MEiN

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki (z udziałem środków europejskich) na realizację projektu pn. „Rak jelita grubego- ocena powikłań nerkowych leczenia adjuwantowego u chorych leczonych chemioterapią w schemacie FOLFOX lub 5- FU/kapecytabiną”, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0”. Celem projektu  jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

W ramach ww. projektu Pani Aleksandra Gładyś oraz Pani Sylwia Kozak, studentki VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, mogły zaprezentować na trzech międzynarodowych konferencjach naukowych wyniki badań retrospektywnych nad powikłaniami nerkowymi leczenia adjuwantowego stosowanego w raku jelita grubego. We wrześniu br. Studentki wzięły udział w konferencji Nephro Update Europe - 5th European Update Congress in Nephrology odbywającej się we Wiedniu (Austria). Dodatkowo w tym samym miesiącu Pani Aleksandra Gładyś  zaprezentowała wyniki przeprowadzonych badań na konferencji 16th Young European Scientist Meeting w Porto (Portugalia). Natomiast na przełomie listopada i grudnia br. Pani Sylwia Kozak przedstawiła wyniki badań innowacyjnego projektu na 15th European Colorectal Congress 2021 w St. Gallen (Szwajcaria).

Dodać należy, że przeprowadzone przez Studentki badania nie są obecne w literaturze naukowej, przez co projekt ma charakter nowatorski. Badanymi byli pacjenci otrzymujący chemioterapię w schemacie FOLFOX lub 5-FU/kapecytabina. Oceniana była czynność nerek przed oraz po trzech i sześciu miesiącach terapii. Do analizy włączono również pacjentów obciążonych kardiologicznie. Schematy chemioterapii stosowane u chorych włączonych do badania są powszechnie stosowane w raku jelita grubego w innych krajach europejskich i z tego względu ocena powikłań nerkowych jest tematem wzbudzającym zainteresowanie.

Opiekunem merytorycznym projektu jest Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej w Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pn. „Najlepsi z najlepszych! 4.0” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 071221 MEiN loga