Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

KOORDYNATOR MEDYCZNY – Studia pierwszego stopnia – 3 lata (6 semestrów)

Koordynator medyczny to osoba odpowiedzialna w podmiocie leczniczym za bezpośrednią i całościową obsługę pacjenta, a do jego głównych zadań zawodowych należy komunikacja z pacjentem, w tym objaśnianie mu kolejnych etapów postępowania diagnostycznego i leczniczego, edukacja zdrowotna pacjenta (zarówno ogólna, jak i psychoedukacja), prowadzenie specyficznej dla danego przypadku dokumentacji medycznej, monitorowanie przebiegu diagnostyki i leczenia i zapewnienie ich ciągłości (również w innych jednostkach, w przypadku gdy podmiot, w którym pracuje koordynator medyczny nie może zapewnić kontynuacji procesu terapeutycznego).

Funkcja koordynatora medycznego w Polsce pojawiła się formalnie wraz z wprowadzeniem pakietu onkologicznego w roku 2015 i nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W rozumieniu ustawowym Koordynatora Medycznego wyznacza się dla pacjenta po ustaleniu procesu terapeutycznego przez konsylium wielospecjalistyczne. Zgodnie z oczekiwaniami NFZ do zadań koordynatora należy: obecność na posiedzeniach konsylium, koordynowanie planu leczenia pacjenta ustalonego przez konsylium, dbanie o kompletność dokumentacji związanej z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta, udzielanie pacjentowi informacji związanych z leczeniem, a także współpraca z personelem medycznym oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi w wyznaczonym zakresie.

Wobec tego program studiów na kierunku Koordynator Medyczny zawiera takie elementy, które sprostają oczekiwaniom rynku pracy i osobom zatrudniającym przyszłych koordynatorów. Wiedza i umiejętności posiadane przez koordynatora medycznego skupiają się wokół organizowania świadczeń medycznych i zarządzania podmiotem leczniczym oraz biegłego poruszania się w terminologii i procedurach wykorzystywanych w medycynie (szczególnie w specjalizacjach klinicznych). Ponadto absolwent studiów Koordynator Medyczny posiada kompetencje miękkie z zakresu komunikacji interpersonalnej, empatycznego reagowania, asertywności, rozwiązywania konfliktów, pracy indywidualnej i w grupie oraz pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

Program kierunku Koordynator Medyczny oparty został o standardy międzynarodowe kształcenia kadr koordynatorów m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie zawód ten funkcjonuje pod nazwą Care Coordinator lub Health Care Coordinator, gdzie, nacisk kładziony jest treści związane z: wiedzą kliniczną dot. diagnostyki i leczenia poszczególnych jednostek chorobowych, organizacją świadczeń zdrowotnych, zarządzaniem podmiotem leczniczym, psychologią i umiejętnościami informacyjno-informatycznymi. Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł zajmować stanowiska pracy związane z opieką koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w specjalistycznych podmiotach leczniczych zgodnych z obraną ścieżką kształcenia.

SPECJALNOŚĆ KOORDYNATOR W OPIECE ONKOLOGICZNEJ

Specjalność koordynator w opiece onkologicznej to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów zajmujących się opieką koordynowaną w specjalistycznych ośrodkach leczenia chorób nowotworowych, takich jak centra onkologii i szpitale onkologiczne. Specjalność jest odpowiedzią na nowe regulacje prawne związane z wprowadzeniem Krajowej Sieci Onkologicznej i funkcjonujące w Polsce od 2015 roku przepisy dotyczące pakietu onkologicznego. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli dotychczasowa opieka onkologiczna cechowała się niewydolnością, brakiem koordynacji opieki nad pacjentem i niezadowalającymi wynikami leczenia nowotworów, co wpłynęło wzrost zachorowań na nowotwory oraz wynikające z tego trendu skutki w postaci dużej śmiertelności i poważnych konsekwencji społecznych. Zatem konieczne przeorganizowanie systemu i wprowadzenie specjalistów zajmujących się opieką koordynowaną w onkologii, których zadaniem będzie przede wszystkim takie prowadzenie pacjentów, które pozwoli na szybką diagnostykę i terapię.

W programie specjalności znajdują się następujące przedmioty: dietoterapia w opiece onkologicznej, edukacja i rehabilitacja w opiece onkologicznej, epidemiologia i profilaktyka chorób nowotworowych, koordynowana opieka onkologiczna, planowanie i realizacja programów zdrowotnych w onkologii, praktyka w ramach specjalności: koordynator w opiece onkologicznej, propedeutyka onkologii, psychoonkologia.

SPECJALNOŚĆ KOORDYNATOR W OPIECE KARDIOLOGICZNEJ

Wraz z wprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia w 2019 projektem kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca zauważono potrzebę zaistnienia w przestrzeni ochrony zdrowia specjalisty, który koordynowałby opiekę medyczną pacjenta diagnozowanego lub leczonego w kierunku chorób sercowo-naczyniowych. Specjalność koordynator w opiece kardiologicznej spełnia wymagania kwalifikacyjne dla osób, które w przyszłości chciałyby zajmować się opieką koordynowaną w ośrodkach leczenia kardiologicznego. Ponadto program specjalności uwzględnia aktualne trendy związane z organizacją i wdrażaniem Krajowej Sieci Kardiologicznej.

W programie specjalności znajdują się następujące przedmioty: dietoterapia w opiece kardiologicznej, edukacja i rehabilitacja w opiece kardiologicznej, epidemiologia i profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych, koordynowana opieka kardiologiczna, planowanie i realizacja programów zdrowotnych w kardiologii, praktyka w ramach specjalności: koordynator w opiece kardiologicznej, propedeutyka kardiologii, psychokardiologia.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - Studia pierwszego stopnia – 3 lata (6 semestrów)

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest NOWYM kierunkiem, który powstał w odpowiedzi na duże zainteresowanie specjalnością o tej samej nazwie na kierunku zdrowie publiczne. 

Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracodawca, niezależnie od sektora gospodarki, ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z Kodeksu pracy wynika także konieczność zatrudnienia inspektora lub specjalisty ds. BHP. Przemiany gospodarcze w Polsce, które rozpoczęły się w 1999 roku i zmniejszyły udział przemysłu w gospodarce narodowej, obecna specyfika rynku pracy wykorzystująca pracę zdalną oraz nowe zagrożenia w miejscu pracy takie jak: SARS-Cov-19 czy też starzenie się siły roboczej, powoduje odejście od stereotypowego łączenia BHP z aspektami technicznymi, w stronę szeroko pojętego zdrowia pracownika.

Celem utworzenia studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest przygotowanie studentów do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza w sektorze usług, gdzie dominujące zagrożenia to czynniki psychofizyczne, biologiczne bądź ergonomiczne. Studia umożliwią absolwentom poznanie podstawowej wiedzy medycznej, prawnej, administracyjnej i psychologicznej oraz nabycie umiejętności sprawnego podejmowania działań poprawiających warunki pracy osób zatrudnionych.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, poza podstawowym modułem kształcenia dostarczającym wiedzy z zakresu zagrożeń środowiska pracy, prawa pracy i medycyny pracy realizowane są również takie zajęcia jak: fizjologia wysiłku fizycznego, ergonomia, promocja zdrowia w miejscu pracy, aktywne starzenie się siły roboczej czy psychospołeczne uwarunkowania zdrowia, co umiejscawia go w obszarze współczesnych wyzwań zdrowotnych. Realizacja wybranych zajęć w języku angielskim pozwoli na zwiększenie kompetencji językowych przyszłych specjalistów BHP. Warto podkreślić, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Nauk o Zdrowiu w Bytomiu a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, dla najlepszych absolwentów kierunku zaplanowano staże w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Dodatkowo w trakcie studiów będzie możliwość ukończenia 3 kursów, atrakcyjnych z punktu widzenia pracownika służby BHP, a mianowicie:

  • Kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • Szkolenia z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
  • Kursu zakończonego uzyskaniem certyfikatu specjalisty ds. Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Studia zostały zaplanowane na poziomie studiów licencjackich, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym – jako wyjście naprzeciw oczekiwaniom inspektorów BHP, którzy pracują już w zawodzie.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą posiadać pełne kwalifikacje i formalne podstawy do zatrudnienia w służbie BHP, w charakterze starszych inspektorów i specjalistów ds. BHP (Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468). Studia nadadzą pracodawcom uprawnienia do pełnienia roli inspektora BHP w swoim przedsiębiorstwie oraz dadzą możliwość prowadzenia własnej działalności świadczącej usługi związane z BHP.

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Semestr zimowySemestr letni
Dziekanat zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramów
Kierunek Dietetyka I stopnia

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok
stacjonarne III rok

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok
niestacjonarne III rok

 

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok
stacjonarne III rok

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok
niestacjonarne III rok

 

Kierunek Dietetyka II stopnia

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok

 

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok 

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok

 

Kierunek Zdrowie publiczne I stopnia

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok
stacjonarne III rok

niestacjonarne II rok

 

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok
stacjonarne III rok

niestacjonarne II rok

 

Kierunek Zdrowie publiczne II stopnia

stacjonarne I rok BiHP
stacjonarne II rok

stacjonarne I rok ZŚiPChŚ
stacjonarne II rok ZŚiPChŚ

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok

 

 

stacjonarne I rok BiHP
stacjonarne II rok

stacjonarne I rok ZŚiPChŚ
stacjonarne II rok ZŚiPChŚ

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok

 

 

Kierunek Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia

stacjonarne I rok P-S
stacjonarne II rok P-S
stacjonarne III rok P-S

 

stacjonarne I rok P-S
stacjonarne II rok P-S
stacjonarne III rok P-S

 

Kierunek Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym II stopnia

stacjonarne I rok P-S
stacjonarne II rok P-S

 

stacjonarne I rok P-S
stacjonarne II rok P-S

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż sobotnie dyżury pracowników Dziekanatu zostały wyznaczone na następujące terminy

03-03-2018 r.
10-03-2018 r.
17-03-2018 r.
24-03-2018 r.
07-04-2018 r.
21-04-2018 r.
12-05-2018 r.
26-05-2018 r.
09-06-2018 r.
16-06-2018 r.

Przypominamy, iż w soboty Dziekanat jest otwarty w godz. 9:00 – 13:00.

Podkategorie

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.