Łukasz Antkowiak

Jestem studentem VI roku kierunku lekarskiego w Zabrzu. Interesuję się neurochirurgią, szczególnie neuroonkologią oraz neurochirurgią naczyniową. Od 2019 roku pełnię funkcję przewodniczącego Koła Naukowego przy Klinice Neurochirurgii Dziecięcej w Katowicach, której kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Marek Mandera. Dzięki niezwykłej uprzejmości, życzliwości i wsparciu merytorycznemu Pana Profesora Marka Mandery mam możliwość ciągłego rozwoju naukowego w dziedzinie neurochirurgii. Aktualnie mój obszar działalności naukowej obejmuje zastosowanie neurofizjologicznego monitoringu śródoperacyjnego w operacjach guzów rdzenia kręgowego i zakotwiczenia rdzenia kręgowego. Współpracując z zespołem dr hab. n. med. Pawła Tabakowa z Kliniki Neurochirurgii, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zajmuję się badaniem skuteczności leczenia samoistnego podciśnienia wewnątrzczaszkowego z zastosowaniem bezpośredniej nadtwardówkowej infuzji pełnej krwi żylnej poprzez cewnik nadtwardówkowy (tzw. technika epidural blood patch). W ramach wieloośrodkowej kooperacji z Klinikami Neurochirurgii w Hamburgu, Rzymie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Białymstoku, Sosnowcu i Katowicach prowadzę dwa projekty. Pierwszy z nich dotyczy oceny skuteczności poszczególnych technik operacyjnych oraz rokowania u pacjentów z zepołem Chiariego typu I. Drugi projekt skupiony jest na ocenie rokowania u pacjentów po przebytym krwawieniu z powodu pękniętego naczyniaka tętniczo-żylnego mózgu. Wyniki badań powstałych dzięki tej współpracy prezentowałem na zagranicznych konferencjach: World Neurosurgery Webinar Conference 2020, European Association of Neurosurgical Societies 2021 w Hamburgu, oraz International Student Congress Of (bio)Medical Sciences 2021 w Groningen. W dorobku naukowym posiadam 10 publikacji, opublikowanych w rezenzowanych czasopismach zagranicznych takich jak World Neurosurgery, Neurosurgical Review, Child’s Nervous System, oraz Children. Pełnię także funkcję recenzenta w prestiżowych czasopismach World Neurosurgery, Neurosurgical Review oraz Journal of Integrative Neuroscience. W marcu 2022 roku otrzymałem grant naukowy w ramach programu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje na realizację projektu „Wpływ wyciszania genów SOX2, OCT4 i NANOG na potencjał onkogenny oraz chemooporność komórek glejaka”. Projekt ten w swym założeniu ukierunkowany będzie na poszukiwaniu możliwości zahamowania progresji glejaków w stopniu IV WHO poprzez wpływ na geny odpowiedzialne za indukcję procesu odróżnicowania dojrzałych komórek glejaka do stadium nowotworowych komórek macierzystych. Ponadto dwukrotnie aktywnie uczestniczyłem w badaniach eksperymentalnych na Uniwersytecie Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, których celem była skuteczności bezpośredniej dotętniczej infuzji lidokainy i nafamostatu w leczeniu ostrego zapalenia trzustki. Część uzyskanych wyników opisaliśmy w artykule „Efficacy of intra-arterial lidocaine infusion in the treatment of cerulein-induced acute pancreatitis in rats”, opublikowanym w czasopiśmie Advances in Clinical and Experimental Medicine.

Dwukrotnie otrzymałem Stypendium Samorządu Miasta Tychy „Quod discis tibi discis” w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022 oraz stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022. Ponadto jestem wielokrotnym stypendystą Stypendium Rektora ŚUM dla najlepszych studentów.