Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Śląska Platforma Wiedzy i Innowacji – system rezerwacji usług badawczych w Województwie Śląskim” (tytuł roboczy)

w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem internetowym https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/14

 

 1. Cele Partnerstwa:

Głównym celem Partnerstwa jest wspólne przygotowanie i  realizacja Projektu, w tym Opracowanie systemu i aplikacji przyczyniającej się do zwiększenia dostępu przedsiębiorców do cyfrowych usług badawczych w obrębie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

2. Działania planowane w ramach projektu:

Współpraca przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową.

Zakłada się współpracę merytoryczną pomiędzy Partnerami w zakresie opracowania systemu i aplikacji rezerwacji usług badawczych w Województwie Śląskim:

2.1 Integrację systemów informatycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na potrzeby gromadzenia elektronicznej dokumentacji i jej wymiany w ramach Śląskiej Platformy Wiedzy i Innowacji. Pilotażowe wdrożenie systemu repozytorium dokumentacji oraz portali informacji o usługach badawczych dla przedsiębiorców.
2.2 Integrację systemów informatycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wspomagających zarządzanie, celem optymalizacji świadczenia usług badawczych do obszarów A2B z wykorzystaniem mechanizmów klasy Business Intelligence.
2.3 Wdrożenie rozwiązań w zakresie wymiany informacji dotyczących dostępności usług badawczych w czasie rzeczywistym, celem ich analizy oraz optymalizacji działań przy jednoczesnym udostępnianiu informacji służbom zaangażowanym w proces obsługi usług badawczych.
2.4 Wdrożenie w ramach Konsorcjum rozwiązań zintegrowanego systemu obiegu dokumentów oraz zintegrowanego systemu świadczenia usług badawczych, celem zwiększenia efektywności w obszarze A2B.
2.5 Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług badawczych poprzez wdrożenie w ramach Konsorcjum rozwiązań wideokonferencyjnych oraz  systemów klasy Digital Signage.
2.6 Budowę system i aplikacji umożliwiającej Inwentaryzację zasobów i ofert usług badawczych oraz standaryzację opisu usług badawczych dla przedsiębiorców w Województwie Śląskim.
2.7 Przeprowadzenie społecznej analizy popytu na usługi badawcze w Województwie Śląskim.
2.8 Informacja i upowszechnianie wiedzy wśród przedsiębiorców o Śląskiej Platformie Wiedzy i Innowacji.

Na etapie przygotowania Projektu zadaniem partnera będzie współpraca przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie Projektu. W trakcie ewentualnej realizacji projektu zadaniem partnera będzie wykonywanie działań wymienionych w pkt. 2.8.
Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

3. Forma prawna partnera:

Przedsiębiorca w rozumieniu Ustawa (tekst jednolity, Dz. U.  z 2015r poz. 584 z późn. zm.) o swobodzie działalności gospodarczej.

4. Wymagania:

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera spełniający następujące wymagania:

4.1 Posiada własne zasoby dziennikarskie, redakcyjne i marketingowe do obsługi ponad 30 portali internetowych na terenie województwa śląskiego.
4.2 Posiada doświadczenie w prowadzeniu gazety regionalnej w Polsce w województwie śląskim.
4.3 Posiada doświadczenie w prowadzeniu stałej zakładki informacyjno-promocyjnej w ponad 30 portalach internetowych na terenie województwa śląskiego.
4.4 Uczestniczy w przygotowaniu informacji o lokalnym biznesie, ważnych wydarzeniach gospodarczych, porad dotyczącymi oszczędzania i inwestowania oraz prawa i podatków dla sieć regionalnych portali gospodarczych.
4.5 Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do realizacji działań związanych z zakresem tematycznym partnerstwa w tym:
4.5.1. zespołem dziennikarskim, minimum 5 osób,
4.5.2. zespołem redakcyjnym – minimum 2 osoby,
4.5.3. kierownikiem projektu o następujących kwalifikacjach:
4.5.3.1. wyższe studia w zakresie dziennikarstwa,
4.5.3.2. 5-letni staż na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach działających w obszarze objętym zakresem tematycznym partnerstwa.

5. Niezbędne elementy oferty składanej przez potencjalnych Partnerów:

Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim na załączonym formularzu i zawierać:
5.1 Opis koncepcji udziału w Projekcie w szczególności propozycję działań określonych w punkcie 2.8 niniejszego ogłoszenia.
5.2 Opis zasobów dziennikarskich, redakcyjnych i marketingowych wraz ze wskazaniem kosztów działalności promocyjnej i informacyjnej.
5.3 Wykaz realizowanych zamówień/prac/projektów wraz z krótkim opisem ich przedmiotu i produktów.
5.4 Wykaz osób określonych w punkcie 4.5. wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w projekcie.
5.5 Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu określonego w punkcie 4.2-4.4 niniejszego ogłoszenia.
5.6 Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu,
5.7 Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

6. Termin składania zgłoszeń:

21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, tj. do dnia 24.09.2015r. do godz. 13.00. Decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

7. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

Ofertę w wersji papierowej na załączonym formularzu należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich w siedzibie Uczelni:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  Nabór Partnera do projektu „Śląska Platforma Wiedzy i Innowacji – system rezerwacji usług badawczych w Województwie Śląskim (tytuł roboczy)”

8. Kryteria naboru:

8.1 Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. (max. 20 pkt.)
8.2 Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celów partnerstwa. (max. 20 pkt.)
8.3 Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze. (max. 20 pkt.)

Punktowane kryteria wyboru ofert stanowią załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.
Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

9. Uwagi.

9.1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
9.1.1.      Dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnerów Projektu.
9.1.2.      Negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranym Partnerem projektu.
9.1.3.      Unieważnienia naboru Partnera bez podawania przyczyny.
9.1.4.      Podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione.
9.1.5.      W przypadku unieważnienia naboru nie ponoszenia odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponoszenia odpowiedzialności za  koszty przygotowania zgłoszenia.
9.2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
9.3. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt 5. Ogłoszenia.
9.4. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
9.5. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
9.6. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę  upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
9.7. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa
o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
9.8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa
z wybranym w wyniku naboru partnerem, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
9.9. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji, tel.: 32 208-36-92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[przesłano przez: Bogumiła Wocław ]

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru ofert
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.