NzN logo

Paweł Jonczyk, Magdalena Potempa i Michał Janerka – studenci działający w Kole Naukowym  przy Zakładzie Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM, którego opiekunem jest dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk,  – zostali laureatami konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Najlepsi z Najlepszych". 

Ministerstwo przyznało finansowanie w kwocie 148 tys. zł na zgłoszony projekt pod tytułem: "Ocena przyzwyczajeń żywieniowych dzieci i poziomu wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie województwa śląskiego i opolskiego".

„Najlepsi z najlepszych!” to kontynuacja programu „Generacja Przyszłości”. Studenci – indywidualnie lub w zespołach – którzy otrzymają dofinansowanie, mogą przeznaczyć je na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakupu materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów.

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoniła 42 najlepsze projekty, w tym 6 projektów z pięciu Uczelni Medycznych tj. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Konkurs finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój.

Gratulujemy  Naszym Studentom  i Wszystkim Nagrodzonym. 


[Przesłano przez: Justyna Skolik]

 Nasi nagrodzeni