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego oraz egzaminu testowego. W końcowej ocenie przyjmuje się następujące proporcje udziału poszczególnych cząstkowych ocen w ocenie końcowej: 1/3 oceny z egzaminu praktycznego + 2/3 oceny z egzaminu teoretycznego.

§8

 1. Kwestie sporne rozwiązuje Kierownik ćwiczeń lub Kierownik jednostki.
 2. Student ma możliwość skorzystania z godzin konsultacyjnych po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem jednostki.
 3. Skargi i uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń przyjmuje Kierownik ćwiczeń lub Kierownik jednostki.
 4. Szkolenie studentów w zakresie przepisów BHP odbywa się w pierwszym dniu zajęć bloku ćwiczeniowego.
 5. Prowadzący zajęcia w pierwszym dniu zajęć omawiają zasady niniejszego Regulaminu. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisują, że się z nim zapoznali.

 

Literatura

Gałecki P., Szulc A. Psychiatria. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2018

Namysłowska I: Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011


Literatura uzupełniająca:

Krzystanek M., Skrzypulec-Plinta V. (Red.): Świat jest gender. Skrypt z seksuologii dla studentów. Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice 2020
Janas-Kozik M., Krzystanek M. (Red.): Skrypt: Uzależnienia behawioralne. Skrypt dla studentów i lekarzy. Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice 2017
Krupka-Matuszczyk I. (Red.): Skrypt: Psychiatria dla studentów fizjoterapii. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2011

Sylabus Psychiatria

WYKŁADY realizowane są w formie e-learningu na platformie e-lerningowej. Studenci mają przygotowane wykłady z komentarzami w materiałach informacyjnych do każdego ze slajdów.

 

TEMATYKA SEMINARIÓW

 1. Odrębności w badaniu małego pacjenta i zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
 2. Psychologia wieku rozwojowego.
 3. Zespoły otępienne
 4. Jadłowstręt psychiczny i bulimia.
 5. Seksuologia człowieka
 6. Zaburzenia afektywne
 7. Psychopatologia i syndromologia
 8. Zespół presuicydalny. Agresja i lęk w przebiegu zaburzeń afektywnych
 9. Leczenie biologiczne w psychiatrii
 10. Psychopatologia i syndromologia
 11. Nowoczesne metody diagnostyki psychologicznej
 12. Osobowość i jej zaburzenia – podłoże, diagnozowanie i leczenie
 13. Psychoterapia – czynniki leczące
 14. Orzecznictwo psychiatryczne
 15. Psychiatria konsultacyjna
 16. Upośledzenie umysłowe Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia schizoafektywne, uporczywe zaburzenia urojeniowe


TEMATYKA ĆWICZEŃ

 1. Odrębności w badaniu małego pacjenta i zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
 2. Najczęstsze problemy dziecka w okresie przedszkolnym.
 3. Omówienie społeczności leczniczych
 4. Udział studentów w społeczności leczniczej.
 5. Farmakoterapia zaburzeń wieku rozwojowego.
 6. Badanie psychiatryczne dziecka
 7. Psychologia wieku rozwojowego
 8. Zaburzenia zachowania. Zespół dziecka maltretowanego z uwzględnieniem zespołu Münchausena per procura.
 9. Udział studentów w terapii grupowej.
 10. Cykl życiowy rodziny. Dlaczego terapia
 11. Odrębności okresu dojrzewania.)
 12. Zespoły otępienne
 13. Zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem, chorobą lub dysfunkcją mózgu
 14. Stany nagłe w psychiatrii
 15. Badanie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi
 16. Jadłowstręt psychiczny i bulimia
 17. Samodzielne badanie pacjentów
 18. Test zaliczeniowy z psychiatrii rozwojowej i omówienie wyników testu
 19. Prezentacja pacjentów.
 20. Zaburzenia afektywne
 21. Standardy leczenia zaburzeń afektywnych (leczenie
 22. biologiczne i psychoterapia)
 23. Samodzielne badanie pacjentów przez studentów (tygodniowa opieka z prowadzeniem historii choroby)
 24. Demonstracja pacjentów
 25. Standardy leczenia zaburzeń nerwicowych
 26. Prezentacja przypadku przez psychologa. Badanie z psychologiem
 27. Standardy leczenia schizofrenii i zaburzeń psychotycznych
 28. Rehabilitacja pacjentów z diagnozą schizofrenii
 29. Zaburzenia psychiczne w praktyce lekarza rodzinnego. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych
 30. Zaliczenie historii choroby
 31. Zaliczenie z psychologii

 

 


Sylabus Psychiatria

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.