Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

2 października br. po raz 68. zabrzmiało uroczyste Gaudeamus, inaugurując rok akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W imieniu swoim i Senatu, JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki powitał zebranych gości.

 Na uroczystość przybyli m.in.: Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, Wiceminister Zdrowia Beata Małecka-Libera, śląscy parlamentarzyści: Poseł Jerzy Ziętek, Poseł Wojciech Szarama;  Radna Sejmiku Województwa Śląskiego i Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego – Halina Bieda, Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Wiceprezydent Katowic Marzena Szuba i Bytomia Aneta Latacz, przedstawiciele władz uczelni śląskich: JM Rektor  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – prof.  Tomasz Miczka, Prorektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof.  Janina Harasim, Prorektor  ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej – prof.  Stanisław Kochowski, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  –  dr Bogna Otto-Węgrzyn, Prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej – prof. Andrzej Bisztyga, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Fizjoterapii  Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach – dr Andrzej Myśliwiec, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej  –  dr hab. Rafał Bobiński; Doktor Honoris Causa prof. Mieczysław Chorąży, Profesorowie Honorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   prof. Andrzej Maślankiewicz i prof. Grzegorz Opala; Prezes Śląskiej Izby lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Mariola Bartusek, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach – prof.  Bogusław Maciejewski, Dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ  Ewa Momot oraz Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Dorota Suchy,  Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Ireneusz  Ryszkiel, Dyrektor ds. Rozwoju Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Aleksandra Wanat,  Dyrektor i Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach  Mieczysław Wołosz i  Magdalena Biela, Doradca Prezydenta Miasta Sosnowiec  prof.  Marek  Barański,  Dyrektor Biura Fundacji ISKIERKA  Aneta Klimek-Jędryka, Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach insp. Jacek Słobosz, Prezes Kardio-Med Silesia Adam Konka, Duszpasterz Akademicki o. Miłosz Kaczmarczyk, dyrektorzy szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrektorzy szpitali, w których posadowione są jednostki Uczelni  oraz innych  instytucji, z którymi Uczelnia współpracuje, dyrektorzy  Liceów Ogólnokształcących oraz studenci i pracownicy Uczelni.

Swoje przemówienie JM Rektor SUM poświęcił kluczowym czynnikom, które wpływają na funkcjonowanie Uczelni i jej otoczenia – pokoleniowym i technologicznym, wymuszającym  konieczność zmian w dotychczasowych sposobach komunikowania się oraz oddziałujących na styl życia, sposób kształcenia i pracy młodego pokolenia. Prof. Przemysław Jałowiecki podkreślił, że wykorzystując najnowsze zdobycze teleinformatyki, SUM we współpracy z innymi podmiotami dąży do usprawniania profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz monitorowania opieki w różnych dyscyplinach medycznych. Cyfryzacja pozwala również na zapoznawanie się z wynikami unikatowych badań i eliminuje bariery, co otwiera przed Uczelnią nowe możliwości.

JM Rektor zwrócił również uwagę, na konieczność wprowadzania w procesie edukacji nowych elementów, użytecznych w przyszłej karierze absolwenta. W Raporcie dla Szkolnictwa Wyższego z 2012 roku wymieniono kilka obszarów nowoczesnych technologii, które pracownicy naukowi z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z różnych stron świata uznali za najważniejsze w oddziaływaniu na szkolnictwo wyższe i proces kształcenia studentów. Wśród tych obszarów wymieniono mobilne aplikacje, które już dzisiaj w wielu ośrodkach zastępują tradycyjne nośniki informacji, stając się jednocześnie swoistą interaktywną i multimedialną bramą dostępu do świata naukowej oraz popularnonaukowej wiedzy. SUM także zamierza stworzyć możliwość  komunikowania się studentów z wykładowcami i dziekanatem za pośrednictwem prywatnych smartfonów,  system elektronicznego egzaminowania z wykorzystaniem tabletu oraz wprowadzić aplikację do samokształcenia dla studentów.

JM Rektor zapowiedział również m.in. utworzenie w Zabrzu drugiego już centrum symulacji oraz doposażenie w bazę symulacyjną Wydziału Nauk o Zdrowiu. Dodatkowo Uczelnia zamierza zakupić opracowaną w Izraelu aplikację Wirtualny Pacjent. Jest to aplikacja pomagająca w edukacji przyszłych lekarzy, dzięki której mogą oni przećwiczyć leczenie pacjenta od przeprowadzenia wywiadu, przez diagnostykę, dobór metody leczenia, aż po informację, jaki efekt terapeutyczny został uzyskany poprzez ich działania. Uczelnia podjęła także starania w celu uzyskania przez Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej certyfikatu centrum szkoleniowego AHA, co pozwoli studentom na odbywanie w ramach zajęć kursów Basic Life Support oraz Advance Life Support kończących się uzyskaniem certyfikatów.

JM Rektor przypomniał także, że rozwój technologiczny, nowe formy nauczania i komunikacji nie mogą przesłonić faktu, że absolwenci SUM  będą mieli do czynienia z drugą osobą – chorym człowiekiem. Dlatego niezbędne jest wyposażenie absolwentów w tzw. kompetencje miękkie – Uczelnia planuje kolejne edycje warsztatów „Jak rozmawiać, żeby dobrze leczyć” oraz obowiązkowe zajęcia z zakresu komunikacji dla studentów wszystkich kierunków studiów. „To, w jaki sposób personel medyczny się komunikuje, ma ogromny wpływ na to, jak będzie postrzegany przez pacjentów. Dlatego nie tylko pacjent powinien przygotować się do wizyty w gabinecie lekarskim. To samo powinien zrobić lekarz, ponieważ swoim zachowaniem pracuje także na wizerunek, reputację i markę, które w dużym stopniu wpływają na to, na ile pacjent mu zaufa – podkreślił.

Również Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, zwracając się do studentów przypomniał, że w ich przyszłej pracy na pierwszym miejscu zawsze powinien być pacjent  „Zmienia się forma przekazania doświadczenia i wiedzy, to prawda, będzie się jeszcze zmieniać, ale chciałbym podkreślić coś, co jest uniwersalne i ponadczasowe – pacjent. Pacjent jest świętością, jest religią, jest największym wyzwaniem” – powiedział.

Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpił moment immatrykulacji. Uroczyste ślubowanie
w imieniu wszystkich nowo przyjętych studentów złożyli ich przedstawiciele z poszczególnych Wydziałów. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Paweł Pęcak.

ODZNACZENIA

W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano: prof. Lecha Cierpkę, prof. Irenę Krupkę-Matuszczyk, prof. Halinę Woś. Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano: dr hab.  Józefę Dąbek, dr. hab.  Stanisława Hendryka, prof. Ryszarda Wiaderkiewicza. Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano: dr hab.  Katarzynę Pawłowską-Góral prof.  Aleksandra Ludwika Sieronia.

Medale Komisji Edukacji Narodowej, które na wniosek Rektora zostały przyznane za szczególne zasługi w zakresie działalności dydaktycznej nauczycielom akademickim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach wręczono: prof. Piotrowi Bażowskiemu, prof. Jerzemu Chudkowi, prof. Barbarze Dolińskiej, prof. Jackowi Kasperskiemu, prof. Andrzejowi Sobczakowi, prof. Krzysztofowi  Solarzowi, dr. hab.  Maciejowi Kajorowi, dr. hab. Ryszardowi Plincie, dr hab.  Krystynie Tyrpień-Golder, dr hab.  Annie Wnuk-Wojnar, dr hab.  Jolancie Zalejskiej-Fiolce, dr Beacie Całyniuk, dr. Tomaszowi Holeckiemu, dr. Andrzejowi Knapikowi , dr Joannie Kobzie.

Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego  przyznała złotą i srebrną odznakę honorową pracownikom Uczelni, którzy wyróżnili się w pracy zawodowej i społecznej na terenie województwa śląskiego.

Złotą Odznaką Honorową zostali wyróżnieni: prof.  Stanisław Boryczka, prof. Maciej Misiołek, prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, prof. Jan Zejda. Srebrną Odznaką Honorową otrzymał  dr Grzegorz Dziubanek.

Działając na podstawie § 12 Regulaminu przyznawania medali i odznaczeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uchwalonego Uchwałą Nr 177/2007 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 4 lipca 2007 r. oraz § 51 ust. 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, po uzyskaniu opinii Konwentu Godności Honorowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Jego Magnificencja Rektor nadał medale oraz odznaczenia Uczelni.                    

Za prowadzoną na rzecz rozwoju Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach działalność, która przyczynia się do promowania Uczelni, pomnożenia jej mienia i rozsławienia jej dobrego imienia, odznaczeni Medalem  zostali: Pani Jolanta Czernicka-Siwecka – Prezes Fundacji Iskierka, Pan Tadusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Pani Agata Pustułka – Dziennikarka Dziennika Zachodniego , Pani doktor Jolanta Wadowska-Król – lekarka, która jako jedna z pierwszych odkryła objawy ołowicy u osób mieszkających w sąsiedztwie Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" i poprowadziła skuteczną akcję, w rezultacie której w latach 1974 – 1981 uratowano przed zachorowaniem i śmiercią na ołowicę setki dzieci z Katowic-Szopienic.

Pracownikom  Uczelni  z co najmniej 20-letnim stażem zatrudnienia i wyróżniającym się wyjątkowymi zasługami, JM Rektor przyznał Medale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Uhonorowani zostali: prof. Janusz Bohosiewicz , prof. Zdzisława Kondera-Anasz , prof. Irena Krupka-Matuszczyk, prof. Alina Pyka-Pająk, prof. Halina Woś, prof. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Za kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni i pomnożenie jej dobrego mienia,  odznaki „Zasłużonego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” otrzymali:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego  SUM w Katowicach – dr Włodzimierz Dziubdziela,  Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie   Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca - Pani  Klaudia Rogowska oraz Prezes Zarządu Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. – Pani  Elżbieta Smolińska.

Za przyczynienie się do rozwoju Uczelni w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej  odznaki „Zasłużonego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” otrzymali: dr Krzysztof Cholewa, dr hab. Stanisław Hendryk, mgr  Beata Jarecka, dr hab. Paweł Olczyk,  dr hab. Renata Poloniak, dr Wanda Suchecka, dr Aneta Warmuz-Wancisiewicz, mgr Bożena Widyna.

CEREMONIA NADANIA TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO SUM

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia nadania tytułu  Profesora Honorowego SUM prof. dr. hab. n. med. Władysławowi Pierzchale. Z wnioskiem o nadanie tytułu Profesora Honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Panu Profesorowi wystąpili: prof. dr hab. n. med. Jan Baron, prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek, prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar.

 W imieniu wnioskodawców laudację wygłosił prof. Andrzej Witek. Następnie Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan Zejda odczytał treść dyplomu, a JM Rektor SUM dokonał aktu nadania tytułu Profesora Honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Panu Władysławowi Pierzchale.  Po ceremonii do zebranych zwrócił się prof. Władysław Pierzchała dziękując za uhonorowanie tytułem Profesora Honorowego. Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Solidarności Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr Grzegorz Zieliński.

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego zakończył wykład inauguracyjny prof. Bogusława Maciejewskiego pt. „Medycyna - sztuka czy rzemiosło? Mówić czy nie mówić prawdy chorym na raka?”.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.