dr. hab. n. med. Piotr Czekaj

Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. n. med. Piotrowi Czekajowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj - histolog, biochemik, toksykolog doświadczalny. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotu histologia z embriologią i elementami cytofizjologii, ze studentami polskimi i anglojęzycznymi.

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół aktywności mikrosomalnych układów enzymatycznych uczestniczących w biotransformacji ksenobiotyków. Tematyka większości publikacji dotyczy badań nad mikrosomalnym układem monooksygenaz zależnych od cytochromu P450, aktywności enzymów markerowych, zawartości metali, ultrastruktury komórkowej i morfologii narządów w kontekście: wpływu wieku, czynników indukujących oraz inhibujących; wpływu rytmu dobowego i sezonowego; wpływu składników środków antykoncepcyjnych; poszukiwania korelacji między polimorfizmem genów cytochromu P450 CYP1A1 i genów GST, a zachorowalnością na nowotwory; narażenia na dym papierosowy oraz regeneracji wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem roli komórek niezróżnicowanych (źródło: Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

W ciągu ostatnich lat prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj rozwinął kierunek badawczy, którego celem jest charakterystyka fenotypu niskozróżnicowanych komórek owodniowych pod kątem ich przydatności do praktycznych zastosowań w medycynie regeneracyjnej i transplantologii, oraz w badaniach toksykologicznych.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj jest autorem i współautorem licznych artykułów i komunikatów naukowych, recenzentem publikacji naukowych dla czasopism zagranicznych. Jest przewodniczącym Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, sekretarzem Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz towarzystw naukowych międzynarodowych ISSX, IFSHC i Eurotox. Aktywnie uczestniczy w pracy wydziałowych i uczelnianych komisji, w tym Wydziałowej Komisji Nauki oraz w działalności Studium Doktoranckiego w Wydziale Lekarskim w Katowicach. Jest wieloletnim opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Katerze Histologii i Embriologii, które było kilkakrotnie nagradzane za osiągnięcia naukowe. Jest promotorem 7 prac doktorskich, a także opiekunem grantów Preludium oraz Diamentowego Grantu. Uczestniczy w realizacji grantów naukowych krajowych i instytucjonalnych. Rozwinął współpracę z ośrodkami zagranicznymi: The Institute of Cancer Research, Royal Cancer Hospital London, w ramach prac nad fotoimmunoterapią nowotworów oraz z Department of Laboratory Medicine, Division of Pathology, Karolinska Institutet  w ramach badań nad komórkami macierzystymi owodni ludzkiej. Uhonorowany został nagrodami Rektora Uczelni i oraz Ministra Zdrowia.

Gratulujemy!

 
[Przesłano przez: Bożena Langner]