WARSZTATY NAUKOWO - BADAWCZE  DLA UCZNIÓW SOSNOWIECKICH SZKÓŁ, ZORGANIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO  Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ  W SOSNOWCU

Z inicjatywy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, prof. dr hab. n. med. Krystyny  Olczyk – Przewodniczącej Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT), zorganizowane zostały – na terenie SPNT – warsztaty naukowo-badawcze dla uczniów sosnowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Zajęcia te, o charakterze warsztatów naukowo-badawczych, dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, wywoływanych substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki i dopalacze, czy powodowanych paleniem tytoniu lub stosowaniem e-papierosów, prowadzone były w formie zajęć interaktywnych przez nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu.  W powyższych warsztatach, tematyka których wpisywała się w program prozdrowotny, realizowany przez Urząd Miasta Sosnowca, wzięło udział 443 uczniów. Obok wiodącej tematyki warsztatów, dotyczącej „profilaktyki uzależnień”, Nauczyciele Akademiccy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, realizowali z uczniami i inną tematykę, ważną w obliczu rozpowszechnienia  chorób cywilizacyjnych, szeroko rozumianych zachowań prozdrowotnych, w tym także – dbałości o estetykę  i pielęgnację ludzkiego ciała.  W warsztatach z zakresu tych ostatnich zagadnień wzięło udział kolejnych 240 uczniów. Co nie mniej ważne, ideę i tematykę warsztatów poszerzono  o kooperację z innymi Uczelniami miasta Sosnowca, takimi jak Uniwersytet Śląski oraz Wyższa Szkoła Humanitas, których Nauczyciele Akademiccy przekazywali wiedzę  o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, edukowali w zakresie korzystnego poruszania się w sieci komputerowej rzeczywistości, czy też – wskazywali rolę mediacji w rozwiązywaniu konfliktów oraz – znaczenie komunikacji interpersonalnej. Te dodatkowe zajęcia zgromadziły następnych 200 uczniów. Koordynatorem międzyuczelnianej współpracy oraz komunikacji  z placówkami edukacyjnymi miasta Sosnowca była dr Wanda Suchecka – Starszy Wykładowca Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych WFzOML, zaś Koordynatorem całości zadań organizacyjnych i uzgodnień formalnych z pozauczelnianymi Partnerami Przedsięwzięcia była dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz, Adiunkt Katedry i Zakładu Immunologii   i Serologii WFzOML. Niezawodną i cenną pomoc w pracach organizacyjnych okazał Organizatorom Pan mgr Michał Henke z Działu do spraw Studiów i Studentów  SUM  w Katowicach, za co wszyscy serdecznie Panu Magistrowi dziękujemy. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbyły się w listopadzie  i grudniu 2017 roku, a przeprowadzone zostały w ramach współpracy z Urzędem Miasta Sosnowca oraz Sosnowieckim Parkiem Naukowo – Technologicznym. Z satysfakcją należy stwierdzić, iż warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów, jak i przybyłych z nimi nauczycieli. Czekamy  z niecierpliwością na wyniki ankiet ewaluacyjnych, które przeprowadza Urząd Miejski  w Sosnowcu.

Podjęte przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach działania edukacyjne na rzecz młodzieży miasta Sosnowca to wyraz zaangażowania Nauczycieli Akademickich, którym leży na sercu przyszłość macierzystego Wydziału, dobry kontakt z potencjalnymi studentami i zainteresowanie ich możliwościami edukacyjnymi i naukowymi Wydziału, integracja z innymi Uczelniami jak  i dobra współpraca z Włodarzami miasta Sosnowca.

W ramach edukacji sosnowieckiej młodzieży zrealizowano następujące warsztaty naukowo-badawcze:

,,Profilaktyka uzależnień, a wybrane elementy opieki farmaceutycznej’’ (zajęcia zrealizowane dwukrotnie)

Realizujący warsztaty: dr  hab. n. farm. PAWEŁ OLCZYK – Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej, Katedry Farmacji Stosowanej, WFzOML

„ABC środków psychoaktywnych - co każdy wiedzieć powinien”

Realizujący warsztaty: dr hab. n. farm. MAŁGORZATA DOŁOWY – Adiunkt Zakładu Chemii Analitycznej, Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej, WFzOML

„Narkotyki i dopalacze  – niebezpieczne związki”

Realizujący warsztaty: dr hab. n. farm. MAŁGORZATA DOŁOWY – Adiunkt Zakładu Chemii Analitycznej, Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej, WFzOML

„Substancje psychoaktywne – zatrucie i uzależnienie ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwego  działania papierosów i e-papierosów”

Realizujący warsztaty: dr n. med. IZABELA SZOŁTYSEK-BOŁDYS – Adiunkt Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej
dr n. farm. WIOLETA ZIELIŃSKA-DANCH: Adiunkt Zakładu Chemii Ogólnej  i Nieorganicznej, Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej, WFzOML

,,Krew i mocz jako źródło informacji o stanie  zdrowia, choroby, czy uzależnienia’’  (zajęcia zrealizowane dwukrotnie)

Realizujący warsztaty: dr hab. n. med. KATARZYNA WINSZ-SZCZOTKA – Adiunkt Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, WFzOML
dr n. med. AGNIESZKA JURA-PÓŁTORAK – Adiunkt Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, WFzOML

„Współczesne uzależnienia, a laboratorium biotechnologiczne”

Realizujący warsztaty: dr hab. n. med. ILONA BEDNAREK – Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, WFzOML
dr. rer. nat. TOMASZ LOCH – Adiunkt Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, WFzOML
mgr EWA NOWAK – Asystent Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, WFzOML
mgr inż. SABINA GAŁKA – Specjalista Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, WFzOML
mgr DARIA MATCZYŃSKA – Wykładowca Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, WFzOML
mgr  DOMINIK BIEG – Doktorant Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, WFzOML

 ,,Mikrobiologia – fascynujący świat widzialny czy niewidzialny’’

Realizujący warsztaty: dr hab. n. med. TOMASZ J. WĄSIK  –    Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii, WFzOML
dr n. biol. MAŁGORZATA KĘPA – Adiunkt Katedry i Zakładu Mikrobiologii   i Wirusologii, WFzOML
dr  n.  biol. DANUTA IDZIK – Adiunkt Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii,  WFzOML

,,Patologia przybliża oblicze choroby”

Realizujący warsztaty: dr hab. n. med. ALEKSANDRA MIELCZAREK-PALACZ – Adiunkt Katedry i Zakładu Immunologii i Serologii, WFzOML
dr n. med. JUSTYNA  SIKORA – Adiunkt Katedry i Zakładu Immunologii i Serologii, WFzOML
dr n. med. AGATA KABAŁA-DZIK –  Adiunkt Katedry i Zakładu Patologii, WFzOML
mgr ANNA KLECZKA – wykładowca Katedry i Zakładu Patologii, WFzOML

 ,,Uzależnienie od piękna’’

Realizujący warsztaty: dr n. med. MAGDALENA JURZAK –  Adiunkt Zakładu Biologii Komórki, WFzOML
Sosnowiec, 5.01.2018.

Przesłała: dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz.        


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]