Fundusze UE

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” w ramach poddziałania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nr umowy: POIS.01.03.01-00-0148/16-00

Wsparcie w konkursie otrzymały projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną, co pozwoli na bardziej efektywne energetycznie  i ekologiczne gospodarowanie zasobami oraz realne wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacją niskiej emisji.

Do końca 2019 roku w projekcie planuje się przeprowadzenie prac budowlanych w obiektach Zakładów Teorii Medycyny polegających na robotach dociepleniowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji c.o. Dodatkowo planuje się montaż systemu wentylacji mechanicznej oraz kolektorów słonecznych, a także przeprowadzenie audytów energetycznych.

Wartość projektu: 23 350 938,97 zł, w tym dofinansowanie z programu UE: 10 268 789,49 zł. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych uczelni.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]