ustawa 2.0

Ustawa 2.0 i akty wykonawcze wydane na jej podstawie wprowadzają nowe zasady ewaluacji jakości działalności naukowej.

Celem przybliżenia ich środowisku akademickiemu SUM, w lutym i marcu br. prof. Tomasz Szczepański Prorektor ds. Nauki zaprezentuje założenia ewaluacji podczas posiedzeń Rad Wydziałów. Pierwsza prezentacja miała miejsce w dniu 28.01.2019 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Zdrowia Publicznego.

Zapraszamy Członków Rad Wydziałów na posiedzenia, w których Pan Rektor weźmie udział.
WNoZ – 25.02.2019 r.
WLZ – 28.02.2019 r.
WF – 07.03.2019 r.
WLK – 14.03.2019 r.

Przypomnieć należy, że obok Ustawy 2.0 jednym z najistotniejszych będzie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, regulujące szeroko rozumianą kwestię doskonałości naukowej, będącej kluczowym elementem Konstytucji dla Nauki. Co bardzo istotne, nowe zasady przeprowadzania ewaluacji nauki w znacznym stopniu odchodzą od rozwiązań dotychczas funkcjonujących, proponując zupełnie nowe pomysły.

 

Ewaluacja w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych

Najważniejszą zmianą w ramach nowych zasad ewaluacji jest dokonywanie jej w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych, w których ewaluowany podmiot prowadzi działalność naukową, a nie wydziałów jak było do tej pory.
Dodatkowo ewaluacja obejmuje osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanych podmiotach (pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych), a nie pojedynczych osób w ramach wydziału. Pracownicy ci będą zobowiązani do przedstawienia nie więcej niż czterech najlepszych osiągnięć z ostatnich czterech lat. MNiSW zaznacza, że proponowane rozwiązanie ma prowadzić do zmiany niewłaściwej praktyki porównywania samych wydziałów, których zakres działalności badawczej był niejednokrotnie praktycznie niemożliwy do skutecznego zestawienia. Co więcej, w sytuacji, kiedy pod uwagę będą brane osiągnięcia wszystkich pracowników, uczelnie będą zmuszone do poszukiwania najzdolniejszych naukowców.

 

Kryteria ewaluacji

Konstytucja dla Nauki miała w założeniu upraszczać najważniejsze zasady ewaluacji, stąd projektodawcy uwzględnili jedynie 3 kryteria ewaluacji: poziom naukowy; efekty finansowe prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ społeczno-gospodarczy. Ministerstwo zaproponowało już wstępnie wagi dla poszczególnych nauk. Dla nauk medycznych i nauk o zdrowia przyjęto następujące wagi:
-    poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności – 60%;
-    efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – 20%;
-    wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – 20%.

 

Kategorie naukowe

Nowe rozwiązania przewidują ostatecznie aż 5 kategorii naukowych, tj. A+, A, B+ (nowa), B oraz C, przy czym rzecz jasna kategoria A+ jest najwyższa. Najbardziej obostrzona jest oczywiście procedura zdobycia kategorii A+, która przewiduje przeprowadzenie dodatkowej oceny eksperckiej celem wyłonienia podmiotów, których działalność naukowa prowadzona w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych zostanie zaliczona do kategorii naukowej A+.

 

Termin kolejnej ewaluacji i okres przejściowy

Co bardzo istotne ewaluacja będzie przeprowadzana co 4 lata oraz obejmie okres 4 lat poprzedzających rok jej przeprowadzenia. Pierwsza ewaluacja po wejściu w życie nowych przepisów nastąpi w roku 2021 i obejmie lata 2017-2020.
Te i pozostałe informacje dot. ewaluacji będą przedmiotem wystąpień prof. T. Szczepańskiego podczas posiedzeń Rad Wydziałów.

Opracowano na podstawie: http://istotnie.pl/nowe-zasady-ewaluacji-nauki-przede-wszystkim-jakosc

 

[Przesłano przez: Justyna Misiak]