Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

W dniu 12 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi – macierzystą Uczelnię Pana prof. dra hab. n. med. Radzisława Kordka Wiceprzewodniczącego KRAUM.

W spotkaniu oprócz Rektorów 10 krajowych Uczelni Medycznych i Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego udział wzięli m.in. Pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia oraz Pani Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

W toku dyskusji Rektorzy zwrócili uwagę na zasadnicze problemy, z którymi borykają się szpitale kliniczne tj. przechodzenie kadr medycznych do niepublicznych ośrodków konkurencyjnych, odmowa refundacji nadwykonań przez NFZ, kierowanie pacjentów do placówek klinicznych z podmiotów o niższej referencyjności, brak zróżnicowania wysokości stawek rozliczeniowych za świadczenia szpitali klinicznych i jednostek niższego rzędu oraz niedobór środków inwestycyjnych. Wszystko to ma negatywny wpływ na sytuację finansową szpitali klinicznych. Dlatego też uczestnicy uznali za niezbędne przygotowanie przez Resort zdrowia ustawy dedykowanej wyłącznie szpitalom klinicznym, która będzie regulowała ich funkcjonowanie. Pan K. Radziwiłł wyjaśnił, że opracowanie postulowanego aktu jest aktualnie przedmiotem analiz i zwrócił się do Rektorów o indeks spraw, który winna regulować ustawa. Jednocześnie wyjaśnił, że trwają prace nad utworzeniem Agencji Rozwoju Szpitalnictwa, która odpowiadałaby na potrzeby inwestycyjne podmiotów leczniczych.

Minister Zdrowia zadeklarował, że w 2017 roku nastąpi ponowna wycena szeregu procedur medycznych, z uwzględnieniem wykonywanych wyłącznie przez szpitale kliniczne.  Wyjaśnił, że z powodu braku dodatkowych środków finansowych nie mogą być zrealizowane postulaty Rektorów wyrażone w Uchwale Nr 12/2016 KRAUM w sprawie: podwyższenia z dniem 01.01.2017 r. wyceny świadczeń zdrowotnych realizowanych przez szpitale kliniczne, instytuty i podmioty lecznicze nadzorowane przez Ministra Zdrowia o współczynnik korygujący 1.1. – 1.2.

Wśród licznych rozwiązań, nad którymi pracuje aktualnie Resort zdrowia, jest wprowadzenie od 01.01.2018 r. kroczącego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, co pozwoli poprawić sytuację ekonomiczną podmiotów leczniczych. Ponadto wejście w życie procedowanej ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  zapewni szpitalom klinicznym kluczową pozycję w sieci, a tym samym najwyższe finansowanie.

W odniesieniu do Uchwały Nr 11/2016 KRAUM w sprawie: wyrażenia opinii o propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej zmian systemowych w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek, Minister Zdrowia podkreślił, że uczelnie medyczne są najistotniejszym źródłem kadr medycznych w Polsce. Wskazał, że niedobór kadry pielęgniarskiej jest znaczny nie tylko w kraju ale i zagranicą. Toteż polski system zdrowia stanął przed istotnym wyzwaniem, w jaki sposób zabezpieczyć ten rodzaj opieki, gdyż liczba absolwentów kierunku pielęgniarstwo wyjeżdżających z Polski stale wzrasta. W związku z tym Resort zaproponował, aby oprócz kształcenia uniwersyteckiego pielęgniarek wprowadzić dochodzenie do tego zawodu w systemie kształcenia średniego, co spotkało się z protestem także ze strony KRAUM. Koronnym argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest fakt, że jak wyjaśnił Pan Minister, połowa czynnych zawodowo pielęgniarek w Polsce stanowią osoby z wykształceniem nieuniwersyteckim. Dodał, że przeprowadzono ankietę w szkołach, z której wynika, że jest bardzo duże zainteresowanie uzyskaniem tytułu pielęgniarki w trybie szkolnictwa średniego. Minister Zdrowia podkreślił, że omawiana propozycja pozostaje na etapie analizy i nie podjęto jeszcze żadnych działań w celu jej wprowadzenia. Równocześnie zadeklarował, że w żadnym razie nie nastąpi likwidacja kształcenia pielęgniarek na poziomie uniwersyteckim.

W trakcie spotkania z przedstawicielami Resortu zdrowia Rektorzy ponownie podnieśli kwestię odmowy uznania w Hiszpanii i Chinach tegorocznym absolwentom kierunku lekarskiego, kwalifikacji do wykonywania zawodu w kraju macierzystym ze względu na brak zdanego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i zaświadczenia o odbyciu w Polsce stażu podyplomowego, co jest konsekwencją zmiany załącznika nr V pkt 5.1.1. Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 07.09.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Przedstawiony stan faktyczny, stawia polskie uczelnie medyczne w trudnej sytuacji wobec aktualnie kształcących się studentów na ww. kierunkach. Pomimo, że z Rektorami uczelni medycznych nie konsultowano wprowadzonych zmian, to jednak czują się oni odpowiedzialni za prowadzony proces nauczania i przyszłość zawodową absolwentów w ich macierzystych krajach. Minister zadeklarował, że będą prowadzone rozmowy bilateralne pomiędzy Polską a krajami, w których występują trudności z uznawaniem polskiego dyplomu ukończenia kierunku lekarskiego.

Istotnym punktem spotkania było umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, na realizację którego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przeznaczyć do 2020 r. ponad 509 000 000 zł. Prof. Leszek Pączek Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim podkreślił, że uczelnie medyczne kształcą najwyższą liczbę studentów zagranicznych spośród pozostałych szkół wyższych, stąd winny być kluczowym beneficjentem środków MNiSW. Za powyższym przemawia również fakt, że wśród polskich publikacji na świecie to właśnie medycynę, stomatologię i farmację cechuje najwyższa liczba publikacji w stosunku do pozostałych dziedzin nauki. Rektorzy zwrócili się do Ministra Zdrowia o wsparcie w kwestii pozyskania środków na umiędzynarodowienie, uzyskując pełną aprobatę.

Istotnym, odrębnym punktem posiedzenia KRAUM było powołanie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na lata 2017 – 2020 oraz podjęcie szeregu uchwał z tym związanych. Konferencja jednogłośnie wybrała na Przewodniczącego Komisji prof. dr. hab. n. med. Leszka Pączka, który funkcję tę będzie piastował trzecią kadencję. Dotychczasowe ponad ośmioletnie niezwykle profesjonalne kierowanie przez prof. L. Pączka uprzednio Komisją Akredytacyjną Akademickich Uczelni Medycznych, a aktualnie UKJKKL, miało istotny wpływ na umiędzynarodowienie procesu kształcenia na kierunku lekarskim.

W skład Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na lata 2017 – 2020 weszli:

 1. prof. dr hab. Leszek Pączek – Przewodniczący Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 2. prof. dr hab. Piotr Kurnatowski – Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 3. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 4. dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK – Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 5. prof. dr hab. Janusz Moryś – Gdański Uniwersytet Medyczny,
 6. dr hab. Jakub Kenig – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 7. prof. dr hab. Wojciech Załuska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 8. prof. dr hab. Ryszard Marciniak – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
 9. prof. dr hab. Elżbieta Gawrych – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 10. dr hab. Tomasz Francuz – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 11. prof. dr hab. Marek Kulus – Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 12. prof. dr hab. Andrzej Hendrich – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 13. Student, który zostanie wybrany przez Komisję Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP.

Pan prof. dr hab. Leszek Pączek Przewodniczący UKJKKL przedstawił zadania, które należy zrealizować w nowo rozpoczętej kadencji Komisji w zakresie kształcenia w języku angielskim na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim w uczelniach medycznych. Podkreślił wagę posiadania przez polskie uczelnie medyczne od ponad 20 lat akredytacji kierunków lekarskich.

W związku z koniecznością wdrożenia do dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Rektorzy wyrazili zamiar podjęcia współpracy i wzajemne świadczenie pomocy w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Zostanie to usankcjonowane podpisaniem stosownego porozumienia.

Ustalono, że kolejne posiedzenie KRAUM odbędzie się w dniach 30-31.03.2017 r. a gospodarzem będzie Gdański Uniwersytet Medyczny.

[Przesłane przez: Agnieszka Grzybowska-Musialik]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.