stypendia 2017/18

Od 1 października 2017 r. będzie obowiązywać NOWY Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2017 z dnia 31.07.2017 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniającego Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 24.01.2007 r. z późn. zm. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.

 

 

Terminy i miejsca składania wniosków o stypendia:

  •   Stypendium socjalne:

- studenci I roku studiów składają wnioski o przyznanie stypendium socjalnego najpóźniej do dnia 30 września 2017 r.

- studenci pozostałych lat studiów składają wnioski o przyznanie stypendium socjalnego najpóźniej do dnia 15 września 2017 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Zespołach ds. pomocy materialnej lub Stanowiskach ds. pomocy materialnej w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów.

  •   Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

- studenci I roku studiów składają wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych najpóźniej do dnia 30 września 2017 r.

- studenci pozostałych lat studiów składają wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych najpóźniej do dnia 15 września 2017 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Zespołach ds. pomocy materialnej lub Stanowiskach ds. pomocy materialnej w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów.

  •   Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim średnią ocen nie mniejszą niż 4,01 lub osiągniecia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

    Wnioski mogą składać:

            - studenci, którzy zaliczyli rok studiów  i są wpisani na kolejny rok akademicki;

            - studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;

- studenci przyjęci na pierwszy rok studiów roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

Wnioski należy składać najpóźniej do dnia 6 października 2017 rw Dziekanatach poszczególnych Wydziałów wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia, podpisami właściwych osób potwierdzającymi osiągnięcia oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach tj. oświadczeniem studenta o pobieraniu świadczeń pomocy materialnej tylko na jednym kierunku oraz tylko na jednej Uczelni.

[Przesłano przez: Alicja Gawron]

 


 

KOMUNIKAT W  SPRAWIE STYPENDIUM REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

                                                                             

Informujemy, że nowy Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2017 z dnia 31.07.2017 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniającego Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 24.01.2007 r. z późn. zm. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”, nie wprowadza zmian co do rodzaju osiągnieć, za które student może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zgodnie z propozycją Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zostały wprowadzone od roku akademickiego 2017/2018 zmiany co do wagi punktów za poszczególne rodzaje osiągnięć.

Propozycje zmian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów SUM, uwzględniają postulaty przekazane RUSS przez przedstawicieli poszczególnych lat i kierunków studiów.

Zgodnie z art. 186 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Zachęcamy studentów do zapoznania się z nowym Regulaminem i składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, w terminie do 6 października 2017 r. w Dziekanatach poszczególnych wydziałów.