Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
obraz dekoracyjny do wiadomości

Ponad 210 tys. zł przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki na wsparcie sześciu studenckich kół naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Środki pozwolą zrealizować sześć wyjątkowych projektów, którymi pomysłodawcami są nasi studenci.


Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" ustanowiono we wrześniu 2020 r. Jego celem jest m.in. wsparcie studentów w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności kół naukowych, a także usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej. Przedsięwzięcie umożliwia również zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Z dumą możemy poinformować, że w ramach drugiej edycji konkursu Ministerstwo Edukacji i Nauki doceniało aż sześć kół naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.


Poznajcie nagrodzone projekty i ich autorów:

Mirela Hendel i Krzysztof Irlik

Koło Naukowe przy Katedrze Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Nefrologii WNMZ

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Katarzyna Nabrdalik

Projekt: „Uczenie maszynowe do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z neuropatią cukrzycową"

Mirela Hendel i Krzysztof Irlik są studentami IV roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu. Celem przygotowanego przez nich projektu jest opracowanie prostego algorytmu przy użyciu uczenia maszynowego, który – w oparciu o dane kliniczne i zapis spoczynkowego EKG pacjenta – umożliwi zidentyfikowanie pacjentów najbardziej zagrożonych ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych spośród chorych na cukrzycę, u których współwystępuje neuropatia cukrzycowa obwodowa lub anatomiczna, sercowo-naczyniowa. Do badania zaproszonych zostanie w sumie 1000 osób chorujących na cukrzycę (zarówno typu 1, jak i 2), będących pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii oraz Przyklinicznej Poradni Diabetologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM w Katowicach. Zdarzenia sercowo-naczyniowe są wiodącą przyczyną zgonów osób chorych na cukrzycę, z kolei brak prostych metod identyfikacji pacjentów stanowi ogromne wyzwanie diagnostyczne. Opracowanie algorytmu na podstawie uczenia maszynowego daje więc szansę na zwiększenie identyfikacji osób z grupy ryzyka i podjęcie skutecznych działań prewencyjnych w codziennej praktyce.

W skład zespołu badawczego wchodzą jeszcze inni studenci kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu: Mikołaj Herba (student IV roku), Julia Piaśnik (studentka III roku), Sylwia Boczek (studentka IV roku), Kamil Kegler (student IV roku), Justyna Kulpa (studentka V roku).


Oliwia Warmusz

Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Patologii Komórki WNMZ

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Romuald Wojnicz

Projekt: „Przydatność niskotemperaturowego ultraskrawania w oznaczaniu rzadkich antygenów tkankowych"

Oliwia Warmusz jest studentką IV roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu i członkiem Koła Naukowego przy III Katedrze i Klinice Kardiologii, którego opiekunem jest dr hab. n. med. prof. SUM Bożena Szyguła-Jurkiewicz. Oliwia Warmusz pełni również funkcję Przewodniczącej Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Patologii Komórki w Zabrzu. Celem jej projektu jest praktyczne zastosowanie metody Tokuyasu do wykrywania rzadkich białek antygenowych w wycinkach serca u chorych z zapaleniem mięśnia sercowego i kardiomiopatią rozstrzeniową. W przyszłości może to pozwolić na spersonalizowaną diagnostykę w wyżej wymienionych schorzeniach. Badaniami objęte zostaną wycinki mięśnia sercowego pochodzące od 5 pacjentów ze skurczową niewydolnością serca.


Anna Trybus, Paweł Pruś i Kamil Nikel

Koło Naukowe przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki WNMK

Opiekunowie: dr n. biol. Karolina Bajdak-Rusinek i mgr Agnieszka Fus-Kujawa

Projekt: „Ocena alternatywnego splicingu CD44 w indukowanych pluripotentnych komórkach macierzystych iPS"

Opis grantu "Ocena alternatywnego splicingu CD44 w indukowanych pluripotentnych komórkach macierzystych iPS."

Anna Trybus, Paweł Pruś i Kamil Nikel są studentami III i V roku studiów stacjonarnych kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Celem obecnie realizowanego grantu jest dokładne zbadanie procesów zachodzących podczas uzyskiwania indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych. W tym celu oceniony zostanie poziom wytwarzania różnych wariantów białka CD44, który jest markerem pozwalającym odróżnić komórki częściowo i całkowicie przeprogramowane. Do tej pory niezbadane zostało, która z odmian CD44 jest kluczowa na poszczególnych etapach uzyskiwania iPS. Studenci i ich opiekunowie mają nadzieję, że ich badania pozwolą na lepsze zrozumienie i zwiększenie wydajności tego procesu, co przyczyni się do rozwoju medycyny regeneracyjnej i terapii komórkowej. Dzięki temu uda się pomóc np. pacjentom z wrodzoną łamliwością kości i zrozumieć istotę tego schorzenia. Stworzenie możliwości leczenia lub wyleczenia chorób dotychczas nieuleczalnych stanowić będzie kamień milowy terapii genowej.


Natalia Rachfalska

Koło Naukowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNMK

Opiekun: prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych

Projekt: „Neurogenne ostre uszkodzenie mięśnia sercowego u pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym "

Natalia Rachfalska jest tegoroczną absolwentką kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Głównym celem projektu jest poznanie nie tylko przyczyn, ale też charakterystyki uszkodzenia serca u pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym – kiedy ono występuje, jaki ma zakres oraz jaki profil pacjentów najbardziej do niego predysponuje. W badaniu udział weźmie co najmniej 30 pacjentów. Warunkiem ich włączenia jest rozpoznanie krwotoku podpajęczynówkowego, hospitalizacja w Oddziale Intensywnej Terapii oraz konieczność zastosowania wentylacji mechanicznej przez min. 48 h od przyjęcia pacjenta na Oddział Intensywnej Terapii.

Krwotok podpajęczynówkowy jest ciężkim, obarczonym wysoką śmiertelnością, stanem nagłym wymagającym często długiego leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii. Uszkodzenie mięśnia sercowego u chorych z ostrym krwotokiem podpajęczynówkowym jest nierzadko spotykanym powikłaniem, które w negatywny sposób wpływa na późniejsze rokowanie
i przeżycie pacjentów. Wciąż jednak niewiele wiadomo na temat źródeł tego zjawiska.

Członkowie zespołu badawczego: Natalia Rachfalska, Mateusz Zachura, Dominika Krupnik, Mateusz Gołdyn, Bartosz Blada, Magdalena Kwiatkowska


Łukasz Antkowiak

Koło Naukowe Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej Katedry Neurochirurgii WNMK

Opiekun projektu: prof. dr hab. n. med. Marek Mandera

Projekt: „Wpływ wyciszania genów SOX2, OCT4 i NANOG na potencjał onkogenny oraz chemooporność komórek glejaka"

Łukasz Antkowiak jest tegorocznym absolwentem kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu. Od wczesnych lat pasjonowała go neuroanatomia, co przerodziło się w zainteresowanie neurochirurgią. Projekt pt. „Wpływ wyciszania genów SOX2, OCT4 i NANOG na potencjał onkogenny oraz chemooporność komórek glejaka" stanowi pochodną zainteresowania neuroonkologią, a szczególnie biologią glejaków wielopostaciowych. Nowotwory te charakteryzują się szybkim przebiegiem, nieuchronnie prowadząc do śmierci pacjenta w okresie około 14-16 miesięcy od rozpoznania. Glejak posiada populację komórek, które prowadzą do ciągłego wzrostu guza i oporności na chemioterapię i radioterapię. Ponadto komórki te odpowiedzialne są za wznowę po leczeniu operacyjnym. Za ciągłe namnażanie się tych komórek odpowiedzialne są białka SOX2, OCT4 i NANOG. Celem badania jest więc zablokowanie tych białek, co może doprowadzić m.in. do zmniejszenia agresywności guza, lepszej odpowiedzi na leczenie, redukcji wznowy i przede wszystkim – wydłużenia życia chorego oraz wyleczenia do tej pory nieuleczalnego schorzenia.


Magdalena Nowak i Michał Hutny

Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii Dziecięcej WNMK

Opiekun: dr n. med. prof. SUM Justyna Paprocka

Projekt: „Dynamika zmian IL-6 i IL-1β w napadzie padaczkowym – badanie populacji pediatrycznej"

Magdalena Nowak i Michał Hutny są studentami V roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Celem ich projektu „Dynamika zmian IL-6 i IL-1β w napadzie padaczkowym – badanie populacji pediatrycznej" jest ocena dynamiki zmian stężenia cytokin prozapalnych: IL-6 oraz IL-1β w surowicy krwi w odpowiedzi na wystąpienie napadu padaczkowego. Podstawą do analizy będzie wykonanie pomiarów stężeń tych cytokin w próbkach krwi pobranych od pacjentów w ustalonych czterech punktach czasowych. Pacjenci ze zdiagnozowaną padaczką lekooporną zostaną włączeni do badania podczas hospitalizacji w oddziale Neurologii Wieku Rozwojowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Podstawą do powstania projektu badawczego stał się istotny problem, jaki stanowi niewystarczająco dokładnie poznana etiopatogeneza padaczki lekoopornej, tzn. padaczki, w której pomimo użycia dwóch odpowiednio dobranych i podanych w odpowiednich dawkach leków przeciwpadaczkowych nie uzyskuje się kontroli nad napadami. Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego. Szacuje się, że jest rozpoznawana średnio nawet u 0.67% dzieci w wieku do 10 lat, przez co stanowi jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji w oddziałach neurologii dziecięcej.

W skład zespołu badawczego wchodzą jeszcze inni studenci kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach: Jagoda Hofman (V rok), Weronika Roesler (IV rok), Mikołaj Kuźniak (IV rok) oraz Kamil Czarnacki (IV rok).

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.