Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
plakat

Jednym z kluczowych wydarzeń minionego roku akademickiego było przyznanie Katowicom, tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. To prestiżowe wyróżnienie nadawane przez stowarzyszenie EuroScience po raz pierwszy trafia do polskiego miasta akademickiego. Uwieńczone sukcesem starania są efektem wspólnego wysiłku miasta Katowice oraz środowiska akademickiego uczelni publicznych mających siedziby w stolicy regionu. Aby wspólnie przygotować się do wydarzeń roku 2024 rektorzy siedmiu katowickich uczelni publicznych utworzyli Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki, w którego skład wchodzą:

 • Miasto Katowice (strategiczny partner Konsorcjum),
 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,
 • Politechnika Śląska,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider).


Potwierdzeniem tej współpracy będzie pierwsza w historii akademickiego Śląska międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego.

Ceremonia wspólnej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 rozpocznie się 30 września 2022 roku o godz. 10.00 w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Zostanie poprzedzona uroczystym przemarszem orszaków rektorskich ulicami Katowic, a zwieńczona koncertem w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Organizatorami inauguracji są: Miasto Katowice oraz Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki.

Partnerem wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.


Program

 • Przemarsz orszaków rektorskich
 • Przejście – z placu przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12), przejście ul. Bankową, następnie kładką nad aleją Roździeńskiego, do budynku NOSPR (pl. W. Kilara 1). Uczestnicy przemarszu wejdą do siedziby NOSPR wejściem wschodnim
 • Rozpoczęcie uroczystości
 • Przemówienia inauguracyjne
 • Immatrykulacja i ślubowanie doktorantów
 • Wykład inauguracyjny pt. „Transitioning together: universities, cities and regions acting to create positive change for all" („Wspólna przemiana: działania uniwersytetów, miast i regionów na rzecz pozytywnej zmiany dla wszystkich") – prof. Michael Matlosz – przewodniczący EuroScience
 • Koncert:
  Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach
  Antoni Wit – dyrygent
  Krzysztof Książek - fortepian
  Wojciech Kilar – II Koncert fortepianowy, Krzesany


Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki,
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Minister Sportu i Turystyki,
 • Minister Zdrowia,
 • Marszałek Województwa Śląskiego,
 • Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

Udział w uroczystości

Udział w inauguracji jest możliwy po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Rejestracji należy dokonać do 16 września 2022 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.


Dostępność dla wszystkich

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zgłoszenia w trakcie rejestracji potrzebę asysty lub innych indywidualnych warunków udziału w uroczystości.

Wydarzenie odbywa się w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, który spełnia najwyższe standardy dostępności architektonicznej.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą korzystać z technologii wspomagających słyszenie oraz z tłumaczenia na Polski Język Migowy.


Podczas uroczystości dostępne będą napisy na żywo w językach polskim oraz angielskim. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wyświetlać napisy w wybranym języku na swoich urządzeniach mobilnych:

obraz/ikona niepełnosprawnościobraz/ikona głucho-niemychobraz/ikona niepełnosprawności


Transmisja

Transmisja części oficjalnej prowadzona będzie na Facebooku (na fanpage'u Miasta Katowice oraz na fanpage'ach uczelni tworzących Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki), a także w serwisie YouTube na kanale „Katowice Oficjalny Kanał". Transmisja w języku angielskim dostępna będzie tylko w serwisie YouTube.

 

Europejskie Miasto Nauki 2024

Uroczystość międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 wpisuje się w obchody związane z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Pierwszy raz zaszczyt ten przypadł miejscowości z Europy Środkowo-Wschodniej – świadczy to o docenieniu wysiłków miasta związanych z transformacją regionu poprzemysłowego w silny ośrodek naukowy, w którym prężnie rozwijają się nowoczesne technologie.

Zaplanowane na najbliższe lata przedsięwzięcia w Katowicach mają na celu poprawę jakości życia oraz zdrowia mieszkańców i będą oparte o najnowsze zdobycze nauki i techniki. Naturalnym krokiem, umożliwiającym skuteczniejsze wdrażanie przemian oraz wzajemną wymianę myśli, jest zacieśnianie współpracy pomiędzy śląskimi uczelniami i miastem. Jednym z przejawów coraz bliższych więzi jest wspólna inauguracja roku akademickiego 2022/2023 przez członków Konsorcjum Akademickiego Katowice – Miasto Nauki.

Tytuł Europejskiego Miasta Nauki jest również szansą na zwiększenie zaangażowania mieszkańców Górnego Śląska i środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów lokalnych. Wzmacnia możliwości pozyskania środków do realizacji planów inwestycyjnych w regionalną naukę oraz zwiększa rozpoznawalność i turystyczną atrakcyjność miasta na arenie międzynarodowej.

Szczegóły dotyczące wydarzenia uzyskać można pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Klauzula RODO

 

 


 

 

Interuniversity Inauguration of the Academic Year 2022/2023 in Katowice - City of Science

One of the key events in the last academic year was the award of the title of the European City of Science 2024 to Katowice. This prestigious distinction was awarded by the EuroScience association to a Polish academic city for the first time. The successful application was the effect of a joint effort by the city of Katowice and the academic circle of public universities with headquarters in the capital of the region. In order to prepare together for the events in 2024, rectors of seven public universities in Katowice formed the Academic Consortium Katowice – City of Science, which consists of:

 • City of Katowice (strategic partner of the Consortium),
 • Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice,
 • Academy of Fine Arts in Katowice,
 • Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice,
 • Silesian University of Technology,
 • Medical University of Silesia in Katowice,
 • University of Economics in Katowice,
 • University of Silesia in Katowice (leader).

This cooperation will be confirmed by the first inauguration of academic year in the history of academic Silesia.

The joint inauguration ceremony of the academic year 2022/2023 will begin on 30 September 2022 at 10 a.m. at the Polish National Radio Symphony Orchestra concert hall. It will be preceded by a solemn rector's procession in the streets of Katowice, and crowned with a concert performed by the Polish National Radio Symphony Orchestra.

The inauguration is organised by: The City of Katowice and the Academic Consortium Katowice – City of Science.

Metropolis GZM is a partner of the event.

Agenda:

 • Rector's procession
 • Academic procession – from the square near the Rectorate of the University of Silesia in Katowice (ul. Bankowa 12), through ul. Bankowa, footbridge over Al. Roździeńskiego, to the Polish National Radio Symphony Orchestra building (pl. W. Kilara 1). Participants of the procession will enter the Polish National Radio Symphony Orchestra premises through the eastern entrance.
 • Commencement of the ceremony
 • Inaugural speeches
 • Matriculation and PhD students pledge ceremony
 • Inaugural lecture entitled „Transitioning together: universities, cities and regions acting to create positive change for all" by Prof. Michael Matlosz, President of EuroScience
 • Concert:
  Polish Radio National Symphony Orchestra in Katowice
  Antoni Wit – conductor
  Krzysztof Książek – piano
  Wojciech Kilar – Piano Concerto No.2, Krzesany

The honorary patronage of the project was taken by:

 • Minister of Education and Science,
 • Minister of Culture and National Heritage,
 • Minister of Sport and Tourism,
 • Minister of Health,
 • Marshall of the Silesian Voivodeship,
 • Chair of the Management Board of Metropolis GZM.

Participation in the ceremony

Participation in the ceremony is possible upon completing the registration form. Please register until 16 September 2022. The number of participants is limited and the applications will be handled on a first come, first served basis.

Accessibility for everyone

People with disabilities can report their need for support or other individual conditions for participation in the ceremony during registration.

The event takes place in the building of the Polish National Radio Symphony Orchestra, which meets the highest standards of architectural accessibility.

People with hearing impairments may use the hearing support technologies and translation to Polish Sign Language.

Live captions in Polish and English will be available during the ceremony. Participants of the events may display captions in the selected language on their mobile devices:

obraz/ikona niepełnosprawnościobraz/ikona głucho-niemychobraz/ikona niepełnosprawności

Broadcast

The official part of the ceremony will be broadcast on Facebook (official fanpage of the city of Katowice and fanpages of the universities forming the Academic Consortium Katowice - City of Science), as well as on „Katowice Oficjalny Kanał" YouTube channel. The broadcast in English will be available only on YouTube.

 

European City of Science 2024

The interuniversity inauguration of the academic year 2022/2023 is part of the celebration related to the award of the title of the European City of Science 2024 to Katowice. This marks the first time a Central European city has ever received this title and proves that the city's efforts towards transforming the post-industrial region into a strong scientific centre where modern technologies are developing have been appreciated.

The projects planned in Katowice for the upcoming years are designed to improve the quality of life and health for the inhabitants and will be based on the latest achievements of science and technology. Establishing closer cooperation between the Silesian universities and the city is a natural step allowing for more effective implementation of changes and mutual exchange of ideas. One of the indications of the increasing bonds is the joint inauguration of the academic year 2022/2023 by members of the Academic Consortium Katowice – City of Science.

The European City of Science title is also an opportunity to increase the involvement of inhabitants of the Upper Silesia and academic circles in solving local problems. It improves the opportunities to acquire funds for implementation of investment plans in regional education and increases the recognisability and tourist attractiveness of the city in the international arena.

Details of the events can be obtained at: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

GDPR Clause

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.