Podpisanie umowy

28 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych”, którego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest liderem.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby pacjentów w zakresie wczesnej diagnostyki w obszarze onkologii, kardiologii i neurologii.

W imieniu Uniwersytetu oraz partnerów projektu, którymi są:

  1. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  2. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
  3. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II W Bielsku-Białej
  4. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  5. Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

umowę podpisali: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz Kwestor SUM Irena Palkij. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego podpisy złożyli: Marszałek Województwa Jakub Chełstowski oraz Wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Zebrani I

Zebrani II

Dzięki utworzeniu Platformy nastąpi wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze e-zdrowia. Wdrożone usługi ukierunkowane zostaną na poprawę bezpieczeństwa i komfortu w leczeniu pacjentów. Platforma umożliwi przeprowadzanie kompleksowej diagnostyki i terapii dobranej indywidualnie dla chorych z uwzględnieniem specyfiki ich choroby z wykorzystaniem telekonsultacji między podmiotami leczniczymi.

Jednostki funkcjonujące w projekcie eCareMed, w zależności od swego profilu, będą realizować zadania w obszarach telekonsultacji medycznych, telemonitoringu oraz telerehabilitacji.

SUM będzie odpowiedzialny m.in. za utworzenie Portalu Wiedzy i Prewencji Pierwotnej służącego działaniom edukacyjnym kierowanym do lekarzy oraz pacjentów i umożliwiającego dostęp do najnowszych wytycznych medycznych dotyczących najlepszych praktyk oraz osiągnięć. W procesie zarządzania wiedzą wspomagane przez aplikacje IT będą następujące działania:

  • Pozyskiwanie wiedzy – gromadzenie informacji
  • Rozwój wiedzy – analiza i weryfikacja informacji
  • Kodyfikacja - zapis informacji w bazie wiedzy
  • Transfer wiedzy – udostępnianie i przekazywanie informacji
  • Wykorzystanie wiedzy – zastosowanie podczas realizacji świadczeń zdrowotnych

eCareMed utworzony zostanie w oparciu o dwa projekty - tj. projekt złożony przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pn. Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych oraz "Śląską Cyfrową Platformę Medyczną eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna", której liderem jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Rezultatem projektów będzie zintegrowane rozwiązanie na poziomie regionu, kompatybilne z krajową platformą medyczną. W ramach projektu zbudowane zostanie Regionalne Repozytorium eDokumentacji Medycznej. EDM w ramach Platformy pozwoli zarówno dużym podmiotom medycznym, jak i mniejszym, które posiadają kontrakt w ramach usług NFZ, dołączającym do projektu Platformy eCareMed, na bardzo szybkie wdrożenie wytycznych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia związanych z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej.

Projekt Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych(wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed) został zakwalifikowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota całkowita projektu to ponad 78 mln zł, w tym kwota dofinansowania, która wynosi blisko 67 mln zł.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]