Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Wydział Lekarski w Katowicach

Semestr zimowy Semestr letni
Dziekanat zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramów

Lekarski I rok

Lekarski I rok

Lekarski II rok

Lekarski II rok
Lekarski III rok Lekarski III rok
Lekarski IV rok Lekarski IV rok

Lekarski V rok

Lekarski V rok

Lekarski VI rok

Lekarski VI rok

 

 

Neurobiologia I rok

Neurobiologia I rok
Neurobiologia II rok Neurobiologia II rok
 

 

 

 

  ZASADY TRANSFERU

na wyższe lata studiów /dydaktyka w języku polskim/

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), przyjęcie na studia noże nastąpić w drodze przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
 2. Dokumentacja kandydatów ubiegających się o przeniesienie na Wydział Lekarski w Katowicach SUM przyjmowana jest w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia. W przypadku, gdy dokumentacja wpłynie po w/w terminie, podanie kandydata pozostanie bez rozpatrzenia, a dokumenty zostaną odesłane.
 3. Przeniesienie na Wydział Lekarski w Katowicach może odbyć się tylko i wyłącznie po zaliczeniu roku studiów oraz na ten sam kierunek i formę studiów, jakie zostały podjęte w uczelni macierzystej.
 4. Dokumentacja kandydata powinna zawierać:
 •       podanie do Dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie na Wydział Lekarski w Katowicach;
 •       zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta;
 •       kopia świadectwa maturalnego;
 •       przebieg studiów potwierdzający zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz odbycie praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów;
 •       w przypadku, gdy przebieg studiów nie zawiera informacji dotyczącej praktyk zawodowych konieczne jest dostarczenie zaświadczenie o odbyciu praktyk:
  • po I roku – 4 tygodnie praktyki z zakresu opieki nad chorym,
  • po II roku – 3 tygodnie praktyki z zakresu lecznictwa otwartego (lekarz rodzinny) i 1 tydzień praktyki z zakresu pomocy doraźnej,
  • po III roku – 4 tygodnie praktyki w placówkach lecznictwa zamkniętego na oddziale chorób wewnętrznych;
  • po IV roku - 2 tygodnie w zakresie intensywnej terapii, 2- tygodnie w zakresie pediatrii
 •       zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów;
 •       wypełniony i podpisany załącznik nr 1,2,3 lub 4
 •       zgoda Dziekana Wydziału macierzystego w przypadku przeniesienia z Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.
 1. Przyjmowane są wyłącznie oryginały dokumentów. Jeżeli dokumentacja została sporządzona w innym języku, niż język polski, konieczne jest załączenie tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

ZASADY NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1881) oraz Zarządzenie Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nr 13/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą prowadzonego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach".

1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Uczelnianej Komisji ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą, wniosek w języku polskim zawierający:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą;
b) pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego;
c) datę wydania dyplomu;
d) nazwę instytucji, która wydała dyplom;
e) nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom;
f) nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo lub dyplom.

2. Wzór wniosku o uzyskanie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

3. Do wniosku dołącza się:
a) dyplom ukończenia studiów,
b) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się oraz czasu trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz zaliczonych przedmiotów i ocen, karty przedmiotów określające efektami uczenia się, indeks lub inny dokument),
c) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację została przyjęta na studia,
d) oświadczenie osoby ubiegającej się o nostryfikację o miejscu i dacie urodzenia.

Dyplom i inne dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wysokość opłaty za postępowanie nostryfikacyjne, zasady i terminy jej wnoszenia, jak również warunki i tryb zwalniania z opłaty określa Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 07.03.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wysokości, zasad wnoszenia oraz warunków i trybu zwalniania z opłaty za przeprowadzanie procesu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Nr konta do wpłat za postępowanie nostryfikacyjne
ING Bank Śląski S.A. o/Katowice
PL 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103
Z podaniem tytułu wpłaty:
- opłata za nostryfikację dyplomu
- imię i nazwisko ………………………………………….

 

Centrum Dydaktyki 

Uczelniana Komisja ds. nostryfikacji dyplomów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu:
dr n. hum. Kateryna Metelska, tel.: 32 208 35 57
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podkategorie

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.