Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

FBB-1
Zakład Biologii Molekularnej

Kontakt

Kierownik: dr hab. n. med. Joanna Gola

41-206 Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 12 34
http://biolmol.sum.edu.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis

Kierownik Katedry: dr hab. n.med Joanna Gola tel. 32 364 12 34
Pracownicy:
prof. dr hab. n.med Urszula Mazurek - pracownik emerytowany, tel. 32 364 12 87
prof. dr hab. n.med Andrzej Plewka - pracownik emerytowany, tel. 32 364 12 52
dr hab. n.farm Barbara Strzałka-Mrozik adiunkt, tel.32 364 12 88
dr n.med. Justyna Szota-Czyż asystent, tel. 32 364 12 34
mgr Jolanta Adamska specjalista biolog, tel. 32 364 12 88
dr n.med. Celina Kruszniewska-Rajs specjalista biolog, tel. 32 364 12 88


Doktoranci:
mgr Emilia Wojdas
mgr Nikola Zmarzły
mgr Aleksandra Skubis- Sikora
mgr Bartosz Sikora
mgr Tomasz Janikowski
mgr Agnieszka Lubczyńska
mgr Beniamin Grabarek

 

Działalność dydaktyczna:

 

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej prowadzi na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej zajęcia z przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • Biologia molekularna: dla studentów II roku kierunku: analityka medyczna
 • Biologia molekularna dla studentów II roku kierunku: farmacja
 • Biologia molekularna z elementami diagnostyki molekularnej dla studentów II roku kierunku: biotechnologia medyczna I o
 • Komórki macierzyste i inżynieria embrionalna dla studentów I roku kierunku: biotechnologia medyczna II o
 • Analiza DNA w medycynie sądowej dla studentów I roku kierunku: biotechnologia medyczna II o
 • Epigenetyka dla studentów II roku kierunku: biotechnologia medyczna II o

oraz posiada bogatą ofertę zajęć fakultatywnych dla studentów wszystkich kierunków studiów tj.

dla studentów kierunku: farmacja:

 1. Molekularne podstawy lekooporności IV rok
 2. Leki w terapii molekularnie ukierunkowanej IV rok

dla studentów kierunku: analityka:

 1. Markery molekularne w diagnostyce i terapii - IV rok,
 2. Analiza kwasów nukleinowych w diagnostyce klinicznej – IV rok,
 3. Analiza DNA w medycynie sądowej - IV rok,
 4. Epigenetyka –badanie dziedziczności pozagenowej w diagnostyce klinicznej - V rok

dla studentów kierunku: biotechnologia medyczna I 0:

 1. Mikromacierze w diagnostyce genetycznej – III rok,
 2. Markery molekularne w biotechnologii i medycynie - III rok,
 3. Techniki hybrydyzacji w diagnostyce molekularnej – III rok,
 4. Nutrigenomika – III rok,
 5. Ścieżki sygnałowe – III rok
 6. Tanskryptomika - III rok
 7. Techniki hybrydyzacji w diagnostyce molekularnej – III rok

dla studentów kierunku: kosmetologia:  

 1. Podstawy biologii molekularnej – rok II kosmetologia I o
 2. Molekularne podstawy mezoterapii – rok II o
 3. Mechanizmy działania bioaktywnych składników diety na poziomie molekularnym - |II rok

Zagadnienia do przygotowania na seminaria i ćwiczenia oraz zakres zalecanej literatury dla poszczególnych przedmiotów zawierają zakładki kierunkowe strony www. Katedry (www.biolmol.sum.edu.pl).

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej realizuje, zgodnie z tematyką badawczą prowadzaną w katedrze, prace magisterskie oraz prace licencjackie na wszystkich kierunkach studiów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Działalność dydaktyczna obejmuje również prowadzenie Koła naukowego STN przy Katedrze i Zakładzie Biologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Opiekunem naukowym koła nieprzerwanie od 1995 r. jest prof. dr hab. Urszula Mazurek. W 2004 r. Studenckie Towarzystwo Naukowe uhonorowało dr Urszulę Mazurek, medalem imienia Profesora Jerzego Szaflarskiego, dla opiekuna najlepszego koła naukowego.

Obecnie w ramach Koła Naukowego STN realizowane są zajęcia praktyczne
podczas których studenci zdobywają umiejętności w zakresie:

 • ekstrakcji kwasów nukleinowych,
 • amplifikacji wybranych fragmentów DNA lub RNA techniką ilościowego PCR lub RT-PCR

w czasie rzeczywistym,

 • detekcji polimorfizmów i mutacji metodą PCR – RFLP,
 • wykorzystania narzędzi bioinformatycznych i baz biotechnologicznych w zakresie analizy genomu, transkryptomu lub proteomu.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w pracy koła naukowego studentów już

od 1 roku studiów. Będzie to świetna okazja do rozpoczęcia działalności naukowej oraz ewentualnego przygotowania się do pisania pracy magisterskiej w tutejszej Katedrze.

 

Działalność naukowa:

Zasadnicze nurty realizowanej problematyki naukowo-badawczej obejmują:

 1. Poszukiwanie molekularnych podstaw transformacji nowotworowej z zastosowaniem mikromacierzy genomowych, ekspresyjnych (mRNA i miRNA) oraz fenotypowych w celu typowania markerów diagnostycznych i celów terapeutycznych w personalizacji leczenia.
 2. Optymalizacja metod pozyskiwania i hodowli komórek macierzystych z różnych źródeł (z tkanki tłuszczowej, rogówki lub krwi pępowinowej).
 3. Różnicowanie komórek macierzystych w kierunku różnych tkanek i zasiedlanie ich na konstruktach syntetycznych lub naturalnych dla celów medycyny regeneracyjnej.
 4. Badania aktywności biologicznej związków chemicznych metodami zalecanymi przez ISO oraz metodami biologii molekularnej.

W latach 2009-2013 jednostka zrealizowała projekty badawcze:

Międzynarodowe:

 • Norweskiego Mechanizmu Finansowego E040/P01/2009/02/85 pt. Ryzyko ekspozycji na kleszcze (Acari, Ixodida) i przenoszone przez nie patogeny na terenie Polski, realizowany od 2009 r. do 2011 - zadanie pt. „Analiza molekularna krwi obwodowej osób chorych zakażonych krętkami Borelia burgdorferi oraz osób z grupy kontrolnej”.

Krajowe:

 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu N R12 0036 06/2009, pt. „Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka” – zadanie „Monitoring wirusologiczny świń (PRO)” NR12 0036/06/6/09. (w latach 2009-2013).
 • N N404 167234 Ekspresja genów insulinopodobnych czynników wzrostu i ich receptorów u chorych na raka jelita grubego ze współistniejącymi zaburzeniami metabolicznymi (nadwaga/otyłość, hyperglikemia) (w latach 2008-2010 w charakterze wykonawcy).
 • N N403 283636 pt „Badanie profilu ekspresji genów TGF-beta i jego receptorów w różnicowaniu dziecięcej zaćmy wrodzonej i urazowej” (w latach 2009-2011 w charakterze wykonawcy).

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej prowadzi badania naukowe:

- w ramach badań statutowych obejmujących tematykę:

2009 Kompleks NF-κB w prognozowaniu rozwoju raka jelita grubego wśród chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit

2010-2012 Estrogenozależne geny w prognozowaniu kierunku zmian patologicznych tkanek oraz w projektowaniu i monitorowaniu skuteczności terapii

2013-2014 Analiza transkryptomu w prognozowaniu kierunku zmian patologicznych tkanek oraz w projektowaniu i monitorowaniu skuteczności terapii

2015 Analiza transkryptomu w prognozowaniu kierunku zmian patologicznych tkanek oraz poszukiwanie epigenetycznych mechanizmów odpowiedzialnych za regulacje ekspresji genów

2016 Komórki macierzyste i terapia molekularnie ukierunkowana w medycynie regeneracyjnej

- w ramach projektów uczestników studiów doktoranckich, obejmujących tematykę:

2011 Receptory Toll podobne (TLR) w komórkach człowieka, hodowanych w obecności antygenów krętków Borrelia burgdorferi

 Aktywność transkrypcyjna genów związanych z naprawa DNA w komórkach ludzkich fibroblastów eksponowanych na cyklosporynę.

Zmiany aktywności transkrypcyjnej genów prozapalnych w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej u sportowców pod wpływem intensywnego wysiłku fizycznego

2012 Charakterystyka transkryptomu genów pro- i przeciwzapalnych techniką mikromacierzy Oligonukleotydowych

2013 Charakterystyka aktywności transkrypcyjnej genów procesu zapalnego w komórkach ludzkich pod wpływem infekcji świńskimi retrowirusami endogennymi

Profil ekspresji genów kodujacych białka restrykcyjne dla retrowirusów w prawidłowych ludzkich fibroblastach skóry zakażonych PERV

2014 Plejotropowa aktywność TGFβ w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki eksponowanych na działanie takrolimusu

2015 Aktywność transkrypcyjna genów uczestniczących w sygnalizacji Wnt w raku endometrium

2016 Optymalizacja warunków hodowli, identyfikacji i procesów różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej

Optymalizacja warunków hodowli, identyfikacji i procesów różnicowania komórek macierzystych rąbka rogówki

 

Działalność kliniczna:

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej w ramach współpracy z jednostkami klinicznymi, z którymi łączy nas wspólna tematyka, opublikowała w latach 2009-2016, 64 artykuły, w tym 42 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, których łączny IF wynosi 67.247. Ponadto w ramach ww. współpracy prezentowano doniesienia naukowe w ww. latach na 94 zjazdach i konferencjach naukowych.

 Działalność usługowa:

W ramach działalności usługowej wykonujemy badania w zakresie:

 • Wyznaczanie transkryptomu metodą mikromacierzy oligonukleotydowych firmy Affymetrix
 • Wyznaczanie liczby kopii mRNA lub DNA w materiale biologicznym

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej w ramach działalności usługowej w 2015 r. realizowała badania dla projektu Nr INNOMED/I/17/NCBR/2014:

dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Krakowie , w ramach zadania „Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych” wykonano prace: - pt: Detekcja i wyznaczanie profilu stężeń PERV A, B i C w organizmach transgenicznych świń poprzez wyznaczanie liczby kopii mRNA i DNA w materiale biologicznym metodą QRT-PCR.

dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, do zadań:

 • „Wieloparametryczna charakterystyka transgenicznych zwierząt z uwzględnieniem genomiki, cytogenetyki, proteomiki i testów funkcjonalnych. Ocena integracji i ekspresji transgenów w komórkach i tkankach świń oraz ocena prawidłowości kariotypu i mapowanie transgenu metodami cytogenetyki klasycznej i molekularnej”,
 • „Wieloparametryczna charakterystyka transgenicznych zwierząt z uwzględnieniem genomiki, cytogenetyki, proteomiki i testów funkcjonalnych. Wykonanie testów funkcjonalnych i zmian białek na powierzchni komórek transgenicznych z uwzględnieniem cytometrii przepływowej, elektroforezy dwukierunkowej białek i powierzchniowego rezonansu plazmonowego”.

wykonano badania w zakresie: - Oceny dystrybucji subtypów endogennych retowirusów świni (PERV-A, PERV-B oraz PERV-C) w poszczególnych narządach transgenicznych świń przeznaczonych do ksenotransplantacji.

- Wykrywania oraz oceny poziomu ekspresji endogennych wirusów (PERV) w populacji transgenicznych świń przy zastosowaniu metody ilościowego PCR celem monitoringu ryzyka zakażeń ksenozoonozami.

dla Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk do zadania:

„Opracowanie i charakterystyka konstrukcji genowych zapobiegających odrzuceniu ksenoprzeszczepu. Przygotowanie konstrukcji genowych modyfikujących, regulujących i technologii miRNA dla potrzeb ksenotransplantacji. Zastosowanie nanotechnologii do uzyskiwania komórek transgenicznych jako najnowszej technologii wprowadzania transgenów”, wykonano prace:

- pt. Analiza ekspresji wybranych genów związanych z obroną komórek przed retrowirusami.

W 2016 r. Katedra kontynuuje działalność usługowo-badawczą prowadząc badania

dla Instytutu Zootechniki PAN w Krakowie w ramach projektu Nr INNOMED/I/17/NCBR/2014 pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych”, do zadania:„Opracowanie systemu hodowli oraz pozyskiwania skóry, zastawek i naczyń krwionośnych od transgenicznych świń do wykorzystania w biomedycynie. Hodowla i utrzymanie transgenicznych świń”, w zakresie:

- Detekcja i wyznaczanie profilu stężeń PERV A, B i C w organizmach transgenicznych świń poprzez wyznaczanie liczby kopii mRNA i DNA w materiale biologicznym metodą QRT-PCR.

- Optymalizacja metod pozyskiwania komórek macierzystych ze świń transgenicznych do celów biomedycznych.

dla Praktyki Lekarskiej w Krakowie, w zakresie :

- Oznaczenia polimorfizmów receptora witaminy D (ApaI,BsmI, FokI) dla wybranej grupy pacjentów z różnymi postaciami choroby wieńcowej.

w ramach projektu badawczego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, w zakresie :

- P rzygotowanie materiału do analizy transkryptomu (ocena jakościowa i ilościowa ekstraktów RNA) i analiza transkryptomu.

Współpraca międzynarodowa:

W ramach badań dotyczących inżynierii tkankowej z zastosowaniem biodegradowalnych skafoldów i komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej” Katedra i Zakład Biologii Molekularnej współpracuje z ośrodkami zagranicznymi:

 • Uniwersytet w Brnie - Ústav biomedicínského inženýrství Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně
 • Uniwersytet w Szwecji - Dept. Clinical & Experimental Medicine Integrative Regenerative Medicine (IGEN) Center Linköping University Sweden
 • Uniwersytet w Irlandii – Centre of Research in Advanced Therapeutic Engineering, Cork Institute of Technology (CIT), Bishopstown, Cork, Ireland

Inne informacje:

Interdyscyplinarna współpraca między Katedrą i Zakładem Biologii Molekularnej a Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach obejmuje badanie, rozwijanie a następnie poszukiwanie zastosowań mikro i nanocząstek otrzymywanych z wykorzystaniem planowanej inwestycji w medycynie regeneracyjnej i inżynierii tkankowej m.in. w obszarze: onkologii, dermatologii, ortopedii i okulistyki.

Na podstawie zawartych Porozumień o współpracy naukowo-badawczej prowadzimy wspólną działalność naukową z:

 • Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w obszarze: tworzenie polimerowych kompozytów z bioaktywnymi substancjami w aspekcie wykorzystania ich w medycynie regeneracyjnej”.
 • Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej w obszarze: matczyno-łożyskowo- płodowego metabolizmu kwasów tłuszczowych,
 • Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w obszarze: biologii molekularnej w zakresie poszukiwania molekularnych podstaw zależności pomiędzy środowiskiem a organizmem człowieka.

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.