studia I stopnia

Niezależnie od terminu egzaminów kończących semestr VI, praca licencjacka powinna być złożona w Dziekanacie najpóźniej do dnia 30.06.2016 r.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego i obrony pracy licencjackiej jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów.

Pracę licencjacką należy złożyć w Dziekanacie w trzech egzemplarzach (podpisanych przez promotora):

 • jeden egzemplarz musi być wydrukowany dwustronnie (każda kartka z obydwu stron zadrukowana) w miękkiej oprawie (termobindowanie),
 • dwa egzemplarze powinny być wydrukowane jednostronnie (każda kartka tylko na jednej stronie zadrukowana) – w miękkiej oprawie (termobindowanie),
 • wersję elektroniczną pracy w formacie DOC (Microsoft Word) lub PDF, (przykleić na ostatniej stronie pracy w kopercie z okienkiem opisaną imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy).

Wraz z pracą licencjacką należy złożyć następujące dokumenty:

 • uzupełniony indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta,
 • dziennik praktyk
 • 5 zdjęć o wymiarze 4,5 cm x 6,5 cm, (zdjęcia należy składać w białej małej tradycyjnej, kopercie. Koperta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz numerem albumu.
 • dowód wpłaty na kwotę 60 zł.,
 • wypełnioną kartę obiegową,
 • wypełnione załączniki do Regulaminu antyplagiatowego – załącznik nr 1 i 2 (luzem)
 • informacje dla potrzeb Suplementu do dyplomu – kserokopię dokumentów stwierdzających przynależność do kół naukowych oraz indywidualne osiągnięcia studenta w trakcie trwania studiów na Uczelni (oryginały do wglądu),

Wpłata może być dokonana gotówką w kasie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lub przelewem na indywidualne konto studenta,
które można sprawdzić na stronie https://estudent.sum.edu.pl/
z podaniem tytułu wpłaty:
„Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu - opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów”.

Przypominamy, iż temat pracy licencjackiej musi być
identyczny z tematem zatwierdzonym przez Dziekana
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu

 

studia II stopnia

Niezależnie od terminu egzaminów kończących semestr IV, praca magisterska powinna być złożona w Dziekanacie najpóźniej do dnia 30.06.2016 r.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego i obrony pracy magisterskiej jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów.

Pracę magisterską należy złożyć w Dziekanacie w trzech egzemplarzach (podpisanych przez promotora):

 • jeden egzemplarz musi być wydrukowany dwustronnie (każda kartka z obydwu stron zadrukowana) w miękkiej oprawie (termobindowanie),
 • dwa egzemplarze powinny być wydrukowane jednostronnie (każda kartka tylko na jednej stronie zadrukowana) – w miękkiej oprawie (termobindowanie),
 • wersję elektroniczną pracy w formacie DOC (Microsoft Word) lub PDF (przykleić na ostatniej stronie pracy w kopercie z okienkiem opisaną imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy).

Wraz z pracą magisterską należy złożyć następujące dokumenty:

 • 5 zdjęć o wymiarze 4,5 cm x 6,5 cm, (zdjęcia należy składać w białej małej tradycyjnej, kopercie. Koperta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz numerem albumu.
 • dowód wpłaty na kwotę 60 zł.,
 • wypełnioną kartę obiegową,
 • wypełnione załączniki do Regulaminu antyplagiatowego – załącznik nr 1 i 2 (luzem)
 • dziennik praktyk
 • informacje dla potrzeb Suplementu do dyplomu – kserokopię dokumentów stwierdzających przynależność do kół naukowych oraz indywidualne osiągnięcia studenta w trakcie trwania studiów na Uczelni (oryginały do wglądu).

Wpłata może być dokonana gotówką w kasie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lub przelewem na indywidualne konto studenta,
które można sprawdzić na stronie https://estudent.sum.edu.pl/
z podaniem tytułu wpłaty:
„Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu - opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów”.

Przypominamy, iż temat pracy licencjackiej musi być
identyczny z tematem zatwierdzonym przez Dziekana
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu