W związku z rezygnacją ze stanowiska dotychczasowej dyrektor SPSK nr 6 SUM Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka  im. Jana Pawła II, Pani dr n. biol. Barbary Wawrzeńczyk-Anders z dniem 7 kwietnia br.  na stanowisko p.o. dyrektora GCZD został powołany Pan Marian Kreis.

Pan Marian Kreis posiada wyższe wykształcenie techniczne i ekonomiczne oraz ukończone studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, a także rachunkowości i kontroli finansowej. Ponadto posiada wiedzę z zakresu zarządzania ratownictwem medycznym w Polsce, w tym funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, jak również w dziedzinie restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia.

Poprzednio sprawował m.in. funkcję Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich - w tym czasie placówka ta otrzymała Certyfikat Zarządzania Jakością w zakresie świadczonych usług medycznych ISO 9001-2000, a także dwukrotnie status trzeciego szpitala w województwie opolskim wg rankingu Rzeczpospolitej.

W dowód uznania osiągnięć w zarzadzaniu ww. placówką władze województwa opolskiego powołały Pana Mariana Kreisa w skład Opolskiej Rady Zdrowia Publicznego. Przewodniczył on również Stowarzyszeniu Szpitali Województwa Opolskiego.

Marian Kreis będzie pełnił obowiązki dyrektora GCZD do czasu zakończenia postępowania konkursowego, które zostanie przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182).

 

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]