Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

O nowym kierunku przygotowanym przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach rozmawiamy ze współautorką programu studiów dr n. med. Jolantą Malinowską-Borowską.

Skąd pomysł i potrzeba nowego kierunku studiów?

Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracodawca, niezależnie od sektora gospodarki, ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z Kodeksu pracy wynika także konieczność zatrudnienia inspektora lub specjalisty ds. BHP. Przemiany gospodarcze w Polsce, które zmniejszyły udział przemysłu w gospodarce narodowej, obecna specyfika rynku pracy wykorzystująca pracę zdalną oraz nowe zagrożenia w miejscu pracy takie jak: SARS-CoV-19, stres czy też starzenie się siły roboczej, powoduje odejście od stereotypowego łączenia BHP z aspektami technicznymi, w stronę szeroko pojętego zdrowia pracownika. Celem utworzenia studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest przygotowanie studentów do pracy w służbie Bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza w sektorze usług, gdzie dominujące zagrożenia to czynniki psychofizyczne, biologiczne bądź ergonomiczne.

Kim jest inspektor lub specjalista ds. BHP?

To pracownik służby BHP zatrudniony w zakładzie pracy bądź specjalista spoza zakładu, którego zadaniem jest nadzór nad warunkami pracy, dokumentowanie ryzyka zawodowego, analiza chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zakres zadań pracowników służby BHP jest bardzo obszerny i wymaga zróżnicowanej wiedzy i umiejętności zarówno o charakterze prawnym, jak i z obszaru psychologii i medycyny. Wśród wymienionych zadań wiele ma charakter doradczy, który wymaga kompetencji pracownika w zakresie higieny pracy, medycyny pracy, ergonomii i szeroko pojętej profilaktyki. Zgodnie z prawem pracownikiem służby bezpieczeństwa i higieny pracy może zostać osoba, posiadająca m.in. wyższe wykształcenie o specjalności „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”.

 

Jak wyglądają studia na tym kierunku?

Studia realizowane są na pierwszym stopniu kształcenia zatem absolwent po obronie pracy dyplomowej otrzymuje tytuł licencjata i formalne podstawy do zatrudnienia w służbie Bezpieczeństwa i higieny pracy (służbie BHP). Z myślą o wszystkich zainteresowanych została przygotowana ścieżka kształcenia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem, którego układ pozwoli aby osoby pracujące również mogły skorzystać z tej formy studiowania. Z kolei zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywać się będą w weekendy.

Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu. Kadra kierunku to wykwalifikowani specjaliści – wieloletni dydaktycy, naukowcy i praktycy w swoich dziedzinach: specjaliści higieny pracy oraz zdrowia publicznego, lekarze różnych specjalizacji, socjolodzy, psycholodzy oraz specjaliści z zakresu marketingu i zarządzania. Wieloletnie doświadczenie pracowników w tym zakresie wynika z faktu, że na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, od  2006 roku w ramach kierunku Zdrowie Publiczne realizowane są specjalności „Ochrona Zdrowia Pracujących” oraz “Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. Utworzony kierunek studiów jest wynikiem 16-letniego doświadczenia pracowników Wydziału w tym zakresie. Wydział dysponuje bogatą infrastrukturą pozwalającą na realizację ćwiczeń praktycznych z medycyny pracy, higieny pracy, toksykologii czy też pierwszej pomocy przedmedycznej co pozwoli studentom przede wszystkim na nabycie umiejętności praktycznych, istotnych z punktu widzenia przyszłych specjalistów BHP. W działalności dydaktycznej, na mocy porozumienia o współpracy, uczestniczyć będą także pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Czego nauczą się studenci?

Studia umożliwią studentom pozyskanie interdyscyplinarnej, zaawansowanej wiedzy medycznej, psychologicznej, prawnej i administracyjnej oraz nabycie umiejętności sprawnego podejmowania działań poprawiających warunki pracy osób zatrudnionych. W ramach kierunku, poza podstawowym modułem kształcenia dostarczającym wiedzy z zakresu zagrożeń środowiska pracy, prawa pracy i medycyny pracy realizowane są również takie zajęcia jak: mikrobiologia, fizjologia wysiłku fizycznego, ergonomia, promocja zdrowia w miejscu pracy, aktywne starzenie się siły roboczej czy psychospołeczne uwarunkowania zdrowia, co umiejscawia go w obszarze współczesnych wyzwań zdrowotnych.

Koncepcja kształcenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu koncentruje się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy zawodowej, a także uwzględnia specyficzne potrzeby i oczekiwania współczesnego rynku pracy.  Z punktu widzenia współczesnego specjalisty BHP istotne są także umiejętności pracy w grupie oraz kompetencje językowe dlatego w programie studiów uwzględniono komunikację społeczną oraz język angielski, w tym medyczny. Dlatego też wybrane przedmioty będą realizowane w języku angielskim (Global Occupational Health, Introduction to Occupational Health Hazards).

Czy przygotowano ścieżki kształcenia?

W raporcie CIOP-BIP dotyczącym diagnozy rynku usług BHP w Polsce, do 2030 roku przewiduje się, że popyt na usługi BHP będzie głównie wzrastał. Ze względu na różnorodność branż, w których konieczne jest zatrudnienie wewnątrzzakładowego specjalisty BHP lub specjalisty spoza zakładu pracy, prognozuje się, że specjaliści BHP będą specjalizować się na coraz większą skalę. W ramach programu studiów przygotowano 15 przedmiotów w dwóch wariantach do wyboru. Student może wybrać przedmiot, który bardziej go interesuje bądź upatruje w nim większą przydatność w przyszłej pracy zawodowej. Jednakże niezależnie od wybranych przedmiotów student kończy studia o nazwie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” a więc ma pełne kwalifikacje do pracy w służbie BHP. Ponadto po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć kształcenie na studiach magisterskich na innych kierunkach oferowanych przez Wydział lub kontynuować kształcenie w ramach studiów podyplomowych.

Kto może zostać inspektorem lub specjalistą ds. BHP?

Zadania służby BHP reguluje rozporządzenie. Zakres zadań jest bardzo obszerny i wymaga zróżnicowanej wiedzy i umiejętności zarówno o charakterze prawnym, jak i z zakresu psychologii i medycyny. Wśród wymienionych zadań wiele ma charakter doradczy, który wymaga kompetencji pracownika w zakresie higieny pracy, medycyny pracy ale także profilaktyki medycznej. Osoba na tym stanowisku powinna także umieć współpracować z pracodawcą, potrafić komunikować się w języku obcym oraz posiadać umiejętność pracy w grupie. Ponieważ prognozuje się stałe zapotrzebowanie na pracowników służby BHP to wydaje się, że każda osoba, która skończy studia, znajdzie pracę i będzie mogła wybrać taką branżę, w której czuje się najlepiej. Osoby otwarte, zainteresowane wieloma dziedzinami nauki, zwłaszcza naukami o zdrowiu są dobrymi kandydatami na współczesnych pracowników służby BHP.

Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja na studia rusza pod koniec kwietnia*. Na studia zapisywać się mogą osoby, które legitymują się egzaminem maturalnym z dwóch wybranych przez siebie przedmiotów: języka polskiego lub języka obcego nowożytnego i drugiego przedmiotu wybranego przez kandydata zdawanego na dowolnym poziomie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://kandydat.sum.edu.pl/ w zakładce Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Główne atuty kierunku:

  1. Program studiów zgodny z oczekiwaniami rynku pracy,
  2. Zdobycie pełnych kwalifikacji i formalnych podstaw do zatrudnienia w charakterze pracownika służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (służby BHP) bądź realizacji własnej działalności w tym zakresie,
  3. Staże w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach dzięki porozumieniu o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk o Zdrowiu w Bytomiu a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach,
  4. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz Basic Life Support (podstawowe zabiegi resuscytacyjne) zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Oba certyfikaty są bardzo istotne z punktu widzenia przyszłego pracownika służby BHP,
  5. Dodatkowa możliwość zdobycia certyfikatu Specjalisty ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (certyfikacja z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji PCA) przystępując do egzaminu organizowanego przez TÜV NORD Polska,
  6. Język angielski w 2 wersjach do wyboru (j.angielski / j.angielski medyczny) oraz wybrane przedmioty realizowane w języku angielskim (Introduction to Occupational Health Hazards, Global Occupational Health),
  7. Pula przedmiotów z dziedziny nauk o zdrowiu, ważnych z punktu widzenia współczesnych wyzwań zdrowotnych w miejscu pracy, których nie realizuje się na uczelniach technicznych (promocja zdrowia, starzenie się jako czynnik ryzyka zawodowego, fizjologia wysiłku fizycznego, mikrobiologia, psychologia pracy, czynniki psychospołeczne),
  8. Wysoko wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu pracowników służby BHP,
  9. Ćwiczenia praktyczne z medycyny pracy, higieny pracy i zdrowia środowiskowego z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury.

 

Podsumowując:

Studia na Kierunku Bezpieczeństwo i Higieny Pracy (BHP) umożliwią studentom pozyskanie interdyscyplinarnej, zaawansowanej wiedzy medycznej, psychologicznej, prawnej i administracyjnej, pożądanej na współczesnym rynku pracy oraz nabycie umiejętności sprawnego podejmowania działań poprawiających warunki pracy osób zatrudnionych. Studia pozwolą na zdobycie pełnych kwalifikacji i formalnych podstaw do zatrudnienia w służbie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (inspektor lub specjalista ds. BHP) bądź realizacji własnej działalności w tym zakresie. W ramach kierunku, poza podstawowym modułem kształcenia dostarczającym wiedzy z zakresu zagrożeń środowiska pracy, prawa pracy i medycyny pracy realizowane są również takie zajęcia jak: mikrobiologia, fizjologia wysiłku fizycznego, ergonomia, promocja zdrowia w miejscu pracy, aktywne starzenie się siły roboczej czy psychospołeczne uwarunkowania zdrowia, co umiejscawia go w obszarze współczesnych wyzwań zdrowotnych. Dodatkowe kursy zakończone uzyskaniem certyfikatu (np. kurs pierwszej pomocy), staże w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach oraz realizacja wybranych zajęć w języku angielskim to dodatkowe atuty tego kierunku.

Więcej informacji o rekrutacji znajdziesz na: https://kandydat.sum.edu.pl/

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.