Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Górniczym Centrum Medycznym, następnie SPSK nr 7 SUM Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. L. Gieca w Katowicach-Ochojcu został oficjalnie otwarty 1 września 1977 r., a pierwszego pacjenta przyjęto 2 stycznia 1978 r. Ordynatorem i organizatorem pracy oddziału, od wyposażenia po stworzenie zespołu lekarsko-pielęgniarskiego, został dr n. med. Andrzej Wejsflog, syn wielkiego polskiego ortopedy i traumatologa, prof. Gabriela Wejsfloga, ucznia prof. Adama Grucy. Andrzej był wszechstronnie uzdolnionym lekarzem - specjalistą ortopedą i traumatologiem oraz specjalistą chirurgiem ogólnym, który przez kilka lat doskonalił swoje umiejętności w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej w Katowicach, pod kierunkiem med. Józefa Gasińskiego. Te pierwsze lata zadecydowały o kierunku rozwoju oddziału, nastawionego już wtedy nie tylko na działalność usługową, ale także dydaktyczno-naukową, z udziałem asystentów w licznych zjazdach, sympozjach, kursach i stażach oraz stopniowe budowanie prestiżu jednostki.

W 1986 r. stanowisko to objął dr n. med. Jerzy Totuszyński, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej z 1969 r., który w ciągu wielu lat działalności stworzył jednostkę cieszącą się w naszym środowisku bardzo dobrą opinią i znakomitymi stosunkami międzyludzkimi. Jurek w latach 1969-1977 pracował w Szpitalu Miejskim nr 7 w Katowicach, od 1977 do 1986 pełnił funkcję zastępcy ordynatora w GCM-ie, a następnie ordynatora. Decyzją władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oddział w dniu 1 grudnia 2000 r. uległ przekształceniu w strukturę uniwersytecką, a mnie przypadł zaszczyt kierowania utworzoną Katedrą i Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Dotychczasowy ordynator został moim zastępcą. Od 2003 r. kierował Oddziałem Urazowo-Ortopedycznym w Szpitalu im. L. Rydygiera w Katowicach-Bogucicach. Posiadał specjalizacje z ortopedii i traumatologii oraz medycyny społecznej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1991 r., po obronie rozprawy „Złamanie kości długich kończyn powikłane urazem naczyń”. Był kierownikiem specjalizacji 15 lekarzy i współautorem 16 prac naukowych, członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Sekcji Osteosyntezy PTOiTr., aktywną i znaną postacią Izb Lekarskich, zwłaszcza Komisji do spraw Kształcenia Podyplomowego i Konkursów oraz Biegłym Sądu Okręgowego w Katowicach. Zmarł w sobotę 27 września 2008 r., po ciężkiej chorobie.

Decyzję o wyborze drogi dydaktyka, naukowca i ortopedy-traumatologa uważam za najważniejszą     i w pełni słuszną. SUM zapewnił mi możliwość realizacji zamierzeń i rozwój, ze zdobywaniem kolejnych stopni naukowych i tytułu Profesora oraz specjalizacji i zaszczytów, nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Wędrowałem wraz z przemieszczającą się Katedrą i Kliniką Ortopedii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu SUM i moim nauczycielem, Prof. Andrzejem Tokarowskim, od Bytomia, przez Czeladź po Sosnowiec. W Ochojcu zatrzymałem się już przez okres 17 lat. Obecnie Katedra i Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz studentami z USA, Tajwanu i Programu Socrates–Erasmus. Na praktyki i kursy przyjeżdżają do nas studenci i lekarze z całego świata, m.in. Brazylii, Indii i Jemenu. Pod moim kierunkiem 15 osób uzyskało stopień doktora, 2 tytuł magistra, a 19 specjalizację z ortopedii  i traumatologii. Od 2001 jestem współautorem pytań testowych i członkiem lub przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na specjalistów z ortopedii i traumatologii. Dorobek Katedry to 204 publikacje, wyróżniane lub nagradzane w Finlandii, Portugalii, Grecji, Wielkiej Brytanii  i wielokrotnie w Polsce oraz redakcja naukowa 5-tomowej, polskiej edycji dzieła „Campbell. Ortopedia Operacyjna”, które było marzeniem moich mistrzów odkąd pamiętam, 5 innych książek  i kilkanaście rozdziałów w podręcznikach. Zrealizowaliśmy 13 szkoleń ogólnopolskich i zagranicznych, w tym wprowadzające do specjalizacji z ortopedii i traumatologii pod egidą CMKP, byliśmy wykładowcami na kursach pod auspicjami European Pediatric Orthopaedic Society i European Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology oraz zorganizowaliśmy 26 Sympozjów, głównie o zasięgu międzynarodowym z udziałem autorytetów dosłownie z całego świata. Zespół uczestniczył w 89 Kongresach i Sympozjach Krajowych oraz 56 zagranicznych, w tym organizowanych przez studentów. Wynikiem wieloletniej współpracy z AGH w Krakowie, Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Śląskim i wieloma jednostkami SUM (m.in. Katedrą i Zakładem Biologii Molekularnej, Katedrą i Zakładem Genetyki Klinicznej, Katedrą i Zakładem Biofizyki Lekarskiej, Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej, Katedrą i Zakładem Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej) są wspólne badania, prace interdyscyplinarne i granty, w tym projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.  

Za najważniejsze wyróżnienia uważam pisemne podziękowania studentów i absolwentów polskich  i zagranicznych Uczelni, uzyskanie Certyfikatu „International Federation of Medical Students' Associations”, „Certyfikatu zaufania pacjentów” w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta 2013”, wybór na Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego,  Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej (opracowałem część medyczną programu studiów na tym kierunku), pełnienie przez 8 lat funkcji Konsultanta Wojewódzkiego i uhonorowanie Odznaczeniami „Zasłużony dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego”, „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” oraz Medalem „Ireneusza Wierzejewskiego”, przyznanym w uznaniu szczególnych zasług dla Ortopedii Polskiej z okazji jej 100-lecia.

Nowatorskie metody diagnostyczne i lecznicze, nierzadko zastosowane po raz pierwszy w kraju, często były szeroko komentowane w mediach oraz prezentowane na najważniejszych wydarzeniach naukowych na świecie. Zawsze w edukacji zawodowej lekarzy i pielęgniarek starałem się dawać przykład, że to pacjent jest najważniejszy, a naszą powinnością jest troska o chorego oraz stworzenie mu najlepszych warunków opieki i komfortu pobytu w Szpitalu. Mijający w październiku br. okres 35 lat mojej pracy to nie tylko czas wytężonej działalności, ale i wielki zaszczyt oraz honor. Posiadać Przełożonych w SUM i Szpitalu, których się szanuje, to przywilej i powód do dumy. Zawsze ceniłem sobie możliwość współpracy z osobami nieprzeciętnymi, dla których dalszy rozwój i dbanie o wysoki poziom usług w miejscu pracy są sprawami pierwszorzędnymi i najważniejszymi.

   

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz
Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu ruchu SUM

dr n. med. Andrzej WEJSFLOG dr n. med. Jerzy TOTUSZYŃSKI prof. dr hab. n. med. Damian KUSZ
dr n. med. Andrzej WEJSFLOG   dr n. med. Jerzy TOTUSZYŃSKI   prof. dr hab. n. med. Damian KUSZ

 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]