Logo SUM

Postanowieniem z dnia 28 lipca br., Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr hab. Antoniemu Stadnickiemu. Profesor jest pracownikiem Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM.

Od 1990 r. podstawą zainteresowań naukowych Profesora jest układ hemostazy i niektóre aspekty odpowiedzi immunologicznej we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Na podkreślenie zasługują wyniki dot. czynnika XIII krzepnięcia (czynnika stabilizującego fibrynę), które wskazują na jego znaczenie w powikłaniach krwotocznych u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Publikowane na ten temat prace są cytowane w piśmiennictwie światowym.

W latach 1993-1997 pod kierunkiem prof. R.W. Colmana (Sol Sherry Thrombosis Research Center, Temple University) prof. Antoni Stadnicki prowadził badania dotyczące roli układu kalikreina-kininy i układu krzepnięcia w nieswoistych zapaleniach jelit na modelach doświadczalnego zapalenia jelit u zwierząt i w ocenach klinicznych. Efektem tych prac są również publikacje w renomowanych czasopismach amerykańskich. Druga grupa zagadnień którymi zajmuje się Profesor  dotyczy tematów związanych z gastroenterologią kliniczną i endoskopią gastroenterologiczną. Jako pierwszy w Polsce oceniał skuteczność Biogastronu w leczeniu choroby wrzodowej, również jako pierwszy opisał przypadek włóknienia zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych.

(tekst na podst. CDDMiF, Autor biogramu:    Barbara Gruszka)


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]