STRATEGMED III logo

 „Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce” (PersonALL) oraz „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” to dwa spośród dziewięciu projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Liderem obu projektów jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Projekt pn. „Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce” (PersonALL), którego kierownikiem jest  prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański (kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM) obejmuje badania nad molekularnym rozpoznawaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL), najczęstszego nowotworu złośliwego u dzieci, pod kątem personalizacji leczenia. Planowane ultranowoczesne badania molekularne będą miały na celu identyfikację nowych czynników prognostycznych.

Prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami w ALL w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. Celem projektu jest również zgromadzenie materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem komórek, kwasów nukleinowych). Zostanie opracowana nowoczesna metoda monitorowania skuteczności leczenia oparta na sekwencjonowaniu nowej generacji. Pozwoli to również na personalizację allogenicznego przeszczepiania komórek macierzystych i procedur okołoprzeszczepowych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.

Projekt ma również na celu stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego dla personelu medycznego i dla pacjentów. System ten będzie zawierał jednolitą bazę danych klinicznych, genetycznych i molekularnych dotyczących dzieci z ALL, jak również portal informacyjny dla pacjentów.  Całościowym efektem projektu PersonALL będzie stworzenie innowacyjnej diagnostyki ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, która pozwoli na dobranie bardziej celowanej terapii i w efekcie może doprowadzić do poprawy wyników leczenia.

PersonALL to jeden z najwyżej ocenionych projektów w konkursie – zajął drugie miejsce na liście rankingowej. Wartość dofinansowania wynosi 13 506 515 zł.

Kolejnym pozytywnie ocenionym wnioskiem złożonym przez SUM, który otrzyma dofinansowanie w kwocie 10 455 828 zł, jest „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” (GLIOMED). Kierownikiem projektu jest dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, prof. nadzw. SUM (kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu).

Glejaki, pomimo znacznego postępu w chirurgii,  radioterapii i chemioterapii, są w zasadzie nieuleczalne. Właściwe rozpoznanie typu glejaka, wczesne rozpoznanie progresji molekularnej, scharakteryzowanie krytycznych mutacji lub cech epigenetycznych daje nadzieję na poprawę wyników leczenia.

 W ramach projektu planowane jest opracowanie kompleksowego testu opartego na analizie materiału pobranego z guza (ukierunkowane sekwencjonowanie NGS 700 genów) oraz próbę opracowania “liquid biopsy” opartej o analizę wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza we krwi, co mogłoby stanowić małoinwazyjną opcję dla biopsji. Dodatkowymi celami są: kompleksowa charakterystyka genomu i transkryptomu guza oraz zastosowanie hodowli 3-D glejaka in vitro, m.in. w środowisku hipoksji, do oceny komórek macierzystych i podatności komórek na terapie w środowisku niszy nowotworowej. Realizacja zadań przyczyni się do lepszej znajomości biologii glejaków, pozwoli na identyfikację nowych biomarkerów molekularnych, celów terapeutycznych, a także będzie stanowiła praktyczny model do badania odpowiedzi na leczenie w hipoksji. Opracowanie testu diagnostycznego pozwoli na poprawę skuteczności leczenia  poprzez jego dopasowanie do molekularnego podtypu guza a liquid biopsy poprawiłaby dostępność do diagnostyki, komfort i bezpieczeństwo pacjentów i oznaczałaby zupełnie nowe możliwości monitorowania przebiegu choroby, do tej pory niedostępne.

Wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad projektami serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]