12 listopada 2014 r. o godz. 9.00 w auli im. prof. dr. hab. n. med. Witolda Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie odbyło się pożegnanie akademickie prof. dr hab. n. med. Anny Dyaczyńskiej-Herman.

Uroczystość poprowadziła Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, która przedstawiła sylwetkę Pani Profesor. Następnie głos zabrał JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki: „Jako lekarz, który 35 lat temu rozpoczynał pracę zawodową pod skrzydłami Pani Profesor nie jestem w stanie wyobrazić sobie, czym byłaby śląska i polska anestezjologia i intensywna terapia bez Anny Dyaczyńskiej-Herman, która od początku istnienia Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach-Ligocie do roku 2003 kierowała stworzoną przez siebie jednostką. Przez wiele lat, jako konsultant wojewódzki i regionalny sprawowała opiekę i czuwała nad działalnością kilkudziesięciu oddziałów na terenie województwa śląskiego. W gronie anestezjologów z uznaniem mówiliśmy o niej: „Matka”, „Mateczka” – bo taka była i tak nas traktowała. Jej wiedza, doświadczenie i talent organizacyjny przyczyniały się przez lata do podnoszenia poziomu anestezji i intensywnej terapii oraz ratowania chorych w stanach zagrożenia życia.” – wspominał prof. Jałowiecki.

Następnie głos zabrali goście, dzieląc się swoimi wspomnieniami i żegnając śp. prof. Annę Dyaczyńską-Herman:  Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan Zejda, Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik, Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza, Prezes Polskiej Rady Resuscytacji prof. dr hab. n. med. Janusz Andres, Przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek, Przewodniczący Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc, Kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. n. med. Leon Drobnik, Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Ireneusz Ryszkiel, Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, dr n. med. Alicja Macheta z Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prof. dr hab. n. med.  Elżbieta Sokół-Kobielska z Wojskowego Instytutu Medycznego  z Warszawy, prof. dr hab. n. med.  Janina Suchorzewska emerytowana profesor GUMed, wieloletni kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Gdańsku, prof. dr hab. n. med. Jolanta Dobosz, emerytowany pracownik SUM oraz prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień - Kierownik Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

Profesor Anna Dyaczyńska-Herman od początku swojej kariery naukowej i dydaktycznej była związana ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Jej życiorys to przykład oddania pracy i ludziom.

Od ukończenia w 1959 roku studiów medycznych na Wydziale Lekarskim w Zabrzu przeszła w naszej Uczelni wszystkie szczeble kariery, od wolontariusza do profesora zwyczajnego. W centrum jej zainteresowań zawsze były chirurgia oraz anestezjologia, w obu dziedzinach uzyskała specjalizację II stopnia.

Systematycznie pokonywała kolejne szczeble kariery, w 1968 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a po kilku latach doktora habilitowanego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Zaledwie po 10 latach od ukończenia studiów została kierownikiem Oddziału Anestezjologii w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej w Katowicach, sprawując nadzór na działalnością anestezjologów w całej ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej.

Od roku 1974 do zakończenia swej pracy zawodowej Pani Profesor była kierownikiem najpierw Międzyinstytutowego Zakładu Anestezjologii i Reanimacji, przekształconego w 1981 roku w Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii posadowioną w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie. Katedra pod kierownictwem Profesor Anny Dyaczyńskiej-Herman prowadziła i koordynowała działalność naukową, dydaktyczną oraz diagnostyczno-leczniczą w zakresie anestezjologii, intensywnej terapii, reanimacji oraz pomocy doraźnej w stanach zagrożenia życia na terenie wielu klinik i oddziałów klinicznych Uczelni.

Dorobek naukowy Pani Profesor jest bogaty i obejmuje ponad 200 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz 60 streszczeń i doniesień na zjazdach krajowych i zagranicznych. Pani Profesor była autorką cenionych w kraju podręczników oraz skryptów.

Przez wszystkie te lata Profesor Anna Dyaczyńska-Herman pełniła jednocześnie wiele istotnych funkcji zarówno w Uczelni, jak i poza nią. Była miedzy innymi Prodziekanem Wydziału Pielęgniarskiego (w latach 1978-1980) oraz członkiem Senatu (od 1990 do 2003 roku) Śląskiej Akademii Medycznej. Przez wiele lat sprawowała funkcję konsultanta wojewódzkiego oraz regionalnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. W latach 1996-2000 pełniła z wybory funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną była honorowana wieloma odznaczeniami i nagrodami.

Panią Profesor wyróżniał humanizm, otwarcie na potrzeby innych, oddanie młodzieży studenckiej oraz życzliwość i skromność.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]