Logo SUM

Wobec konieczności dostarczenia podatnikom informacji PIT – 11 i PIT – 40 w ustawowym terminie do końca lutego 2016 r., informujemy, że w dniach 18 luty 2016 r. - 19 luty 2016 r. oraz 22 luty 2016 r. - 23 luty 2016 r. w Dziale Płac przy ul. Poniatowskiego 15 w godzinach od  9.00 do 15.00 będą do odbioru informacje o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za  2015 r. PIT – 11 oraz PIT – 40 wraz z zaświadczeniami zawierającymi informację o skorygowanych kosztach uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych.

Roczne rozliczenie podatku podatnicy winni złożyć do właściwych (wg miejsca zamieszkania) Urzędów Skarbowych do dnia 02 maja roku następującego po roku podatkowym. (art. 45 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity).

Podatnicy, którzy uzyskali dochody wyłącznie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym   w Katowicach i przed 10 stycznia 2016 r. w Dziale Płac złożą oświadczenie na druku PIT- 12 mogą być rozliczeni przez Uczelnię. Wynikająca z rozliczenia różnica między potrąconym a należnym Urzędowi Skarbowemu podatkiem zostanie rozliczona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc marzec 2016 r.

Zaświadczenia o wynagrodzeniach osiągniętych w 2015 r. przez zatrudnionych w Uczelni emerytów i rencistów, którzy zgłosili w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych otrzymanie decyzji ZUS zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pocztą do dnia 29 lutego 2016 r.


[Przesłano przez: Jolanta Łysek]