dr. hab. n. med. Tomasz J. Wąsik

Postanowieniem z dnia 28 września 2018 r.  Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. n. med. Tomaszowi J. Wąsikowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz J. Wąsik jest kierownikiem Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Działalność naukowo-badawcza Pana Profesora stanowi kontynuację badań rozpoczętych podczas staży naukowych w Thomas Jefferson University i Drexel University w Filadelfii nad rolą osobniczych i wirusowych czynników w etiopatogenezie zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV-1). Wyniki badań prowadzonych już w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w ramach programów UE CASCADE i EuroCoord pozwoliły określić rolę genetycznych czynników osobniczych i wirusowych w szerzeniu się epidemii HIV w Polsce, oraz wyjaśnić powiązania filogenetyczne wirusa obrazujące jego zmienność i ewolucję molekularną. Istotną wartością podjętych badań jest określenie po raz pierwszy w Polsce stopnia transmisji mutacji związanych z lekoopornością wśród osób z potwierdzonym świeżym zakażeniem HIV.  Innym istotnym osiągnięciem z punktu widzenia zdrowia publicznego w Polsce jest odkrycie i opisanie aktywnego ogniska występowania wirusa kleszczowego zapalenia mózgu w populacji kleszczy z terenów rekreacyjnych Górnego Śląska, czyli z rejonów, które były uważane za wolne od tego patogenu. Ponadto Pan Profesor jest zaangażowany w badania nad rolą czynników genetycznych w rozwoju chorób prionowych, badania wrażliwości klinicznych szczepów gronkowców na naturalne związki polifenolowe o działaniu przeciwbakteryjnym i badania zmian struktury populacji bakterii glebowych w obecności antybiotyków.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, International AIDS Society (IAS) oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Grupy Roboczej do spraw Mikrobiologii i Parazytologii.

Otrzymał m.in. Nagrodę Zespołową Ministra Zdrowia za opracowanie monograficzne „Acta Neurobiologiae Experimentalis”, poświęcone chorobom prionowym, pięć nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za działalność naukową, nagrodę środowiska studenckiego SUM „Seropozytywny Wykładowca” dla nosicieli pasji w nauczaniu. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Gratulujemy nominacji!


[Przesłano przez: Bożena Langner]