Logo Biostrateg

9 czerwca 2015r Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił otwarcie drugiego konkursu na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”– BIOSTRATEG. Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych:

  1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności.
  2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej.
  3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.
  4. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
  5. Leśnictwo i przemysł drzewny.

Budżet II konkursu to 200 mln zł. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów. O dofinansowanie mogą się ubiegać  konsorcja  złożone z co najmniej trzech podmiotów. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy. Nabór wniosków będzie trwał od 9 czerwca do 24 lipca. Konkurs jest jednoetapowy.

Więcej informacji na stronie NCBR: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/biostrateg-ii-konkurs/aktualnosci/art,3392,ii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html


[Przesłano przez: Bogumiła Wocław]