Logo SUM

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),

ogłasza otwarty nabór partnera

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia w konkursie POWER w ramach działania 5.3.1 Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

Cele Partnerstwa

Głównym celem Partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu, w tym stworzenie Programu Rozwojowego. Partnerstwo wpisuje się w ogólną strategię rozwoju szkolnictwa wyższego, a także odpowiada na zapotrzebowanie rynku zarówno regionalnego, krajowego, jak również europejskiego w zakresie łączenia nauki z branżami przemysłowymi, biznesem oraz szeroko rozumianym sektorem usług – w ramach niniejszego partnerstwa w szczególności w zakresie prowadzenia zabiegów resuscytacyjnych.

[Przesłano przez: Bogumiła Wocław]