Erasmus+ logo

W związku z rekrutacją do Programu Erasmus+, wyjazd na praktykę w roku akademickim 2015/2016 wszystkie zakwalifikowane do wyjazdu osoby oraz będące na liście rezerwowej proszone są o dostarczenie potwierdzeń możliwości odbycia praktyki wystawionych przez organizacje przyjmujące do dnia 29 maja 2016 r.
Niedostarczenie powyższego dokumentu w wyznaczonym terminie oznacza skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do wyjazdów finansowanych w ramach Programu Erasmus+.

W dniu 1 czerwca na stronie internetowej uczelni, zakładka Erasmus +, zostanie opublikowania kolejna lista rankingowa do wyjazdów na praktykę w ramach Programu.


[Przesłano przez: Michał Henke]