Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Sebastiana Grosickiego

Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy dr hab. Sebastian Grosicki, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Serdeczne gratulacje!

Prof. dr hab. n. med. Sebastian Grosicki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie: Śląski Uniwersytet Medyczny-SUM) w Katowi­cach w 1996 roku. W latach 1996-2008 pracował jako asystent w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej Akademii Medycz­nej w Katowicach. Od 2009 roku kieruje Oddziałem Hematologicznym (obecnie Oddział Kliniczny Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych) w SPZOZ Zespole Szpitali Miej­skich w Chorzowie. Pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM. Jest aktywnym członkiem Polskiej Grupy Ds. Leczenia Białacz­ki u Dorosłych (PALG), Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Towarzystwa Internistów Polskich (TIP), Polskiego Towarzystwa Lekar­skiego (PTL) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH). Jest on specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i hematologii. Do chwili obecnej jest współautorem około 130 prac pełnotekstowych (IF > 1100) oraz około 300 doniesień nauko­wych prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Wyniki badań publikował w najlepszych międzynarodowych czasopismach medycznych jak Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of Clinical Oncology, Leukemia, Blood i wielu innych. Do głównych naukowych jego zainteresowań należy zaliczyć optymalizację sposobu postępowania terapeutycznego oraz czynniki prognostyczne w ostrej białaczce szpikowej, szpiczaku plazmocyto­wym oraz przewlekłej białaczce limfocytowej. Poza tym zajmuje się wpływem czynników środowiskowych na patogenezę choroby nowotworowej.

Obecnie głównym tematem zainteresowań badawczych profesora jest bardzo dynamicznie rozwijająca się technologia BiTE, która do leczenia chorych wykorzystuje bispecyficzne przeciwciała angażujące do bezpośredniej walki z komórkami nowotworowymi krążące limfocyty T chorego. Prowadzi zaawansowane badania kliniczne nad tą technologią w leczeniu chorych na szpiczaka plamocytowego i innych schorzeń limfoproliferacyjnych. Wstępne wyniki badań wykorzystujących tego rodzaju przeciwciała są bardzo obiecujące i już w tej chwili pozwalają na określenie technologii BiTE jako terapii przyszłości w onkologii.

Sylwetka naukowca w Polskiej Platformie Medycznej SUM, link: https://ppm.sum.edu.pl/info/author/SUM6754099ebbd947f29f295d27ec617df9/