dr. hab. n. med. Grzegorz Bajor

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. n. med. Grzegorzowi Bajorowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor – specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista medycyny ratunkowej, zaangażowany w pracach doświadczalnych w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania polimerów i kompozytów węglowych w traumatologii dzieci i młodzieży.  Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotu anatomia prawidłowa, ze studentami polskimi i anglojęzycznymi. Zainicjował i doprowadził do podpisania międzynarodowej umowy o współpracy naukowej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Uniwersytetem w Ostrawie-Czechy.

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół problematyki związanej z poszukiwaniami nowych materiałów, które można wykorzystać w traumatologii dzieci  i młodzieży. Od 1994 roku prowadził badania doświadczalne i kliniczne, w których dominującym zagadnieniem były biomateriały. Przeprowadził szereg badań doświadczalnych na zwierzętach popartych badaniami histopatologicznymi. Ocenił degradację biomateriałów w mikroskopie skaningowym metodą bezpośredniego odwzorowania, przeprowadził mikroanalizę rentgenowską oraz pomiary spektroskopowe metodą absorpcyjną w podczerwieni. Nawiązał ścisłą współpracę z inżynierami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy są twórcami oryginalnych polskich bioresorbowalnych kompozytów węglowych, równocześnie biorąc czynny udział w ich projektowaniu.  Równolegle z prowadzonymi badaniami nad resorbowalnymi biomateriałami interesował się możliwością zastosowania porowatego materiału korundowego w chirurgii naprawczej narządu ruchu u dzieci w okresie wzrostu kostnego. W tym celu nawiązał współpracę z Zakładem Badawczo-Produkcyjnym Bioceramiki Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie oraz z Politechniką we Wrocławiu. (źródło: Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

W ciągu ostatnich lat prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor rozwinął kierunek badawczy, którego celem jest zastosowanie cyfrowej analizy obrazu górnego masywu twarzoczaszki. Połączenie różnych technik grafiki komputerowej uznano za dokładniejsze i wiarygodniejsze metody pomiarów. W przedstawionym cyklu prac dokonano cyfrowej analizy masywu górnego i środkowego części twarzowej czaszki, porównano parametry wejścia do oczodołu w czaszkach męskich i żeńskich a także zaproponowano klasyfikacje alfanumeryczną oczodołów. W okresie od kiedy Profesor kieruje Katedrą i Zakładem Anatomii Prawidłowej został rozwinięty Program Świadomej Donacji Zwłok, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia studentów poprzez zwiększenie dostępu do zwłok ludzkich jako preparatów dydaktycznych. Na bazie tego programu  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor realizuje z powodzeniem cykle szkoleń kadawerowych dla specjalistów wielu kierunków zabiegowych o zasięgu krajowym jak i zagranicznym. Czynnie uczestniczył  w przygotowaniach kadawerowych do pierwszego przeszczepu twarzy we współpracy z zespołem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Onkologii IMSC w Gliwicach.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor jest autorem i współautorem licznych artykułów  i komunikatów naukowych, recenzentem publikacji naukowych dla czasopism zagranicznych. Jestem członkiem Rady Naukowej  i recenzentem czasopisma Standardy Medyczne-„Problemy Chirurgii Dziecięcej”, członkiem Rady Redakcyjnej Trauma Surgery (Urazov`a Chirurgie) czasopisma Czeskiego Towarzystwa Chirurgii Urazowej, członkiem Komitetu Naukowego w czasopiśmie Biomaterials in Orthopedii, recenzentem czasopisma Folia Morfologica, recenzentem w czasopismach zagranicznych  Obesity Research & Clinical Practice.

Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego oraz prezesem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Aktywnie uczestniczy w pracy wydziałowych i uczelnianych komisji, w tym Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia, której przewodniczy oraz w działalności Studium Doktoranckiego w Wydziale Lekarskim  w Katowicach. Jest wieloletnim opiekunem Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze Anatomii Prawidłowej, którego publikacje były nagradzane za osiągnięcia naukowe. Został ośmiokrotnie uhonorowany nagrodami Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach .

Gratulujemy!


[Przesłano przez:  Agata Kalafarska-Winkler]