Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
otwarty nabór partnera

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza otwarty nabór partnera  do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn „Opracowanie i wdrożenie pilotażowego programu integracji danych medycznych i systemów szpitalnych” (tytuł roboczy)

 

 1. Cel Partnerstwa:
  Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu:

  Opracowanie metodologii i praktyczna implementacja kompleksowych rozwiązań integrujących szpitalne systemy informatyczne zgodnie z wymogami platformy P1 wraz z wdrożeniem usług wspomagających procesy zarządcze, kontrolne i edukacyjne w obrębie SUM, Szpitali Klinicznych SUM oraz Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher


 2. Zakres tematyczny Partnerstwa:

  Zakłada się współpracę merytoryczną pomiędzy Partnerami w zakresie opracowania metodologii i dokumentacji obejmującej:

  1. Integrację medycznych systemów informatycznych Szpitali Klinicznych, Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher na potrzeby gromadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej  i jej wymiany w ramach platformy P1. Pilotażowe wdrożenie systemu repozytorium dokumentacji oraz portali informacji medycznej dla pacjenta i lekarza.
  2. Integrację systemów informatycznych Szpitali Klinicznych oraz Uniwersytetu wspomagających zarządzanie, celem optymalizacji działań w odniesieniu do obszarów A2B oraz A2C z wykorzystaniem mechanizmów klasy Business Intelligence.
  3. Wdrożenie rozwiązań w zakresie wymiany informacji dotyczących dostępności usług medycznych w czasie rzeczywistym, celem ich analizy oraz optymalizacji działań przy jednoczesnym udostępnianiu informacji służbom zaangażowanym w proces obsługi medycznej, ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego.
  4. Wdrożenie w ramach Konsorcjum rozwiązań zintegrowanego systemu obiegu dokumentów oraz zintegrowanego systemu zamówień publicznych, celem zwiększenia efektywności w obszarze A2B.
  5. Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług medycznych i edukacyjnych poprzez wdrożenie w ramach Konsorcjum rozwiązań wideokonferencyjnych i telemedycznych  oraz  systemów klasy Digital Signage.

  Na etapie przygotowania Projektu zadaniem partnera będzie przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym studium wykonalności Projektu w ramach ogłoszonego przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa konkursu. Dokumentacja powinna być przygotowana w terminie 21 dni od dnia wyłonienia partnerów, nie później niż do 28 kwietnia 2015 r.

  Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem internetowym: http://www.wwpe.gov.pl/programy/popc-2/popc/nabor-wnioskow-popc-2-1-2/

 3. Forma prawna partnera:
  Przedsiębiorca w rozumieniu Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. 4.   Wymagania:

  O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera spełniający następujące wymagania:

  4.1. Posiada  własną infrastrukturę informatyczną, łącznie z Data Center TIR III. Ocenie podlegać będzie koszt kolokacji standardowej szafy instalacyjnej w Data Center, w okresie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.
  4.2 Posiada doświadczenie  w zakresie realizacji i zarządzania projektami Unii Europejskiej powyżej 50mln zł.
  4.3. Posiada aktualną wiedzę zarówno techniczną, jak i z zakresu obowiązujących przepisów prawa z obszaru informatyzacji działalności podmiotów leczniczych.
  4.4. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do realizacji działań związanych z zakresem tematycznym partnerstwa w tym:
  4.4.1 zespołem informatyków, minimum 5 osób,
  4.4.2 zespołem projektowo-wdrożeniowym – minimum 5 osób,
  4.4.3 kierownikiem projektu o następujących kwalifikacjach:
  4.4.3.1 wyższe studia w zakresie informatyki lub elektroniki,
  4.4.3.2 5-letni staż na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach działających w obszarze objętym zakresem tematycznym partnerstwa,
  4.4.3.3 udokumentowane doświadczenie w zakresie zarządzania projektami Unii Europejskiej.


 5. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wspierających technologie informatyczne.
  2. Opis koncepcji udziału w Projekcie w szczególności propozycję działań określonych w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia
  3. Wykaz i opis posiadanej infrastruktury informatycznej wraz ze wskazaniem kosztów kolokacji zasobów w strukturach Data Center.
  4. Wykaz realizowanych zamówień/prac/projektów wraz z krótkim opisem ich przedmiotu i produktów.
  5. Wykaz osób określonych w punkcie 4.4 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w projekcie.
  6. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu określonego w punkcie 4.3 niniejszego ogłoszenia.
  7. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym studium wykonalności Projektu w ramach ogłoszonego przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Konkursie w terminie 21 dni od dnia wyłonienia partnera nie później niż do 28 kwietnia 2015 r.
  8. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

 6. Liczba Partnerów
  W realizację projektu zaangażowany będzie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pełniący rolę lidera projektu wraz ze Szpitalami Klinicznymi, dla których Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest podmiotem tworzącym;  Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher oraz nie więcej niż 1 partner będący jednostką zewnętrzną spoza sektora finansów publicznych
 7. Termin składania zgłoszeń

  21 dni od dnia ukazania się ogłoszeni na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 8. Sposób i miejsce składania zgłoszeń

  Zgłoszenia kandydatów na partnera przygotowane w wersji papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym, należy złożyć osobiście lub przesyłką rejestrowaną w kancelarii głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod adresem:

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Ul. Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice
 9. Kryteria wyboru

  1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. (max. 10 pkt.)
  2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celów partnerstwa.
   (max. 
   30 pkt.)
  3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze. (max. 20 pkt.)

  Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).


  Kryteria wyboru ofert stanowią załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia

   

 10. UWAGI

  10.1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
  a) podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,
  b) unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

  10.2. W przypadku unieważnienia naboru Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany  zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności  nie ponosi odpowiedzialności za  koszty przygotowania zgłoszenia.
  10.3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dokona wyboru w terminie 3 dni od daty upływu terminu składania zgłoszeń zgodnie z pkt 8
  10.4. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
  10.5. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt 5. ogłoszenia.
  10.6. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
  10.7. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
  10.8. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę  upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
  10.9. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
  10.10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
  10.11. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
  10.12. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.[Przesłano przez: Barbara Jarzębska]

Załączniki:

 Kryteria wyboru - załącznik nr 1

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.