dr n. o zdrowiu Mateusz Grajek

O nowym kierunku przygotowanym przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach rozmawiamy ze współautorem programu studiów dr n. o zdrowiu Mateuszem Grajkiem.

Kim jest KOORDYNATOR MEDYCZNY?

KOORDYNATOR MEDYCZNY to osoba, która w świetle aktualnych przepisów pełni funkcję przewodnika pacjenta po systemie ochrony zdrowia. Do podstawowych zadań KOORDYNATORA MEDYCZNEGO należy organizacja i monitorowanie procesu diagnostyczno-leczniczego pacjenta. Wiąże się to z konieczność kształcenia nowych kadr, które posiadać będą wiedzę kliniczną oraz kompetencje miękkie dotyczące komunikacji i zarządzania.

Jak wyglądają studia na tym kierunku?

Studia przygotowane są na pierwszym stopniu kształcenia zatem absolwent po obronie pracy dyplomowej otrzymuje tytuł licencjata. Z myślą o wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy ścieżkę kształcenia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą od poniedziałku do piątku, ale harmonogram ułożony będzie w ten sposób aby osoby pracujące również mogły skorzystać z tej formy studiowania. Z kolei zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywać się będą w weekendy.

Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu z wykorzystaniem bazy klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kadra kierunku to wykwalifikowani specjaliści – wieloletni dydaktycy, naukowcy i praktycy w swoich dziedzinach: lekarze różnych specjalizacji, specjaliści zdrowia publicznego, biolodzy, dietetycy, socjolodzy, psycholodzy, specjaliści z zakresu marketingu i zarządzania, a także koordynatorzy medyczni z ramienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej (ON-KO).

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów, gdzie podczas wykładów studentom przekazywana będzie wiedza teoretyczna z zakresu danej partii materiału. A na ćwiczeniach i seminariach kształtowane będą umiejętności praktyczne i ważne kompetencje społeczne przy zastosowaniu szeregu metod i technik dydaktycznych, takich jak dyskusja, burza mózgów, case study, praca przy komputerze, czy też zajęcia z fantomami medycznymi.

Czego nauczą się studenci?

Program kształcenia został przygotowany w oparciu o programy kształcenia na kierunku Health Care Coordinator na uniwersytetach w USA. Oczywiście wszystko zostało dostosowane do wymagań polskiego systemu ochrony zdrowia. Wiemy jak ważne w kontakcie z pacjentami, oprócz fachowej wiedzy klinicznej, są umiejętności psychospołeczne. Dlatego obok typowej wiedzy i umiejętności związanych z anatomią, fizjologią i patofizjologią chorób kształcić będziemy kompetencje związane z empatycznym reagowaniem, komunikacją interpersonalną i zarządzaniem zespołem.

W programie m.in. znalazły się takie treści jak: anatomia i fizjologia, patofizjologia, psychopatologia, trening umiejętności menadżerskich, organizacja i zarządzanie, diagnostyka medyczna, epidemiologia, psychoonkologia, telemedycyna i e-zdrowie, psychokardiologia, kodowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych, psychologia jakości życia, język migowy, coaching medyczny, planowanie programów zdrowotnych oraz wiele, wiele więcej.

Czy przygotowano ścieżki kształcenia?

Tak naprawdę w ramach studiów przygotowaliśmy kilka przedmiotów do wyboru oraz dwie specjalności. Specjalność wybierana jest przez studenta po pierwszym roku kształcenia. Studenci wybierać mogą pomiędzy KOORDYNATOREM W OPIECE ONKOLOGICZNEJ lub KOORDYNATOREM W OPIECE KARDIOLOGICZNEJ. Obie specjalności przygotowane zostały w oparciu o aktualne zapotrzebowanie i prace nad wprowadzaniem ogólnopolskiej sieci onkologicznej i sieci kardiologicznej. W przyszłości myślimy również o stworzeniu alternatywnych specjalności. Ponadto po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć kształcenie na studiach magisterskich na innych kierunkach oferowanych przez Wydział lub kontynuować kształcenie w ramach studiów podyplomowych.

Kto może zostać KOORDYNATOREM MEDYCZNYM?

Właściwie każdy kto czuje powołanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Każdy kto lubi pracę związaną z organizacją i zarządzaniem, ale również każdy kto lubi rozmawiać, bo to właśnie tym kanałem załatwiana będzie większość spraw w pracy KOORDYNATORA MEDYCZNEGO, bowiem osoba na tym stanowisku oprócz odpowiedzialności za dokumentowanie procesu diagnostyczno-leczniczego odpowiedzialna jest za przekazywanie pacjentowi kluczowych informacji na temat dalszego postępowania medycznego, edukację zdrowotną i niejednokrotnie psychoedukację. Drugim równie ważnym zadaniem KOORDYNATORA MEDYCZNEGO jest budowanie sieci kontaktów między placówkami medycznymi, tak aby proces leczenia pacjenta przebiegał w sposób ciągły.

Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja na studia rusza pod koniec kwietnia*. Na studia zapisywać się mogą osoby, które legitymują się egzaminem maturalnym z dwóch wybranych przez siebie przedmiotów: języka polskiego lub języka obcego nowożytnego i drugiego przedmiotu wybranego przez kandydata zdawanego na dowolnym poziomie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://kandydat.sum.edu.pl/ w zakładce KOORDYNATOR MEDYCZNY.

*studia uruchomione zostaną po uzyskaniu zgody MEiN.

Główne atuty kierunku:

 1. Program zgodny z oczekiwaniami rynku pracy i trendami międzynarodowymi
 2. Zdobycie pełnych kwalifikacji i formalnych podstawy do pełnienia funkcji koordynatora medycznego w podmiotach leczniczych.
 3. Jedna z dwóch specjalności do wyboru:
 • Koordynator w opiece onkologicznej
 • Koordynator w opiece kardiologicznej
 1. Wybrane przedmioty realizowane w języku angielskim (Global Public Health, Evidence Based Health Care)
 2. Współpraca z ON-KO w sprawie certyfikacji umiejętności absolwentów i formalizacji statusu zawodowego Koordynatora medycznego
 3. Dodatkowe zaświadczenia, cenne z punktu widzenia pracodawcy, po ukończeniu przedmiotów:
 • Trening umiejętności menadżerskich
 • Kodowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (Basic Life Support)
 1. Wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz koordynatorzy praktycy ze stowarzyszenia ON-KO
 2. Możliwość odbycia praktyki zawodowej w renomowanych podmiotach leczniczych (m.in.  szpitalach klinicznych SUM oraz w innych placówkach)

Więcej informacji o rekrutacji znajdziesz na: https://kandydat.sum.edu.pl/